Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1995.260.33

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2543/95
z dnia 30 października 1995 r.
ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz oliwy z oliwek

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady nr 136/66/EWG z dnia 22 września 1966 r. w sprawie ustanowienia wspólnej organizacji rynku olejów i tłuszczów(1), ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia Austrii, Finlandii i Szwecji oraz rozporządzeniem (WE) nr 3290/94(2), w szczególności jego art. 2 i 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenie nr 136/66/EWG przewiduje, że od dnia 1 lipca 1995 r. cały wywóz, w odniesieniu do którego złożono wnioski o refundacje wywozowe, będzie podlegał obowiązkowi przedstawienia pozwolenia na wywóz z wcześniej wyznaczoną refundacją; dlatego też należy ustanowić szczegółowe przepisy wykonawcze dla sektora oliwy z oliwek, które powinny w szczególności uwzględniać przepisy dotyczące składania wniosków oraz informacji, które należy podać we wniosku i pozwoleniu niezależnie od informacji określonych w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3719/88 z dnia 16 listopada 1988 r. ustanawiającym wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń ma przywóz i wywóz oraz świadectw o wcześniejszym wyznaczaniu refundacji dla produktów rolnych(3), ostatnio zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 2137/95(4);

w celu zapewnienia właściwego administrowania systemem powinny być ustalone wysokość zabezpieczenia oraz termin ważności pozwoleń na wywóz zgodnie ze wspomnianym systemem;

artykuł 3 ust. 9 rozporządzenia nr 136/66/EWG przewiduje, że zgodność ze zobowiązaniami wynikającymi z umów zawartych w ramach wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej dotyczących wielkości wywozu jest zapewniana na podstawie pozwoleń na wywóz; dlatego należy ustanowić szczegółowy harmonogram składania wniosków i wydawania pozwoleń;

ponadto o decyzji dotyczącej wniosków o pozwolenia na wywóz należy powiadamiać dopiero po upływie okresu rozpatrywania; okres ten pozwoliłby Komisji na oszacowanie ilości, o które wnioskowano, jak i wiążących się z tym wydatków oraz, w razie potrzeby, na podjęcie szczególnych środków stosowanych w szczególności do rozpatrywanych wniosków; w interesie podmiotów gospodarczych jest zezwolenie na wycofywanie wniosku o pozwolenie po ustaleniu wskaźnika akceptacji;

w celu zapewnienia dokładnego przestrzegania ilości, które mają być wywożone, należy ustanowić odstępstwa od reguł dotyczących tolerancji ustanowionych w rozporządzeniu (EWG) nr 3719/88;

aby zarządzać systemem, Komisja musi dysponować dokładnymi informacjami dotyczącymi wniosków o pozwolenie i wykorzystania wydanych pozwoleń; w interesie efektywnego zarządzania, powiadomienia Państw Członkowskich dla Komisji powinny być przygotowywane według jednolitego wzoru;

przepisy rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2041/75 z dnia 25 lipca 1975 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustalaniu refundacji dla olejów i tłuszczów(5), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 557/91(6), zastępuje się przepisami niniejszego rozporządzenia i dlatego rozporządzenie Komisji (WE) nr 1476/95(7) powinno zostać uchylone;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Olejów i Tłuszczów,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1 1

Pozwolenie na wywóz jest przedstawiane w odniesieniu do wywozu produktów objętych kodami CN 1509 i 1510 00.

Artykuł  2
1. Pozwolenia na wywóz są ważne od dnia ich wydania, w rozumieniu art. 21 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 3719/88, do końca trzeciego miesiąca następującego po tej dacie.
2. 2 Wnioski o pozwolenia i pozwolenia zawierają w sekcji 15 opis produktu, a w sekcji 16 - dwunastocyfrowy kod produktu nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych.
3. 3 Zabezpieczenia pozwoleń na wywóz wynoszą:

a) 10 ECU za 100 kilogramów netto w przypadku pozwoleń z wcześniejszym ustaleniem refundacji;

b) 1 ECU za 100 kilogramów netto w innych przypadkach.

