Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.141.31/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 czerwca 2009 r.

Skarga wniesiona w dniu 2 kwietnia 2009 r. - Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Cypru

(Sprawa C-125/09)

(2009/C 141/53)

Język postępowania: grecki

(Dz.U.UE C z dnia 20 czerwca 2009 r.)

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele: G. Zavvos i A. Nijenhuis, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Cypru

Żądania strony skarżącej

– stwierdzenie przez Trybunał, że nie zapewniając przyznania prawa drogi w odniesieniu do własności publicznej w rozsądnym terminie, w sposób całkowity i przejrzysty, Republika Cypru uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 11 ust. 1 dyrektywy ramowej i art. 4 ust. 1 dyrektywy o zezwoleniach

– obciążenie Republiki Cypru kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

1. Z informacji przekazanych służbom Komisji wynika, że w wyniku długotrwałych i nieskoordynowanych procedur na Cyprze drugi operator telefonii komórkowej nie miał możliwości skutecznego zainstalowania własnej sieci w celu świadczenia usług komunikacji elektronicznej w ramach konkurencji z ATHK, która zarządza już założoną siecią.

2. Komisja upomina Republikę Cypru, gdyż wynikiem zachowania właściwych cypryjskich władz publicznych (władze gminne i/lub powiatowe) jest to, że drugi operator telefonii komórkowej nie dysponuje wymaganymi pozwoleniami budowlanymi na gruncie prawa krajowego i zatem można uważać, że funkcjonowanie jego sieci w aktualnym stanie, która ma w zamyśle odpowiadać rygorystycznemu warunkowi pokrycia określonego obszaru geograficznego, który został zawarty w uzyskanym przez niego pozwoleniu, narusza prawo cypryjskie.

3. Komisja uważa, że sytuacja ta wywołuje znaczną niekorzyść jeśli chodzi o działalność drugiego podmiotu zarządzającego siecią telefonii komórkowej. Jako że nie dokończył on rozwoju należącej doń sieci ma możliwość oferowania końcowym użytkownikom całkowitego pokrycia geograficznego tylko za pomocą krajowych usług roamingu, które udostępniane mu są po cenach hurtowych przez ATHK. Wynika z tego, że aktualnie, drugi operator jest uzależniony od krajowych usług roamingu udostępnianych po cenach hurtowych przez ATHK w odniesieniu do 20 % ogółu realizowanych przez niego połączeń. Dlatego, ponieważ jego sieć nie oferuje pełnego pokrycia geograficznego, drugi operator ponosi koszty majątkowe o charakterze zewnętrznym, związane z korzystaniem z krajowych usług roamingu udostępnianych po cenach hurtowych przez ATHK i jest od tych usług zależny.

4. Zdaniem Komisji, te opóźnienia w przyznaniu drugiemu operatorowi telefonii komórkowej prawa drogi w odniesieniu do własności publicznej i w celu instalacji kabli i anten stanowi naruszenie art. 11 ust. 1 dyrektywy ramowej, który stanowi, że właściwe władze działają na podstawie przejrzystych i ogólnie dostępnych procedur, bez dyskryminacji i bez zwłoki.

5. Republika Cypru podnosi, że oczekiwano, iż dekret, który miał zostać przyjęty natychmiast po głosowaniu nad projektem ustawy obejmie swoim zakresem także inne istotne elementy kodeksu, takie jak przepis o 6 tygodniach i ogólnie wszystkie przepisy § 4 kodeksu. Jednakże ww. dekret nigdy nie został przyjęty i zatem sytuacja zasadniczo nie uległa zmianie. Tak więc, Komisja uważa że dyrektywa ramowa i dyrektywa o zezwoleniach nie są aktualnie stosowane w sposób prawidłowy na Cyprze jeśli chodzi o przyznawanie pozwoleń budowlanych.

6. W efekcie, pełne stosowanie art. 4 ust. 1 dyrektywy o zezwoleniach i art. 11 ust. 1 dyrektywy ramowej nie jest zagwarantowane aż do momentu oficjalnego wprowadzenia oczekiwanych środków wykonawczych kodeksu, gdyż w sytuacji braku udoskonalenia niezbędnych procedur i w szczególności przyjęcia dekretu nowe przepisy dotyczące pozwoleń budowlanych nie mogły wejść w życie.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.