Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2003.273.18

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 października 2003 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 15 października 2003 r.
ustanawiająca specjalne warunki przywozu produktów rybołówstwa z Belize

(notyfikowana jako dokument nr C(2003) 3645)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2003/759/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 24 października 2003 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/493/EWG z dnia 22 lipca 1991 r. ustanawiającą warunki zdrowotne dotyczące produkcji i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa(1), ostatnio zmienioną rozporządzeniem (WE) nr 806/2003(2), w szczególności jej art. 11,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W imieniu Komisji została przeprowadzona inspekcja w Belize w celu sprawdzenia warunków, w jakich produkty rybołówstwa są produkowane, składowane i wysyłane do Wspólnoty.

(2) Wymogi ustawodawstwa Belize w zakresie kontroli sanitarnej oraz monitorowania produktów rybołówstwa można uznać za równoważne z wymogami ustanowionymi w dyrektywie 91/493/EWG.

(3) W szczególności Belize Agricultural Health Authority (BAHA) jest zdolna do efektywnego sprawdzania stosowania obowiązującego ustawodawstwa.

(4) BAHA udzieliło oficjalnego zapewnienia w odniesieniu do zgodności z normami kontroli zdrowotnej oraz monitorowania produktów rybołówstwa określonymi w rozdziale V Załącznika do dyrektywy 91/493/EWG oraz w odniesieniu do spełnienia wymogów higieny równoważnych wymogom ustanowionym przez tę dyrektywę.

(5) Właściwe jest ustanowienie szczegółowych przepisów dotyczących produktów rybołówstwa przywożonych z Belize do Wspólnoty, zgodnie z dyrektywą 91/493/EWG.

(6) Konieczne jest sporządzenie wykazu zatwierdzonych zakładów, statków przetwórni lub chłodni składowych oraz wykazu statków zamrażalni wyposażonych zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 92/48/EWG z dnia 16 czerwca 1992 r. ustanawiającej minimalne zasady higieny mające zastosowanie do produktów rybołówstwa otrzymanych na pokładzie niektórych statków zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) ppkt i) dyrektywy 91/493/EWG(3). Wykazy te należy sporządzić na podstawie komunikatu przekazanego Komisji przez BAHA.

(7) Właściwe jest, aby obecną decyzję stosować 45 dni po jej publikacji w celu zapewnienia niezbędnego okresu przejściowego.

(8) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Belize Agricultural Health Authority (BAHA) jest właściwym organem w Belize wskazanym do celów sprawdzania i certyfikacji zgodności produktów rybołówstwa z wymaganiami dyrektywy 91/493/EWG.

Artykuł  2

Produkty rybołówstwa przywożone do Wspólnoty z Belize spełniają warunki ustanowione w art. 3, 4 i 5.

Artykuł  3
1. Każdej przesyłce towarzyszy numerowany oryginał świadectwa zdrowia, należycie wypełniony, podpisany, opatrzony datą i składający się z jednego arkusza zgodnie ze wzorem znajdującym się w załączniku I.
2. Świadectwo sporządza się w co najmniej jednym języku urzędowym Państwa Członkowskiego, w którym przeprowadzane są kontrole.
3. Świadectwo musi zawierać nazwisko, stanowisko i podpis przedstawiciela BAHA oraz jego urzędową pieczęć odciśniętą w kolorze różniącym się od pozostałych adnotacji.
Artykuł  4

Produkty rybołówstwa pochodzą z zatwierdzonych zakładów, statków przetwórni lub chłodni składowych lub z zarejestrowanych statków zamrażalni wymienionych w załączniku II.

Artykuł  5

Z wyjątkiem mrożonych produktów rybołówstwa luzem przeznaczonych do produkcji żywności konserwowanej, wszystkie opakowania zawierają nieusuwalny napis "BELIZE" oraz numer zatwierdzenia/numer rejestracyjny zakładu, statku przetwórni, chłodni składowej lub statku zamrażalni, z których pochodzą takie opakowania.

Artykuł  6

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 8 grudnia 2003 r.

Artykuł  7

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 października 2003 r.

W imieniu Komisji
David BYRNE
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 15.

(2) Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1.

(3) Dz.U. L 187 z 7.7.1992, str. 41.

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  I

ŚWIADECTWO ZDROWIA

ZAŁĄCZNIK  II

Wykaz zakładów i statków

Zatwierdzenie nrNazwaMiasto/regionOgraniczenie zatwierdzeniaKategoria
BZE-FP-NOV-001Nova Companies (Belize) LimitedLadyvillePP
Legenda:
PP: zakład przetwórczy.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.