Sprawa C-122/19 P: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 10 września 2020 r. - Hamas v. Rada Unii Europejskiej, Republika Francuska, Komisja Europejska.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.390.8/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 listopada 2020 r.

Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 10 września 2020 r. - Hamas / Rada Unii Europejskiej, Republika Francuska, Komisja Europejska
(Sprawa C-122/19 P) 1

[Odwołanie - Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa - Zwalczanie terroryzmu - Środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom - Zamrożenie środków finansowych - Wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB - Artykuł 1 ust. 4 i 6 - Rozporządzenie (WE) nr 2580/2001 - Artykuł 2 ust. 3 - Utrzymanie organizacji w wykazie osób, grup i podmiotów, które uczestniczyły w aktach terrorystycznych - Przesłanki - Organ właściwy równoważny organowi sądowemu - Orzeczenie skazujące - Utrzymywanie się ryzyka uczestnictwa w działaniach terrorystycznych - Podstawa faktyczna decyzji o zamrożeniu środków finansowych - Obowiązek uzasadnienie - Prawo do skutecznej ochrony sądowej]

Język postępowania: francuski

(2020/C 390/10)

(Dz.U.UE C z dnia 16 listopada 2020 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Hamas (przedstawiciel: L. Glock, avocate)

Druga strona postępowania: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: B. Driessen i K. Pavlaki, pełnomocnicy), Republika Francuska, Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo F. Castillo de la Torre, A. Bouquet, J. Roberti di Sarsina, C. Zadra i A. Tizzano, następnie F. Castillo de la Torre, A. Bouquet i J. Roberti di Sarsina, pełnomocnicy)

Sentencja

1)
Odwołanie zostaje oddalone.
2)
Hamas pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Radę Unii Europejskiej i Komisję Europejską.
1 Dz.U. C 131 z 8.4.2019.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.