Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.213.17/1

| Akt nieoceniany
Wersja od: 3 lipca 2017 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 6 marca 2017 r. - Angela Irmgard Diedrich i in./Société Air France SA
(Sprawa C-112/17)

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 213/20)

(Dz.U.UE C z dnia 3 lipca 2017 r.)

Sąd odsyłający

Amtsgericht Hamburg

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: Angela Irmgard Diedrich, Thorsten Diedrich, Angel Wendy Mara Diederich

Strona pozwana: Société Air France SA

Postanowieniem Trybunału z dnia 6 kwietnia 2017 r. sprawa została wykreślona z rejestru Trybunału.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.