4. 4 (skreślony).
Artykuł  3
1. 5 Wnioski o pozwolenie na wywóz z wcześniejszym ustaleniem refundacji należy składać do właściwych władz od wtorku do czwartku każdego tygodnia. Podania złożone w piątek i poniedziałek traktuje się jako wnioski złożone w najbliższy wtorek.
2. 6 Pozwolenia na wywóz z wcześniejszym ustaleniem refundacji wydaje się pierwszego dnia roboczego, licząc od wtorku tygodnia następującego po okresie określonym w ust. 1, pod warunkiem że Komisja nie podjęła dotąd żadnych środków szczególnych, określonych w ust. 3.

Jednakże pozwolenia są wydawane jedynie na ilości objęte wnioskami zgłoszonymi zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a).

3. 7 Tam, gdzie:

a) wydanie pozwoleń, o które zostały złożone wnioski, prawdopodobnie będzie rezultatem przekroczenia dostępnych kwot budżetowych lub wyczerpania łącznych ilości do rozdysponowania, uwzględniając limity ustanowione w art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 136/66/EWG i/lub związane wydatki w czasie rozpatrywanego okresu; lub

b) wydanie pozwoleń, o które zostały złożone wnioski, nie pozwala na zagwarantowanie ciągłości wywozu podczas reszty roku obrotowego. W takich wypadkach należy uwzględnić w odniesieniu do wspomnianego produktu:

– sezonowy charakter handlu, sytuację rynkową oraz w szczególności tendencję cenową na rynku oraz warunki wywozu stąd wynikłe,

– potrzeba zapobiegania wnioskom spekulatywnym, prowadzącym do zakłóceń konkurencji miedzy podmiotami gospodarczymi,

Wspólnota może:

– ustalić jednolitą stawkę procentową, według której akceptowane są ilości objęte wnioskami,

– odrzucić wnioski, dla których pozwolenia na wywóz nie zostały jeszcze przyznane,

– zawiesić składanie wniosków o pozwolenia na wywóz na maksymalnie pięć dni roboczych. O zawieszeniu na dłuższy okres decyduje się zgodnie z procedurą, przewidzianą w art. 38 rozporządzenia nr 136/66/EWG. W takich przypadkach wnioski o pozwolenia na wywóz złożone podczas okresu zawieszenia powinny być niedopuszczalne.

Środki te odnoszą się do pozwoleń na wywóz z wcześniejszym ustaleniem refundacji i różnią się w zależności od kodu produktu w nomenklaturze produktów rolnych, podlegających refundacjom wywozowym.

4. Jeżeli ilości, o które się ubiegano, zostały odrzucone lub zmniejszone, zabezpieczenie jest niezwłocznie zwalniane dla wszystkich ilości nieobjętych pozwoleniem.
5. 8 Bez względu ma przepisy ust. 2, jeżeli jednolity odsetek akceptacji ustalono poniżej 80 %, pozwolenie jest wydawane najpóźniej 11 dnia roboczego po opublikowaniu tego procentu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. W okresie 10 dni roboczych po jej opublikowaniu podmiot gospodarczy może:

– wycofać swój wniosek, w którym to przypadku zabezpieczenie zostaje niezwłocznie zwolnione,

– albo zwrócić się o natychmiastowe wydanie pozwolenia, w którym to przypadku właściwe władze wydają je niezwłocznie, lecz nie wcześniej niż we wtorek następujący po złożeniu wniosku o pozwolenie.

Jeżeli jednolity procent przyjęcia mniejszy niż 80 % dotyczy wyłącznie pozwoleń uprawniających do refundacji, podmiot gospodarczy może zażądać wydania w tym samym terminie pozwolenia niedającego prawa do zwrotu na pozostałą ilość towaru.

6. 9 Podania o pozwolenia na wywóz bez wcześniejszego ustalenia refundacji składa się do właściwych władz od poniedziałku do piątku każdego tygodnia. Pozwolenia wystawia się niezwłocznie.
Artykuł  4 10

Ilości wywiezione w granicach tolerancji określonej w art. 8 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 3719/88, nie uprawniają do wypłaty refundacji.

