Sprawa C-106/08: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 24 kwietnia 2009 r. - Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.180.36/2

Akt nienormatywny
Wersja od: 1 sierpnia 2009 r.

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 24 kwietnia 2009 r. - Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

(Sprawa C-106/08)(1)

(2009/C 180/63)

(Dz.U.UE C z dnia 1 sierpnia 2009 r.)

Język postępowania: grecki

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

______

(1) Dz.U. C 128 z 24.05.2008

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.