Sprawa C-13/16: Valsts policijas Rigas regiona parvaldes Kartibas policijas parvalde v. Rigas pašvaldibas SIA Rigas satiksme... - OpenLEX

Sprawa C-13/16: Valsts policijas Rigas regiona parvaldes Kartibas policijas parvalde v. Rigas pašvaldibas SIA Rigas satiksme (orzeczenie wstępne).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.213.11/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 3 lipca 2017 r.

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 4 maja 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākā tiesa - Łotwa) - Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde/Rīgas pašvaldības SIA Rīgas satiksme
(Sprawa C-13/16) 1

[Odesłanie prejudycjalne - Dyrektywa 95/46/WE - Artykuł 7 lit. f) - Dane osobowe - Zasady legalności przetwarzania danych osobowych - Pojęcie "konieczności dla potrzeb wynikających z uzasadnionych interesów osoby trzeciej" - Wniosek o przekazanie danych osobowych osoby odpowiedzialnej za wypadek drogowy w celu dochodzenia praw przed sądem - Obowiązek uwzględnienia takiego wniosku przez administratora danych - Brak]

Język postępowania: łotewski

(2017/C 213/10)

(Dz.U.UE C z dnia 3 lipca 2017 r.)

Sąd odsyłający

Augstākā tiesa

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde

Strona pozwana: Rīgas pašvaldības SIA Rīgas satiksme

Sentencja

Artykuł 7 lit. f) dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych należy interpretować w ten sposób, że nie nakłada on obowiązku przekazania danych osobowych osobie trzeciej, aby umożliwić jej dochodzenie odszkodowania przed sądem cywilnym za szkodę wyrządzoną przez osobę objętą ochroną tych danych. Jednakże art. 7 lit. f) tej dyrektywy nie stoi na przeszkodzie takiemu przekazaniu na podstawie prawa krajowego.

1 Dz.U. C 111 z 29.3.2016.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.