Dz.U.UE.C.2019.25.5

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 20 listopada 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Constanţa - Rumunia) - Sindicatul Familia Constanţa, Ustinia Cvas i in. / Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa
(Sprawa C-147/17) 1

Odesłanie prejudycjalne - Ochrona bezpieczeństwa i zdrowia pracowników - Organizacja czasu pracy - Karta praw podstawowych Unii Europejskiej - Artykuł 31 - Dyrektywa 2003/88/WE - Zakres stosowania - Odstępstwo - Artykuł 1 ust. 3 - Dyrektywa 89/391/EWG - Artykuł 2 ust. 2 - Działalność rodzica zastępczego

Język postępowania: rumuński

(2019/C 25/06)

(Dz.U.UE C z dnia 21 stycznia 2019 r.)

Sąd odsyłający

Curtea de Apel Constanţa

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Sindicatul Familia Constanţa, Ustinia Cvas, Silvica Jianu, Dumitra Bocu, Cader Aziz, Georgeta Crângaşu, Sema Cutlacai

Strona pozwana: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa

Sentencja

Artykuł 1 ust. 3 dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy w związku z art. 2 ust. 2 dyrektywy Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy należy interpretować w ten sposób, że działalność rodzica zastępczego, polegająca, w ramach stosunku pracy z organem publicznym, na przyjęciu i integracji małoletniego we własnym domu i zapewnieniu w sposób ciągły harmonijnego rozwoju i kształcenia tego małoletniego, nie wchodzi w zakres stosowania dyrektywy 2003/88.

1 Dz.U. C 231 z 17.7.2017.