Skarga wniesiona w dniu 16 lipca 2015 r. przez Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii (Sprawa E-18/15).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.357.4

Akt nieoceniany
Wersja od: 29 października 2015 r.

Skarga wniesiona w dniu 16 lipca 2015 r. przez Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii
(Sprawa E-18/15)

(2015/C 357/04)

(Dz.U.UE C z dnia 29 października 2015 r.)

Skarga przeciwko Islandii została wniesiona do Trybunału EFTA w dniu 16 lipca 2015 r. przez Urząd Nadzoru EFTA, reprezentowany przez Øyvinda Bø i Marlene Lie Hakkebo, działających w charakterze pełnomocników Urzędu Nadzoru EFTA, 35, Rue Belliard, 1040 Bruksela, BELGIA.

Urząd Nadzoru EFTA występuje do Trybunału EFTA o:

1)
orzeczenie, że nie przyjmując w wyznaczonym terminie środków niezbędnych do wdrożenia aktu prawnego przywołanego w pkt 56 l rozdziału V załącznika XIII do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/65/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów państw członkowskich i uchylająca dyrektywę 2002/6/WE), dostosowanego do Porozumienia Protokołem 1 do tego Porozumienia, Islandia uchybiła swoim zobowiązaniom wynikającym z art. 14 tego aktu i art. 7 Porozumienia EOG;
2)
obciążenie Islandii kosztami postępowania.

Kontekst prawny i faktyczny oraz zarzuty prawne przytoczone na poparcie skargi:

-
Skarga dotyczy niezastosowania się przez Islandię przed dniem 18 lutego 2015 r. do uzasadnionej opinii Urzędu Nadzoru EFTA z dnia 18 grudnia 2014 r. dotyczącej niewdrożenia przez Islandię do swojego krajowego porządku prawnego aktu prawnego (dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/65/UE z dnia 20 października 2010 r. w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów państw członkowskich i uchylającej dyrektywę 2002/6/WE) przywołanego w pkt 56 l rozdziału V załącznika XIII do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym i dostosowanego do Porozumienia protokołem 1 do tego Porozumienia ("akt prawny").
-
Urząd Nadzoru EFTA twierdzi, że Islandia uchybiła zobowiązaniom wynikającym z art. 14 aktu prawnego oraz art. 7 Porozumienia EOG poprzez nieprzyjęcie środków niezbędnych do wdrożenia aktu prawnego w wyznaczonym terminie.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.