Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.168.23/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 maja 2017 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Najvyšší súd Slovenskej republiky (Słowacja) w dniu 6 marca 2017 r. - QJ/Ministerstvo vnútra SR, Migračný úrad
(Sprawa C-113/17)

Język postępowania: słowacki

(2017/C 168/30)

(Dz.U.UE C z dnia 29 maja 2017 r.)

Sąd odsyłający

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Strony

Strona skarżąca: QJ

Strona pozwana: Ministerstvo vnútra SR, Migračný úrad

Pytania prejudycjalne

1) Czy art. 46 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE 1  z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej (wersja przekształcona) (zwanej dalej: "dyrektywą w sprawie procedur azylowych") należy interpretować w taki sposób, że sąd krajowy, który ocenia zasadność potrzeby udzielenia ochrony międzynarodowej w odniesieniu do wnioskodawcy może z powodu tego, że decyzja odmowna była poprzednio wielokrotnie uchylana, z odesłaniem akt organowi administracyjnemu w następstwie wielokrotnego uwzględnienia odwołania - które, tym samym okazuje się nieskuteczne - samodzielnie zdecydować o udzieleniu wnioskodawcy ochrony międzynarodowej, chociaż taka właściwość organu sądowego nie wynika z przepisów prawa krajowego?
2) O ile odpowiedź na pytanie poprzednie jest twierdząca, czy właściwość ta przysługuje także sądowi (najwyższemu) odwoławczemu?
1 Dz.U. 2013, L 180, s. 60.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.