Nowość Sprawa C-108/23, SmartSport Reisen: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Groß-Gerau (Niemcy) w dniu 23 lutego 2023 r. - PU/SmartSport Reisen GmbH

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.173.20

Akt nienormatywny
Wersja od: 15 maja 2023 r.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Groß-Gerau (Niemcy) w dniu 23 lutego 2023 r. - PU/SmartSport Reisen GmbH
(Sprawa C-108/23, SmartSport Reisen)

Język postępowania: niemiecki

(2023/C 173/28)

(Dz.U.UE C z dnia 15 maja 2023 r.)

Sąd odsyłający

Amtsgericht Groß-Gerau

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: PU

Strona pozwana: SmartSport Reisen GmbH

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 18 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych 1  należy interpretować w ten sposób, że reguluje on nie tylko jurysdykcję międzynarodową, lecz zawiera również normę dotyczącą właściwości miejscowej sądów krajowych w sprawach z zakresu umów o podróż, która to norma wiąże sąd, przed którym wytoczono powództwo, jeżeli zarówno konsument jako podróżny, jak i jego kontrahent jako organizator podróży mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w tym samym państwie członkowskim, a miejsce przeznaczenia podróży nie znajduje się w owym państwie członkowskim, lecz za granicą, w związku z czym konsument, niezależnie od krajowych przepisów, może dochodzić od organizatora podróży praw wynikających z umowy przed sądem swojego miejsca zamieszkania?

1 Dz.U. 2012, L 351, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.