Sekcja 22 pozwolenia zawiera przynajmniej jedno spośród następujących wskazań:

– Restitución valida por ... toneladas (cantidad por la que se expida en certificado)

– Náhrada platná pro ... tun (množství, pro něž je vydána licence)

– Restitutionen omfatter ... tons (den mængde, licensen vedrører)

– Erstattung gültig für ... Tonnen (Menge, für welche die Lizenz ausgestellt wurde)

– Toetust makstakse ... tonni puhul (kogus, mille kohta on litsents välja antud)

– Επιστροφή ισχύουσα για ... τόνους (ποσότητα για την οποία έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό)

– Refund valid for ... tons (quantity for which the licence is issued)

– Restitution valide pour ... tonnes (quantité pour laquelle le certificat est délivré)

– Restituzione valida per ... t (quantitativo per il quale il titolo è stato rilasciato)

– Kompensācija paredzēta ... t (daudzums, attiecībā uz ko ir izsniegta atļauja)

– Grąžinamoji išmoka taikoma ... tonoms (kiekis, kuriam išduota licencija)

– A visszatérítés ... tonnára érvényes (az a mennyiség, amelyre az engedélyt kiállították)

– Rifużjoni valida għal ... tunnellata (kwantità li għaliha ġie maħruġ iċ-ċertifikat)

– Restitutie geldig voor ... ton (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven)

– Refundacja ważna dla ... ton (ilość, dla której pozwolenie zostało wydane)

– Restituição válida para ... toneladas (quantidade relativamente à qual é emitido o certificado)

– Náhrada platná pre ... ton (množstvo, na ktoré sa povolenie vydáva)

– Nadomestilo veljavno za ... ton (količina, za katero je bilo izdano dovoljenje)

– Tuki on voimassa ... tonnille (määrä, jolle todistus on myönnetty)

– Ger rätt till exportbidrag för ... ton (den kvantitet för vilken licensen utfärdats).

Niniejszy artykuł stosuje się tylko do pozwoleń na wywóz produktów, za które refundacja jest należna.

Artykuł  5
1. 11 Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję do godziny 14 w każdy piątek, faksem, o:

a) o wnioskach o pozwolenie na wywóz z wcześniejszym ustaleniem refundacji złożonych od wtorku do czwartku, zgodnie z art. 3 ust. 1;

b) o ilościach, na które pozwolenia na wywóz zostały wydane w okresie od poprzedniego piątku do czwartku danego tygodnia, przedstawiając oddzielnie pozwolenia z wcześniejszym ustaleniem refundacji i pozwolenia bez wcześniejszego ustalenia refundacji;

c) 12 o ilościach, na które wnioski o pozwolenia na wywóz zostały wycofane zgodnie z art. 3 ust. 5 w poprzednim tygodniu i odpowiednie refundacje.

2. 13 Powiadomienie o wnioskach określonych w ust. 1 lit. a) oraz informacja określona w ust. 1 lit. b) w przypadkach, w których stosuje się art. 3 ust. 5, określają:

– ilość każdej jakości oraz rodzaj pakowania,

– podział według miejsca przeznaczenia w przypadku gdy wysokość refundacji różni się zależnie od miejsca przeznaczenia,

– tam, gdzie jest to stosowne, stosowanej refundacji,

– całkowitą kwotę refundacji w ecu według kategorii.

Informacji tej udziela się osobno, w przypadku pozwoleń wydawanych na działania w odniesieniu do dotacji do żywności.

3. 14 W każdym miesiącu następującym po wygaśnięciu terminu ważności pozwoleń na wywóz Państwa Członkowskie informują Komisję o ilościach objętych niewykorzystanymi pozwoleniami na wywóz oraz o refundacjach z nimi związanych, określając rok gospodarczy, w którym wydano pozwolenie.
4. Wszelkie powiadomienia, określone w ust. 1 i 3, włącznie z powiadomieniami "zerowymi" sporządzane są zgodnie ze wzorem ustanowionym w Załączniku.
Artykuł  6

Rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3665/87(8) i (EWG) nr 3719/88 stosuje się z wyłączeniem przypadków, kiedy niniejsze rozporządzenie stanowi inaczej.

Artykuł  7

Rozporządzenie (EWG) nr 2041/75 traci moc.

Jednakże rozporządzenie (EWG) nr 2041/75 nadal stosuje się w odniesieniu do uprzedniego wydawania świadectw wydanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem przed dniem 1 lipca 1995 r.

