Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.161.19/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 czerwca 2010 r.

Skarga wniesiona w dniu 16 marca 2010 r. - Komisja Europejska przeciwko Królestwu Niderlandów

(Sprawa C-141/10)

(2010/C 161/28)

Język postępowania: niderlandzki

(Dz.U.UE C z dnia 19 czerwca 2010 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: V. Kreuschitz i M. van Beek)

Strona pozwana: Królestwo Niderlandów

Żądania strony skarżącej

– stwierdzenie, że nie przyjmując wszelkich środków niezbędnych do pozbawienia mocy uregulowania, zgodnie z którym pewne świadczenia z tytułu zabezpieczenia społecznego nie są wypłacane pracownikom będącym obywatelami innych państw członkowskich Unii Europejskiej, zatrudnionym na platformach wiertniczych w Niderlandach, Królestwo Niderlandów uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy art. 13 ust. 2 lit. a) i art. 3 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71(1) oraz art. 45-48 TFUE.

– obciążenie Królestwa Niderlandów kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

1. Ostatnio Parlament Europejski kierował wielokrotnie do Komisji Europejskiej zapytanie dotyczące pracowników będących obywatelami portugalskimi, zatrudnionych na platformach wiertniczych położonych na niderlandzkich szelfie kontynentalnym, zamieszkałych w Portugalii, którzy nie korzystają z takich samych warunków pracy i ochrony socjalnej co pracownicy zamieszkujący w Niderlandach.

2. W konsekwencji Komisja wystosowała do Królestwa Niderlandów na podstawie art. 226 WE (obecnie art. 258 TFUE) wezwanie do usunięcia uchybienia i uzasadnioną opinię, stwierdzając w niej, że przepisy prawne obowiązujące w Niderlandach w dziedzinie zabezpieczenia społecznego muszą być stosowane również do tych pracowników zatrudnionych na platformach wiertniczych położonych w Niderlandach, którzy są obywatelami innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Odmowa przez niderlandzkie organy wypłacenia tym osobom świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego jest jej zdaniem niezgodna z tytułem II rozporządzenia (EWG) nr 1408/71, w szczególności z jego art. 13 ust. 2 lit. a i art. 3 ust. 1 oraz z art. 39-42 WE (obecnie art. 45-48 TFUE).

3. Do dnia dzisiejszego Niderlandy nie przyjęły wszelkich środków niezbędnych do pozbawienia mocy uregulowania krajowego, zgodnie z którym pewne świadczenia z tytułu zabezpieczenia społecznego nie są wypłacane pracownikom będącym obywatelami innych państw członkowskich Unii Europejskiej, zatrudnionym na platformach wiertniczych w Niderlandach.

4. Z tego względu Komisja dochodzi do wniosku, że odmawiając wypłaty pewnych świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego pracownikom będącym obywatelami innych państw członkowskich Unii Europejskiej, zatrudnionym na platformach wiertniczych w Niderlandach, Niderlandy uchybiły zobowiązaniom ciążącym na nich na mocy art. 13 ust. 2 lit. a i art. 3 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 oraz art. 45-48 TFUE.

______

(1) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz.U. L 149, s. 2)

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.