Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.213.18/2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 3 lipca 2017 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Włochy) w dniu 22 marca 2017 r. - Lloyd's of London/Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
(Sprawa C-144/17)

Język postępowania: włoski

(2017/C 213/23)

(Dz.U.UE C z dnia 3 lipca 2017 r.)

Sąd odsyłający

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Lloyd's of London

Strona pozwana: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

Pytanie prejudycjalne

Czy zasady zawarte w przepisach prawa europejskiego w przedmiocie konkurencji, o których mowa w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), jak również wywodzące się z nich zasady takie jak autonomia i poufność ofert, stoją na przeszkodzie uregulowaniu prawa krajowego, wynikającemu z wykładni dokonanej w orzecznictwie, dopuszczającemu jednoczesny udział w tym samym przetargu ogłoszonym przez zamawiającego różnych syndykatów przynależnych do Lloyd's of London, których oferty zostały podpisane przez tą samą osobę, generalnego przedstawiciela w danym kraju?

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.