Sprawa C-136/17: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État (Francja) w dniu 15 marca 2017 r. - G. C., A. F., B. H., E. D./Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.168.24/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 29 maja 2017 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État (Francja) w dniu 15 marca 2017 r. - G. C., A. F., B. H., E. D./Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)
(Sprawa C-136/17)

Język postępowania: francuski

(2017/C 168/33)

(Dz.U.UE C z dnia 29 maja 2017 r.)

Sąd odsyłający

Conseil d'État

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: G. C., A. F., B. H., E. D.

Strona pozwana: Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

Pytania prejudycjalne

1)
Uwzględniając szczególne zobowiązania, kompetencje i możliwości operatora wyszukiwarki, czy zakaz nałożony na innych administratorów danych przetwarzania danych objętych art. 8 ust. 1 i 5 dyrektywy z dnia 24 października 1995 r. 1 , z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w tym akcie, ma również zastosowanie do tego operatora jako administratora danych odpowiedzialnego za ich przetwarzanie, dokonywane w ramach tej wyszukiwarki?
2)
W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie przedstawione w pkt 1):
-
czy przepisy art. 8 ust. 1 i 5 dyrektywy z dnia 24 października 1995 r. należy interpretować w ten sposób, że nałożony w nich na operatora wyszukiwarki, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w tej dyrektywie, zakaz przetwarzania danych objętych tymi przepisami zobowiązuje go do systematycznego uwzględniania żądań usunięcia linków prowadzących do stron internetowych przetwarzających takie dane?
-
w tym kontekście, jak należy interpretować wyjątki przewidziane w art. 8 ust. 2 lit. a) i e) dyrektywy z dnia 24 października 1995 r., kiedy mają one zastosowanie do operatora wyszukiwarki biorąc pod uwagę jego szczególne zobowiązania, kompetencje i możliwości? W szczególności, czy taki operator może odmówić uwzględnienia żądania usunięcia linków, jeśli stwierdzi, że rozpatrywane linki prowadzą do treści, które jakkolwiek zawierają dane objęte kategoriami wymienionymi w art. 8 ust. 1, to jednak objęte są również zakresem wyjątków przewidzianych w ust. 2 tego samego artykułu, w szczególności w lit. a) i e)?
-
podobnie, czy przepisy dyrektywy z dnia 24 października 1995 r. należy interpretować w ten sposób, że kiedy linki, których usunięcia się żąda, prowadzą do przetwarzania danych osobowych dokonywanego wyłącznie w celach dziennikarskich lub w celu uzyskania wyrazu artystycznego lub literackiego, a więc zgodnie z art. 9 dyrektywy z dnia 24 października 1995 r., możliwe jest gromadzenie i przetwarzanie tych danych należących do kategorii wymienionych w art. 8 ust. 1 i 5 tej dyrektywy, operator wyszukiwarki może z tego powodu odmówić uwzględnienia żądania usunięcia linków?
3)
W przypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej na pytanie przedstawione w pkt 1):
-
jakie szczególne wymogi zawarte w dyrektywie z dnia 24 października 1995 r. powinien spełnić operator wyszukiwarki, biorąc pod uwagę jego obowiązki, kompetencje i możliwości?
-
czy jeśli stwierdzi on, że strony internetowe, do których prowadzą linki, których usunięcia się żąda, zawierają dane, których publikacja na omawianych stronach jest niezgodna z prawem, przepisy dyrektywy z dnia 24 października 1995 r. należy interpretować w ten sposób:
-
że nakazują one operatorowi wyszukiwarki usunięcie tych linków z wyświetlonej listy wyników wyszukiwania dokonanego za pomocą nazwiska wnioskującego?
-
lub że wymagają one jedynie, aby uwzględnił on tę okoliczność przy dokonywaniu oceny zasadności żądania usunięcia linków?
-
lub że okoliczność ta nie ma wpływu na ocenę, jaką winien on przeprowadzić?

Ponadto, jeśli ta okoliczność nie jest bez znaczenia, jak należy oceniać zgodność z prawem publikacji spornych danych na stronach internetowych, pochodzących z przetwarzania nieobjętego terytorialnym zakresem stosowania dyrektywy z dnia 24 października 1995 r., a w konsekwencji ustawodawstwa krajowego transponującego je?

4)
Bez względu na odpowiedź udzieloną na pytanie przedstawione w pkt 1):
-
niezależnie od zgodności z prawem publikacji danych osobowych na stronach internetowych, do których prowadzą sporne linki, czy przepisy dyrektywy z dnia 24 października 1995 r. należy interpretować w ten sposób, że:
-
kiedy wnioskujący wykaże, iż te dane stały się niekompletne, niedokładne lub nieaktualne, czy operator wyszukiwarki jest zobowiązany do uwzględnienia żądania usunięcia odpowiednich linków?
-
dokładniej rzecz ujmując, kiedy wnioskodawca wykaże, że biorąc pod uwagę przebieg postępowania sądowego, informacje dotyczące wcześniejszego etapu postępowania nie odpowiadają już jego rzeczywistej sytuacji, czy operator wyszukiwarki jest zobowiązany do usunięcia linków prowadzących do stron internetowych zawierających takie informacje?
-
czy przepisy art. 8 ust. 5 dyrektywy z dnia 24 października 1995 r. należy interpretować w ten sposób, że informacje dotyczące postępowania prowadzonego wobec jednostki lub relacjonujące proces oraz wyrok skazujący, który w nim zapada, stanowią dane dotyczące przestępstw i wyroków skazujących? Ogólnie rzecz ujmując, kiedy strona internetowa zawiera dane informujące o wyrokach skazujących lub o postępowaniach sądowych, których przedmiotem jest osoba fizyczna, czy są one objęte zakresem tych przepisów?
1 Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281, s. 31).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.