Sprawa C-144/05: Skarga wniesiona w dniu 30 marca 2005 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.143.24/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 czerwca 2005 r.

Skarga wniesiona w dniu 30 marca 2005 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii

(Sprawa C-144/05)

(2005/C 143/35)

(Język postępowania: niderlandzki)

(Dz.U.UE C z dnia 11 czerwca 2005 r.)

W dniu 30 marca 2005 r. do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Komisji Wspólnot Europejskich, reprezentowanej przez Knuta Simonssona i Woutera Wilsa, działających w charakterze pełnomocników, z adresem do doręczeń w Luksemburgu, przeciwko Królestwu Belgii.

Strona skarżąca wnosi do Trybunału o:

1) stwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu realizacji dyrektywy 2002/59/WE(1) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiającej wspólnotowy system monitorowania i informacji o ruchu statków i uchylającej dyrektywę Rady 93/75/EWG lub przynajmniej nie podając ich do wiadomości Komisji, Królestwo Belgii uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy tej dyrektywy;

2) obciążenie Królestwa Belgii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty:

Termin transpozycji dyrektywy do krajowego porządku prawnego upłynął w dniu 5 lutego 2004 r.

______

(1) Dz. U. L 208 z 5.8.2002, str. 10

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.