Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.191.9

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 listopada 2015 r.

DECYZJA NR 2/2015 PODKOMITETU DS. HANDLU I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU UE-GRUZJA
z dnia 18 listopada 2015 r.
w sprawie sporządzenia listy ekspertów ds. handlu i zrównoważonego rozwoju [2017/1366]

PODKOMITET DS. HANDLU I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU UE-GRUZJA,

uwzględniając Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony 1  ("Układ"), w szczególności jego art. 243,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 431 Układu niektóre jego części stosuje się tymczasowo od dnia 1 września 2014 r.

(2) Zgodnie z art. 243 ust. 3 Układu Podkomitet ds. Handlu i Zrównoważonego Rozwoju sporządza listę co najmniej 15 osób, które wyrażają chęć i są zdolne pełnić funkcję ekspertów w zespole ekspertów,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Lista ekspertów ds. handlu i zrównoważonego rozwoju na potrzeby art. 243 Układu jest sporządzona w brzmieniu zawartym w załączniku.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Tbilisi dnia 18 listopada 2015 r.
PrzewodniczącySekretarze
Lali GOGOBERIDZE

Kierownik Departamentu Polityki

i Analiz Gospodarczych w Ministerstwie

Gospodarki i Zrównoważonego Rozwoju

w Gruzji - Przewodniczący

i przedstawiciel Gruzji

Irakli TSIKORIDZE

Główny Specjalista w Departamencie

Handlu Zagranicznego

i Międzynarodowych Stosunków

Gospodarczych w Ministerstwie

Gospodarki i Zrównoważonego Rozwoju

w Gruzji

Daniel KRAMER

Urzędnik ds. polityki w dziale D1 -

Handel i Zrównoważony Rozwój,

Ogólny System Preferencji w Dyrekcji

Generalnej ds. Handlu, Komisja

Europejska

ZAŁĄCZNIK

LISTA EKSPERTÓW DS. HANDLU I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

I. Eksperci zaproponowani przez Gruzję
1. Nata STURUA
2. David KIKODZE
3. Marina SHVANGIRADZE
4. Ilia OSEPASHVILI
5. Roin MIGRIAULI
II. Eksperci zaproponowani przez UE
1. Eddy LAURIJSSEN
2. Jorge CARDONA
3. Karin LUKAS
4. Hélène RUIZ FABRI
5. Laurence BOISSON DE CHAZOURNES
6. Geert VAN CALSTER
III. Przewodniczący
1. Jill MURRAY (Australia)
2. Janice BELLACE (Stany Zjednoczone)
3. Ross WILSON (Nowa Zelandia)
4. Arthur APPLETON (Stany Zjednoczone)
5. Nathalie BERNASCONI (Szwajcaria)
1 Dz.U. L 261 z 30.8.2014, s. 4.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.