Sprawa C-117/14: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Social n o 23 de Madrid (Hiszpania) w dniu 11 marca 2014 r. - Grima Janet Nisttauz Poclava przeciwko Jose María Ariza Toledano (Taberna del Marqués).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.151.14/1

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 maja 2014 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Social no 23 de Madrid (Hiszpania) w dniu 11 marca 2014 r. - Grima Janet Nisttauz Poclava przeciwko Jose María Ariza Toledano (Taberna del Marqués)

(Sprawa C-117/14)

(2014/C 151/17)

Język postępowania: hiszpański

(Dz.U.UE C z dnia 19 maja 2014 r.)

Sąd odsyłający

Juzgado de lo Social no 23 de Madrid.

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Grima Janet Nisttauz Poclava.

Strona pozwana: Jose María Ariza Toledano (Taberna del Marqués).

Pytania prejudycjalne

1)
Czy sprzeczne z prawem Unii i zgodne z prawem podstawowym zagwarantowanym w art. 30 [Karty praw podstawowych Unii Europejskiej] 1 , jest uregulowanie krajowe, które przewiduje roczny okres próbny w przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony w ramach wsparcia dla przedsiębiorców, w trakcie którego to okresu dopuszcza się możliwość dowolnego rozwiązania umowy?
2)
Czy roczny okres próbny w przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony w ramach wsparcia dla przedsiębiorców narusza cele i przepisy dyrektywy Rady 99/70/WE 2 z dnia 28 czerwca 1999 r. dotyczącej Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC), a w szczególności klauzulę 1 i 3?
1 Dz.U. 2000, C 364, s. 1.
2 Dz.U. L 175, s. 43.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.