Spawa C-257/15: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 8 lipca 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hannover - Niemcy) - Michael Ihden, Gisela Brinkmann/TUIfly GmbH.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.354.28

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 października 2015 r.

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 8 lipca 2015 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Hannover - Niemcy) - Michael Ihden, Gisela Brinkmann/ TUIfly GmbH
(Spawa C-257/15) 1

Język postępowania: niemiecki

(2015/C 354/30)

(Dz.U.UE C z dnia 26 października 2015 r.)

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy.

1 Dz.U. C 279 z 24.8.2015.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.