Sprawa C-13/23, cdVet Naturprodukte: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Osnabrück (Niemcy) w dniu 16 stycznia 2023 r. - cdVet Naturprodukte GmbH/Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LA-VES)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.127.19/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 kwietnia 2023 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Osnabrück (Niemcy) w dniu 16 stycznia 2023 r. - cdVet Naturprodukte GmbH/Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LA-VES)
(Sprawa C-13/23, cdVet Naturprodukte)

Język postępowania: niemiecki

(2023/C 127/22)

(Dz.U.UE C z dnia 11 kwietnia 2023 r.)

Sąd odsyłający

Verwaltungsgericht Osnabrück

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: cdVet Naturprodukte GmbH

Strona przeciwna: Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LA-VES)

Pytania prejudycjalne

1) Czy rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 1 , a w szczególności jego art. 3 ust. 1 lit. a), art. 4 ust. 1, art. 7 ust. 1, art. 10 ust. 1 lit. a), ust. 2 i 5, które w przypadku braku zezwolenia nakładają generalny zakaz obrotu dodatkami paszowymi oraz ich stosowania i przetwarzania bez uwzględnienia okoliczności konkretnego przypadku, jest zgodne z zasadą proporcjonalności ustanowioną w art. 52 ust. 1 Karty praw podstawowych w świetle swobody prowadzenia działalności gospodarczej, która jest chroniona na podstawie art. 16 Karty oraz prawa własności na podstawie art. 17 ust. 1 Karty?

2) W przypadku udzielenia przez Trybunał odpowiedzi twierdzącej na pytanie pierwsze, w wyniku czego rozporządzenie (WE) nr 1831/2003, w szczególności jego art. 3 ust. 1 lit. a), art. 4 ust. 1, art. 7 ust. 1 i art. 10 ust. 1 lit. a), ust. 2 i 5, musiałyby być stosowane bez ograniczeń: Czy stosowany przez skarżącą jako dodatek paszowy wyciąg, który zgodnie z kartą specyfikacji produktu poddostawcy jest wytwarzany z pestek i skórki grejpfruta i opisany w tej karcie jako wyciąg z pestek grejpfruta (dokładnie: wyciąg z pestek grejpfruta S) jest (w każdym razie również) substancją "wyciąg z grejpfruta CoE 140" wymienioną w art. 2 pkt 3 rozporządzenia (UE) nr 2021/758 2  w związku z załącznikiem I rozdział I.A część 1 do tego rozporządzenia?

1 Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (Dz.U. 2003, L 268, s. 29).
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/758 z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie statusu niektórych produktów jako dodatków paszowych objętych zakresem rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz w sprawie wycofania z obrotu niektórych dodatków paszowych (Dz.U. 2021, L 162, s. 5).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.