Sprawa C-126/22: Postanowienie Trybunału z dnia 1 czerwca 2022 r. - JH, GK, FB, LR, TV, OS v. Ryanair DAC

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.294.12/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 1 sierpnia 2022 r.

Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 8 grudnia 2021 r. w sprawie T-593/19, Cyprus/EUIPO - Fontana Food (GRILLOUMI BURGER), wniesione w dniu 18 lutego 2022 r. przez Republikę Cypryjską
(Sprawa C-120/22 P)

Język postępowania: angielski

(2022/C 294/16)

(Dz.U.UE C z dnia 1 sierpnia 2022 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Republika Cypryjska (przedstawiciele: V. Marsland, Solicitor i C. Milbradt, Rechtsanwältin)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej(EUIPO), Fontana Food AB

Postanowieniem z dnia 15 czerwca 2022 r., Trybunał Sprawiedliwości (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) orzekł, że odwołanie nie zostaje przyjęte do rozpoznania i że Republika Cypryjska pokrywa własne koszty.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.