Dz.U.UE.C.2019.54.17/3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 26 października 2018 r.

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 26 października 2018 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof - Allemagne) - Logistik XXL GmbH / CMR Transport & Logistik, przy udziale Rudolph Spedition und Logistik GmbH
(Sprawa C-135/18) 1

Język postępowania: niemiecki

(2019/C 54/25)

(Dz.U.UE C z dnia 26 października 2018 r.)

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy z rejestru.

1 Dz.U. C 190 z 4.6.2018.