Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1991.221.30

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 lipca 1991 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 19 lipca 1991 r.
w sprawie skomputeryzowanego systemu łączącego władze weterynaryjne (Animo)

(91/398/EWG)

(Dz.U.UE L z dnia 9 sierpnia 1991 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami mając na względzie wprowadzenie rynku wewnętrznego(1), ostatnio zmienioną dyrektywą 91/68/EWG(2), w szczególności jej art. 20 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

z uwagi na zbliżające się wprowadzenie rynku wewnętrznego żywych zwierząt i niektórych produktów oraz zaniechanie kontroli weterynaryjnych na granicach wewnętrznych konieczne jest utworzenie, zgodnie z art. 20 ust. 1 dyrektywy 90/425/EWG, skomputeryzowanego systemu łączącego władze weterynaryjne, znanego powszechnie jako "Animo";

należy najpierw ustanowić podstawowe zasady będące zasadniczymi dla ogólnej struktury skomputeryzowanego systemu; niezbędne przepisy wykonawcze będą następnie przyjmowane w świetle tych zasad zgodnie z art. 20 ust. 3 dyrektywy 90/425/EWG;

uwzględniając art. 4 ust. 2 dyrektywy 90/425/EWG, art. 4 ust. 5 dyrektywy Rady 90/675/EWG z dnia 10 grudnia 1990 r. ustanawiającej zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnych produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich(3) oraz obowiązki, które zostaną nałożone na posterunki kontroli granicznej odpowiedzialne za kontrolę żywych zwierząt przybywających z państw trzecich, skomputeryzowany system powinien łączyć władze centralne Państw Członkowskich, wyznaczone władze lokalne oraz posterunki kontroli granicznej;

środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Do celów niniejszej decyzji "jednostka" oznacza:

– wszelkie właściwe władze centralne Państwa Członkowskiego,

– wszelkie władze lokalne Państwa Członkowskiego wyznaczone jako takie do celów skomputeryzowanego systemu,

– wszelkie posterunki kontroli granicznej zgodnie z definicją w art. 2 ust. 2 lit g) dyrektywy 90/675/EWG,

– wszelkie posterunki kontroli granicznej uprawnione do przeprowadzania kontroli weterynaryjnych zwierząt z państw trzecich wprowadzanych do Wspólnoty.

Artykuł  2
1. Każda jednostka jest podłączona do skomputeryzowanego systemu weterynaryjnego.
2. Każda jednostka jest wyposażona w:

– mikrokomputer z systemem operacyjnym typu MS-DOS lub UNIX,

– modem umożliwiający modulowanie i demodulowanie informacji przesyłanych łączami telefonicznymi lub innymi szybkimi łączami,

– drukarkę,

– identyczne oprogramowanie komunikacyjne oraz identyczne oprogramowanie aplikacyjne umożliwiające każdej jednostce podłączenie do skomputeryzowanego systemu weterynaryjnego.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29.

(2) Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 19.

(3) Dz.U. L 373 z 31.12.1990, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.