Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.144.33

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 maja 2017 r.

Skarga wniesiona w dniu 10 marca 2017 r. - Komisja Europejska/Republika Bułgarii
(Sprawa C-130/17)

Język postępowania: bułgarski

(2017/C 144/43)

(Dz.U.UE C z dnia 8 maja 2017 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Wils, I. Zalogin)

Strona pozwana: Republika Bułgarii

Żądania strony skarżącej

- Stwierdzenie, że Republika Bułgarii uchybiła zobowiązaniu utworzenia pojedynczego punktu kontaktowego w celu przekazywania elektronicznych certyfikatów dostępu do danych biometrycznych w dokumentach tożsamości zgodnie z decyzją Komisji C (2009) 7476 z dnia 5 października 2009 r. zmieniającą decyzję Komisji C (2008) 8657 ustanawiającą politykę certyfikacji zgodnie z wymogami specyfikacji technicznych dla norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie, a także z decyzją Komisji C (2011) 5478 z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniającą decyzję Komisji C (2002) 3069 określającą specyfikacje techniczne do jednolitego wzoru dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich;
- obciążenie Republiki Bułgarii kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Republika Bułgarii nie zapewniła utworzenia pojedynczego punktu kontaktowego w celu przekazywania elektronicznych certyfikatów dostępu do danych biometrycznych w dokumentach tożsamości i w ten sposób uchybiła swoim zobowiązaniom wynikającym z wyżej wymienionych decyzji Komisji.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.