Skarga wniesiona 3 czerwca 2022 r. przez Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii (Sprawa E-6/22)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.271.10

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 lipca 2022 r.

Skarga wniesiona 3 czerwca 2022 r. przez Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii
(Sprawa E-6/22)
(2022/C 271/09)

Skarga przeciwko Islandii została wniesiona do Trybunału EFTA 3 czerwca 2022 r. przez Urząd Nadzoru EFTA, reprezentowany przez Kyrre Isaksen, Ingibjórg-Ólof Vilhjalmsdôttir i Melpo-Menie Joséphidès, działających w charakterze pełnomocników Urzędu Nadzoru EFTA, Avenue de Arts 19H, B-1000 Bruksela, Belgia.

Urząd Nadzoru EFTA występuje do Trybunału EFTA o:

1. orzeczenie, że Islandia uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 7 Porozumienia EOG poprzez niewłą- czenie do krajowego porządku prawnego aktu przywołanego w pkt 19bi załącznika IX do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/778 z dnia 2 lutego 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do okoliczności i warunków, w jakich zapłata nadzwyczajnych składek ex post może zostać częściowo lub całkowicie odroczona, oraz w zakresie kryteriów służących określeniu działań, usług i operacji w odniesieniu do funkcji krytycznych oraz określeniu linii biznesowych wraz z powiązanymi usługami w odniesieniu do głównych linii biznesowych), dostosowanego protokołem 1 do Porozumienia EOG;

2. obciążenie Islandii kosztami postępowania.

Kontekst prawny i faktyczny oraz zarzuty prawne przytoczone na poparcie skargi:

- W niniejszym wniosku Urząd Nadzoru EFTA wnosi o orzeczenie, że Islandia nie przyjęła środków niezbędnych do włączenia do krajowego porządku prawnego aktu przywołanego w pkt19bi załącznika IX do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), tj. rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/778 z dnia 2 lutego 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do okoliczności i warunków, w jakich zapłata nadzwyczajnych składek ex post może zostać częściowo lub całkowicie odroczona, oraz w zakresie kryteriów służących określeniu działań, usług i operacji w odniesieniu do funkcji krytycznych oraz określeniu linii biznesowych wraz z powiązanymi usługami w odniesieniu do głównych linii biznesowych ("akt"), dostosowanego protokołem 1 do Porozumienia EOG;

- Urząd Nadzoru EFTA twierdzi, że Islandia uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 7 Porozumienia EOG poprzez niewłączenie aktu do krajowego porządku prawnego w wyznaczonym terminie.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.