Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.455.9/1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 17 grudnia 2018 r.

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 18 października 2018 r. - Gul Ahmed Textile Mills Ltd / Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska
(Sprawa C-100/17 P) 1

[Odwołanie - Dumping - Rozporządzenie (WE) nr 397/2004 - Przywóz bawełnianej bielizny pościelowej pochodzącej z Pakistanu - Zachowanie interesu prawnego]

Język postępowania: angielski

(2018/C 455/13)

(Dz.U.UE C z dnia 17 grudnia 2018 r.)

Strony

Wnosząca odwołanie: Gul Ahmed Textile Mills Ltd (przedstawiciele: L. Ruessmann, adwokat, J. Beck, solicitor)

Pozostali uczestnicy postępowania: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: J.P. Hix, pełnomocnik, wspierany przez R. Bierwa - gena i C. Hippa, Rechtsanwälte), Komisja Europejska (przedstawiciele: J.-F. Brakeland i N. Kuplewatzky, pełnomocnicy)

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.
2) Gul Ahmed Textile Mills Ltd zostaje obciążona kosztami postępowania.
1 Dz.U. C 168 z 29.5.2017.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.