Sprawa C-141/03: Komisja Wspólnot Europejskich v. Królestwo Szwecji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.228.13/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 września 2004 r.

WYROK TRYBUNAŁU

(szósta izba)

z dnia 15 lipca 2004 r.

w sprawie C-141/03: Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Szwecji(1)

(Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego - Dyrektywa 2000/52/WE - Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

(2004/C 228/24)

(Język postępowania: szwedzki)

(Tłumaczenie robocze; tłumaczenie ostateczne zostanie opublikowane w "Zbiorze Orzeczeń Trybunału")

(Dz.U.UE C z dnia 11 września 2004 r.)

W sprawie C-141/03, mającej za przedmiot skargę na uchybienie zobowiązaniom z art. 226 WE, wniesioną dnia 28 marca 2003 r., Komisja Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: J. Flett i P. Hellström) przeciwko Królestwu Szwecji (pełnomocnik: A. Kruse), Trybunał (szósta izba), w składzie: J.-P. Puissochet, prezes izby, F. Macken (sprawozdawca) i S. von Bahr, sędziowie, rzecznik generalny: L. A. Geelhoed, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu 15 lipca 2004 r. wyrok, który zawiera następujące rozstrzygnięcie:

Nie przyjmując przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych, niezbędnych do wykonania dyrektywy Komisji 2000/52/WE z dnia 26 lipca 2000 r. zmieniającej dyrektywę 80/723/EWG w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między Państwami Członkowskimi i przedsiębiorstwami publicznymi, Królestwo Szwecji uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy tej dyrektywy.

Królestwo Szwecji zostaje obciążone kosztami postępowania.

______

(1) Dz.U. C 146 z 21.6.2003.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.