Sporządzenie Protokołu w sprawie wykładni w trybie prejudycjalnym przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Konwencji o utworzeniu Europejskiego Urzędu Policji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.1996.299.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 lipca 1996 r.

AKT RADY
z dnia 23 lipca 1996 r.
sporządzający, na mocy art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, Protokół w sprawie wykładni w trybie prejudycjalnym przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Konwencji o utworzeniu Europejskiego Urzędu Policji

(96/C 299/01)

(Dz.U.UE C z dnia 9 października 1996 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. K.3 ust. 2 lit. c),

a także mając na uwadze, co następuje:

artykuł K.3 ust. 2 lit. c) stanowi, że konwencje sporządzone na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej mogą określać, że Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy do interpretacji ich postanowień,i orzekania w każdym sporze odnoszącym się do ich stosowania, zgodnie z zawartymi w nich ustaleniami,

POSTANOWIWSZY, że Protokół, którego tekst znajduje się w Załączniku i który w dniu 24 lipca 1996 r. zostanie podpisany przez przedstawicieli rządów Państw Członkowskich Unii, zostaje niniejszym sporządzony;

ZALECA, by został on przyjęty przez Państwa Członkowskie zgodnie z wymogami konstytucyjnymi tych Państw.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 lipca 1996 r.

W imieniu Rady
I. YATES
Przewodniczący

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.