Sprawa C-146/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Bucureşti (Rumunia) w dniu 3 marca 2021 r. - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti - Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice / VB, Direcţia Generala Regionala a Finanţelor Publice Bucureşti -Serviciul Soluţionare Contestaţii 1.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2021.228.19/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 czerwca 2021 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Bucureşti (Rumunia) w dniu 3 marca 2021 r. - Direcț ia Generală Regională a Finanț elor Publice Bucureș ti - Administraț ia Sector 1 a Finanț elor Publice / VB, Direcț ia Generala Regionala a Finanț elor Publice Bucureș ti -Serviciul Soluț ionare Contestaț ii 1
(Sprawa C-146/21)

Język postępowania: rumuński

(2021/C 228/24)

(Dz.U.UE C z dnia 14 czerwca 2021 r.)

Sąd odsyłający

Curtea de Apel Bucureș ti

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Direcț ia Generală Regională a Finanț elor Publice Bucureș ti - Administraț ia Sector 1 a Finanț elor Publice

Druga strona postępowania: VB, Direcț ia Generala Regionala a Finanț elor Publice Bucureș ti -Serviciul Soluț ionare Contestaț ii 1

Pytania prejudycjalne

Czy w okolicznościach takich jak rozpatrywane w postępowaniu głównym dyrektywa 2006/112/WE 1  i zasada neutralności stoją na przeszkodzie przepisowi prawa krajowego lub praktyce podatkowej, zgodnie z którymi do podmiotu podlegającego kontroli, zarejestrowanego jako podatnik VAT po takiej kontroli, nie ma zastosowania system odwrotnego obciążenia (procedury uproszczone) - obowiązkowy w przypadku sprzedaży drewna na pniu - z tej przyczyny, że podmiot kontrolowany ani nie wystąpił o rejestrację jako podatnik VAT, ani takiej rejestracji nie uzyskał przed dokonaniem transakcji lub przed datą, w której przekroczył maksymalny próg?

1 Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. 2006 L 347, s. l).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.