Artykuł  8

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do pozwoleń na wywóz zgodnie z niniejszym rozporządzeniem z dniem 1 listopada 1995 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 października 1995 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 172 z 30.9.1966, str. 3025/66.

(2) Dz.U. L 349 z 31.12.1994, str. 105.

(3) Dz.U. L 331 z 2.12.1988, str. 1.

(4) Dz.U. L 214 z 8.9.1995, str. 21.

(5) Dz.U. L 213 z 11.8.1975, str. 1.

(6) Dz.U. L 62 z 8.3.1991, str. 23.

(7) Dz.U. L 145 z 29.6.1995, str. 35.

(8) Dz.U. L 351 z 14.12.1987, str. 1.

ZAŁĄCZNIK 15

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika
1 Art. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 2126/96 z dnia 5 listopada 1996 r. (Dz.U.UE.L.96.284.15) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 listopada 1996 r.
2 Art. 2 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 726/98 z dnia 31 marca 1998 r. (Dz.U.UE.L.98.100.46) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 kwietnia 1998 r.
3 Art. 2 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ppkt 1 rozporządzenia nr 726/98 z dnia 31 marca 1998 r. (Dz.U.UE.L.98.100.46) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 kwietnia 1998 r.
4 Art. 2 ust. 4 skreślony przez art. 1 rozporządzenia nr 2731/2000 z dnia 14 grudnia 2000 r. (Dz.U.UE.L.00.316.42) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 grudnia 2000 r.
5 Art. 3 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ppkt 1 rozporządzenia nr 726/98 z dnia 31 marca 1998 r. (Dz.U.UE.L.98.100.46) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 kwietnia 1998 r.
6 Art. 3 ust. 2:

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 2126/96 z dnia 5 listopada 1996 r. (Dz.U.UE.L.96.284.15) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 listopada 1996 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 3 ppkt 2 rozporządzenia nr 726/98 z dnia 31 marca 1998 r. (Dz.U.UE.L.98.100.46) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 kwietnia 1998 r.

7 Art. 3 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ppkt 3 rozporządzenia nr 726/98 z dnia 31 marca 1998 r. (Dz.U.UE.L.98.100.46) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 kwietnia 1998 r.
8 Art. 3 ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ppkt 4 rozporządzenia nr 726/98 z dnia 31 marca 1998 r. (Dz.U.UE.L.98.100.46) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 kwietnia 1998 r.
9 Art. 3 ust. 6 dodany przez art. 1 pkt 3 ppkt 5 rozporządzenia nr 726/98 z dnia 31 marca 1998 r. (Dz.U.UE.L.98.100.46) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 kwietnia 1998 r.
10 Art. 4 zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 406/2004 z dnia 4 marca 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.67.10) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2004 r.
11 Art. 5 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ppkt 1-3 rozporządzenia nr 726/98 z dnia 31 marca 1998 r. (Dz.U.UE.L.98.100.46) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 kwietnia 1998 r.
12 Art. 5 ust. 1 lit. c) zmieniona przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 2126/96 z dnia 5 listopada 1996 r. (Dz.U.UE.L.96.284.15) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 listopada 1996 r.
13 Art. 5 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ppkt 4-6 rozporządzenia nr 726/98 z dnia 31 marca 1998 r. (Dz.U.UE.L.98.100.46) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 kwietnia 1998 r.
14 Art. 5 ust. 3:

- zmieniony przez art. 1 pkt 4 rozporządzenia nr 2126/96 z dnia 5 listopada 1996 r. (Dz.U.UE.L.96.284.15) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 listopada 1996 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 4 ppkt 7 rozporządzenia nr 726/98 z dnia 31 marca 1998 r. (Dz.U.UE.L.98.100.46) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 kwietnia 1998 r.

15 Załącznik:

-zmieniony przez art. 1 pkt 5 rozporządzenia nr 2126/96 z dnia 5 listopada 1996 r. (Dz.U.UE.L.96.284.15) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 listopada 1996 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez art. 1 pkt 5 rozporządzenia nr 726/98 z dnia 31 marca 1998 r. (Dz.U.UE.L.98.100.46) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 kwietnia 1998 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.