Sprawa C-127/21 P: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 16 marca 2023 r. - American Airlines, Inc. v. Komisja Europejska, Delta Air Lines, Inc.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.164.5/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 maja 2023 r.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 16 marca 2023 r. - American Airlines, Inc./Komisja Europejska, Delta Air Lines, Inc.
(Sprawa C-127/21 P) 1

[Odwołanie - Rozporządzenie (WE) nr 139/2004 - Koncentracje przedsiębiorstw - Rynek transportu lotniczego - Operacja uznana za zgodną ze wspólnym rynkiem - Zobowiązania podjęte przez strony uczestniczące w koncentracji - Decyzja przyznająca prawa nabyte - Pojęcie "właściwego wykorzystania"]

Język postępowania: angielski

(2023/C 164/05)

(Dz.U.UE C z dnia 8 maja 2023 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: American Airlines, Inc. (przedstawiciele: J.-P. Poitras, avocat, J. Ruiz Calzado, abogado, J. Wileur, avocat)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: T. Franchoo, H. Leupold i L. Wildpanner, pełnomocnicy), Delta Air Lines, Inc. (przedstawiciel: C. Angeli, avocate, M. Demetriou, BL i I. Giles, advocaat)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) American Airlines Inc. pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Komisję Europejską oraz Delta Air Lines Inc. w niniejszym postępowaniu.

1 Dz.U. C 163 z 3.5.2021.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.