Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.98.4

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 marca 2016 r.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 14 stycznia 2016 r. - Komisja Europejska/Republika Bułgarii
(Sprawa C-141/14) 1

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Dyrektywa 2009/147/WE - Ochrona dzikiego ptactwa - Obszary specjalnej ochrony Kaliakra i Belite skali - Dyrektywa 92/43/EWG - Ochrona siedlisk przyrodniczych i dzikich gatunków - Teren mający znaczenie dla Wspólnoty o nazwie Kompleks Kaliakra - Dyrektywa 2011/92/UE - Ocena skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia na środowisko naturalne - Zastosowanie ratione temporis systemu ochrony - Pogorszenie stanu naturalnych siedlisk gatunków oraz niepokojenie gatunków - Energia wiatrowa - Turystyka)

Język postępowania: bułgarski

(2016/C 098/04)

(Dz.U.UE C z dnia 14 marca 2016 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: E. White, C. Hermes i P. Mihajłowa, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Bułgarii (przedstawiciele: E. Petranowa i D. Drambozowa, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Republika Bułgarii:
- nie włączając w całości ostoi ptaków do obszaru specjalnej ochrony obejmującego region Kaliakra, nie sklasyfikowała jako obszaru specjalnej ochrony terenów najbardziej odpowiednich pod względem ilości i powierzchni dla ochrony z jednej strony gatunków biologicznych określonych w załączniku I do dyrektywy 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, a z drugiej strony gatunków wędrownych, niewymienionych w tym załączniku, regularnie występujących jednak na lądowym i morskim obszarze geograficznym, do którego stosuje się tę dyrektywę, i uchybiła w ten sposób zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 4 ust. 1 i 2 wspomnianej dyrektywy;
- zatwierdzając realizację przedsięwzięć "AES Geo Energy", "Disib" i "Longman Investment" na terenie ostoi ptaków obejmującej region Kaliakra, którego nie sklasyfikowano jako obszaru specjalnej ochrony, choć należało go tak sklasyfikować, uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 4 ust. 4 dyrektywy 2009/147;
- zatwierdzając realizację przedsięwzięć "Kaliakra Wind Power", "EVN Enertrag Kavarna" i "Vertikal - Petkov & Cie", jak też "Thracian Cliffs Golf & Spa Resort" na terenie odpowiednio obszarów specjalnej ochrony Kaliakra i Belite skali, uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 6 ust. 2 dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory;
- po pierwsze, nie oceniając prawidłowo skumulowanych skutków przedsięwzięć "Windtech", "Brestiom", "Eco Energy" i "Longman Investment" na terenie ostoi ptaków obejmującej region Kaliakra, którego nie sklasyfikowano jako obszaru specjalnej ochrony, choć należało go tak sklasyfikować, a po drugie, mimo to zatwierdzając realizację przedsięwzięcia "Longman Investment", uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej odpowiednio z jednej strony na mocy art. 4 ust. 2 i 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, jak też pkt 1 lit. b) załącznika III do niej, a z drugiej strony na mocy art. 2 ust. 1 tej dyrektywy.
2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
3) Republika Bułgarii zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 159 z 26.5.2014.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.