Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.395.21

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 grudnia 1992 r.

DECYZJA RADY
z dnia 14 grudnia 1992 r.
w sprawie sporządzenia Protokołu zmian do Europejskiej Konwencji o ochronie zwierząt hodowlanych

(92/583/EWG)

(Dz.U.UE L z dnia 31 grudnia 1992 r.)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 43,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(1),

uwzględniając opinię Komitetu Społeczno-Ekonomicznego(2),

a także mając na uwadze, co następuje:

decyzją 78/923/EWG(3) Wspólnota zatwierdziła Europejską Konwencję w sprawie ochrony zwierząt hodowlanych, zwaną dalej "Konwencją"; Wspólnota złożyła swój dokument zatwierdzenia;

celem uwzględnienia technicznego i naukowego rozwoju w zakresie hodowli zwierząt gospodarskich, Komitet Ministrów Rady Europy dnia 15 listopada 1991 r. przyjął Protokół zmian do Konwencji;

różnice w ustawodawstwach krajowych odnoszących się do ochrony zwierząt utrzymywanych w celach hodowlanych mogą przyczyniać się do powstania nierównych warunków konkurencji, a w konsekwencji pośrednio wywierać wpływ na właściwe funkcjonowanie wspólnego rynku;

Konwencja obejmuje zagadnienia wchodzące w zakres wspólnej polityki rolnej;

poprzez uczestnictwo Wspólnota działa na rzecz osiągnięcia swoich celów;

z tego względu Protokół zmian powinien zostać zatwierdzony,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Protokół zmian do Europejskiej Konwencji w sprawie ochrony zwierząt hodowlanych zostaje niniejszym zatwierdzony w imieniu Wspólnoty.

Tekst Protokołu jest załączony do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Przewodniczący Rady złoży dokument zatwierdzenia zgodnie z art. 6 ust. 4 Protokołu zmian.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 grudnia 1992 r.

W imieniu Rady
J. GUMMER
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. C 337 z 21.12.1992.

(2) Dz.U. C 332 z 16.12.1992, str. 24.

(3) Dz.U. L 323 z 17.11.1978, str. 12.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.