Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.195.10/2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 czerwca 2017 r.

Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 7 lipca 2016 r. w sprawie T-82/14, Copernicus-Trademarks/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), wniesione w dniu 23 lutego 2017 r. przez Verus Eood
(Sprawa C-101/17 P)

Język postępowania: niemiecki

(2017/C 195/15)

(Dz.U.UE C z dnia 19 czerwca 2017 r.)

Strony

Wnosząca odwołanie: Verus Eood (przedstawiciel: C. Pfitzer, Rechtsanwalt)

Pozostali uczestnicy postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Maquet

Żądania wnoszącej odwołanie

- uchylenie wyroku wydanego w sprawie T-82/14 w całości;

posiłkowo: uchylenie wyroku wydanego w sprawie T-82/14 i odesłanie sprawy do poprzedniej instancji ze względu na przeinaczenie w wyroku okoliczności faktycznych;

- obciążnie drugiej strony postępowania kosztami poniesionymi we wszystkich instancjach.

Zarzuty i główne argumenty

Wnosząca odwołanie podnosi następujące zarzuty:

1) Naruszenie rozporządzenia nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. 1 , w szczególności art. 52 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego);
2) Naruszenie rozporządzenia nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r., w szczególności art. 75 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego);
3) Naruszenie rozporządzenia nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r., w szczególności art. 76 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego);
4) Naruszenie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w odniesieniu do "zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze";
5) Naruszenie "katalogu praw podstawowych" Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
6) Naruszenie prawa międzynarodowego, mianowicie Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej;
7) Naruszenie prawa międzynarodowego, mianowicie porozumienia TRIPS (Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej);
8) Naruszenie art. 16 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej;
9) Naruszenie art. 17 ust. 2 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej;
10) Naruszenie art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej;
11) Naruszenie art. 17 "Powszechnej deklaracji praw człowieka z 1948 r.";
12) Naruszenie europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC) i protokołów dodatkowych do tej konwencji, w szczególności art. 1 protokołu nr 1;
13) Naruszenie art. 6 EKPC - prawo do rzetelnego procesu sądowego, w szczególności w świetle zafałszowanych, nieprawdziwych (ustaleń) okoliczności faktycznych, insynuacji, fałszywych oskarżeń, oczerniania, pomówień i zniesławień.
1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.