Sprawa C-102/24 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 20 grudnia 2023 r. w sprawie T-779/22, Transport Werk GmbH/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 7 lutego 2024 r. przez Transport Werk GmbH

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3584

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 czerwca 2024 r.

Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 20 grudnia 2023 r. w sprawie T-779/22, Transport Werk GmbH/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 7 lutego 2024 r. przez Transport Werk GmbH
(Sprawa C-102/24 P)

(C/2024/3584)

Język postępowania: niemiecki

(Dz.U.UE C z dnia 17 czerwca 2024 r.)

Strony

Wnoszący odwołanie: Transport Werk GmbH (przedstawiciel: D. Donath, Rechtsanwältin)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Haus & Grund Deutschland Zentralverband der Deutschen Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer e. V.

Postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2024 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) nie dopuścił odwołania do rozpoznania i obciążył wnoszącą odwołanie jej własnymi kosztami.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.