Dz.U.UE.C.2019.9.7

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 stycznia 2019 r.

Skarga wniesiona w dniu 9 listopada 2018 r. przez Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii
(Sprawa E-4/18)

(2019/C 9/08)

(Dz.U.UE C z dnia 10 stycznia 2019 r.)

Skarga przeciwko Islandii została wniesiona do Trybunału EFTA w dniu 9 listopada 2018 r. przez Urząd Nadzoru EFTA, reprezentowany przez Carstena Zatschlera, Catherine Howdle i Ingibjörg Ólöf Vilhjálmsdóttir, działających w charakterze pełnomocników Urzędu Nadzoru EFTA, 35, Rue Belliard, 1040 Bruxelles, Belgia.

Urząd Nadzoru EFTA występuje do Trybunału EFTA o:

1) orzeczenie, że Islandia nie przyjęła środków niezbędnych do włączenia do krajowego porządku prawnego aktu przywołanego w pkt 7d, 7f i 7j załącznika XIX do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich)), dostosowanego do Porozumienia EOG Protokołem 1 do tego Porozumienia, jak wymaga tego art. 7 Porozumienia EOG;
2) obciążenie Islandii kosztami postępowania.

Kontekst prawny i faktyczny oraz zarzuty prawne przytoczone na poparcie skargi:

- skarga dotyczy niezastosowania się przez Islandię najpóźniej do dnia 23 kwietnia 2018 r. do uzasadnionej opinii Urzędu Nadzoru EFTA z dnia 21 lutego 2018 r. dotyczącej niewdrożenia przez to państwo do swojego krajowego porządku prawnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), o którym mowa w pkt 7d, 7f oraz 7j załącznika XIX do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i dostosowanego do Porozumienia protokołem 1 do tego Porozumienia ("akt prawny"),
- Urząd Nadzoru EFTA twierdzi, że Islandia uchybiła zobowiązaniom wynikającym z art. 7 Porozumienia EOG, nie przyjmując w przewidzianym terminie środków niezbędnych do wdrożenia tego aktu.