Dz.U.UE.C.2018.455.9/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 grudnia 2018 r.

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 18 października 2018 r. - Internacional de Productos Metálicos, SA / Komisja Europejska
(Sprawa C-145/17 P) 1

[Odwołanie - Dumping - Przywóz niektórych elementów złącznych z żeliwa lub stali pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej lub wysyłanych z Malezji - Naruszenie porozumienia antydumpingowego zawartego w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) - Uchylenie pobranych już ostatecznych ceł antydumpingowych - Brak mocy wstecznej - Artykuł 263 akapit czwarty TFUE - Osoba, której akt dotyczy indywidualnie - Akt regulacyjny, który nie wymaga środków wykonawczych]

Język postępowania: hiszpański

(2018/C 455/14)

(Dz.U.UE C z dnia 17 grudnia 2018 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Internacional de Productos Metálicos, SA (przedstawiciele: C. Cañizares Pacheco, E. Tejedor de la Fuente i A. Monreal Lasheras, abogados)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: J.-F. Brakeland, M. França i G. Luengo, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.
2) Internacional de Productos Metálicos SA zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 195 z 19.6.2017.