Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.141.33/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 czerwca 2009 r.

Skarga wniesiona w dniu 16 kwietnia 2009 r. - Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii

(Sprawa C-139/09)

(2009/C 141/58)

Język postępowania: francuski

(Dz.U.UE C z dnia 20 czerwca 2009 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: L. de Schietere de Lophem i M.A. Marghelis, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Królestwo Belgii

Żądania strony skarżącej

– stwierdzenie, że nie ustanawiając wszelkich przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu zastosowania się do dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz zmieniającej dyrektywę 2004/35/WE(1), a w każdym razie nie przekazując ich do wiadomości Komisji, Królestwo Belgii uchybiło zobowiązaniom, które na nim ciążą na mocy tej dyrektywy.

– obciążenie Królestwa Belgii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Termin transpozycji dyrektywy 2006/21/WE upłynął w dniu 30 kwietnia 2008 r. Do dnia wniesienia skargi strona pozwana nie podjęła wszelkich koniecznych działań w celu dokonania transpozycji dyrektywy, a w każdym razie nie powiadomiła o nich Komisji.

______

(1) Dz.U, L 102, s. 15

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.