Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.164.22

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 maja 2019 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État (Belgia) w dniu 20 lutego 2019 r. - B.M.O./État belge
(Sprawa C-137/19)

Język postępowania: francuski

(2019/C 164/25)

(Dz.U.UE C z dnia 13 maja 2019 r.)

Sąd odsyłający

Conseil d'État

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: B.M.O.

Strona pozwana: État belge

Pytania prejudycjalne

Czy art. 4 ust. 1 lit. c) dyrektywy Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin 1 , w stosownym wypadku w związku z art. 16 ust. 1 tej dyrektywy, należy interpretować w ten sposób, że przepis ten wymaga, aby w celu uznania obywateli państw trzecich za "małoletnie dzieci" w rozumieniu tego przepisu były one "małoletnie" nie tylko na dzień złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt, ale również na dzień wydania przez administrację ostatecznej decyzji w sprawie takiego wniosku?

1 Dz.U. 2003, L 251, s. 12.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.