Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.91A.5

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 marca 2020 r.

Sekretariat Generalny
Ogłoszenie o naborze na członka Rady ds. Kontroli Regulacyjnej (grupa zaszeregowania AD 14, główny doradca) Zatrudnienie na czas określony na podstawie art. 2 lit. a) warunków zatrudnienia innych pracowników

COM/2020/10392

(2020/C 91 A/02)

(Dz.U.UE C z dnia 20 marca 2020 r.)

Kim jesteśmy?

Rada ds. Kontroli Regulacyjnej została ustanowiona w 2015 r. na mocy decyzji przewodniczącego Komisji Europejskiej 1 , zmienionej po raz ostatni w 2020 r. 2 . Rada ds. Kontroli Regulacyjnej przyczynia się do prowadzonej przez Komisję polityki lepszego stanowienia prawa przez analizowanie jakości ocen skutków, ocen ex post i ocen adekwatności oraz wydawanie opinii na temat powiązanych projektów sprawozdań. Teksty przedkładane Radzie ds. Kontroli Regulacyjnej są sporządzane i omawiane głównie w języku angielskim.

Rada ds. Kontroli Regulacyjnej składa się z sześciu członków i przewodniczącego. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki w ramach Rady w pełnym wymiarze czasu pracy. Troje członków jest rekrutowanych spoza służb Komisji, zaś troje pozostałych zostaje wybranych i mianowanych wewnątrz Komisji Europejskiej. Zewnętrzni członkowie Rady są wybierani na podstawie udokumentowanej wiedzy specjalistycznej w dziedzinie ocen skutków, ocen ex post oraz ogólnie polityki regulacyjnej, obejmującej politykę makroekonomiczną, mikroekonomiczną i społeczną oraz politykę w dziedzinie środowiska.

Wszyscy członkowie Rady ds. Kontroli Regulacyjnej pełnią swoje obowiązki w ramach Rady w pełnym wymiarze czasu pracy, przez niepodlegający przedłużeniu okres trzech lat. Okres ten może zostać w wyjątkowych okolicznościach przedłużony o maksymalnie rok, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania Rady, jej wyważonego składu w zakresie członków z Komisji i spoza niej, lub do jej pełnej zdolności działania w okresach szczególnie dużego obłożenia pracą. Wszyscy członkowie Rady ds. Kontroli Regulacyjnej są administracyjnie powiązani z Sekretariatem Generalnym Komisji Europejskiej. Podlegają oni warunkom zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej oraz Kodeksowi dobrego postępowania administracyjnego Komisji Europejskiej. W dokumentach tych ustanowiono surowe zasady dotyczące etyki, poufności i konfliktu interesów, które są szczególnie istotne i ważne w związku z działalnością Rady ds. Kontroli Regulacyjnej. Zgodnie z warunkami zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej członkowie Rady mogą podczas swojej kadencji publikować artykuły naukowe, pod warunkiem że nie przeszkadza im to w wykonywaniu obowiązków.

Co oferujemy?

Ambitne stanowisko członka Rady ds. Kontroli Regulacyjnej, którego szczegółowe obowiązki obejmują:

ocenę jakości przedkładanych sprawozdań dotyczących ocen i ocen adekwatności istniejących polityk oraz ocen skutków przygotowywanych z myślą o nowych inicjatywach politycznych Komisji,
udział w przygotowywaniu opinii na temat przedłożonych sprawozdań z oceny skutków, oceny i oceny adekwatności oraz zaleceń, w jaki sposób należy je poprawić,
doradztwo - pod kierunkiem przewodniczącego - na rzecz poszczególnych służb Komisji dotyczące stosowania i interpretacji odpowiednich wytycznych w przypadku szczególnie trudnych ocen oraz w stosownych przypadkach doradztwo w kwestiach metodologicznych.

Kogo poszukujemy? (kryteria naboru)

Idealny kandydat musi być wybitnym i dynamicznym fachowcem spełniającym następujące kryteria:

Cechy osobiste

doskonałe umiejętności w zakresie komunikacji ustnej i pisemnej w celu skutecznej i płynnej komunikacji i współpracy z zainteresowanymi podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz w celu reprezentowania Komisji na forach zewnętrznych,

Fachowe umiejętności i doświadczenie

udokumentowana wiedza i kompetencje w dziedzinie polityki regulacyjnej, procedur i metodologii ocen skutków lub ocen ex post, poparte solidnym doświadczeniem naukowym, o którym świadczą w szczególności stosowne publikacje,
bardzo dobra znajomość polityki UE i unijnych procesów decyzyjnych, w tym polityki Komisji na rzecz lepszego stanowienia prawa,
specjalistyczna wiedza fachowa w co najmniej jednej z następujących dziedzin: makroekonomia; mikroekonomia; polityka społeczna; oraz polityka w dziedzinie środowiska,

umiejętności w zakresie zarządzania/ doradztwa na wysokim szczeblu

dobre umiejętności analityczne i bardzo dobra zdolność strategicznego myślenia,
bardzo dobre umiejętności w zakresie koordynacji.

Wymagania wobec kandydatów (kryteria kwalifikacyjne):

Kandydaci zostaną zakwalifikowani do etapu naboru wyłącznie na podstawie następujących kryteriów formalnych, których spełnienie musi nastąpić przed upływem terminu składania zgłoszeń:

Obywatelstwo: kandydat musi posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej.
Dyplom ukończenia studiów wyższych: kandydat musi posiadać:
a) albo poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom wyższym, trwającym normalnie cztery lata lub dłużej, potwierdzony dyplomem ukończenia studiów;
b) albo poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom wyższym, potwierdzony dyplomem ukończenia studiów, oraz przynajmniej roczne właściwe doświadczenie zawodowe, w przypadku gdy normalny okres trwania studiów wyższych wynosi przynajmniej trzy lata. To roczne doświadczenie nie może wchodzić w zakres doświadczenia zawodowego liczonego od chwili ukończenia studiów wyższych, o którym mowa poniżej;
Doświadczenie zawodowe: kandydat musi posiadać przynajmniej 15-letnie doświadczenie zawodowe 3 , liczone od chwili ukończenia studiów wyższych, na poziomie, na którym wymagane są wyżej wymienione kwalifikacje.
Doświadczenie w zakresie doradztwa: przynajmniej 5 lat tego doświadczenia zawodowego powinno być zdobyte na stanowisku doradczym wysokiego szczebla 4  i w dziedzinie związanej z przedmiotowym stanowiskiem.
Znajomość języków: kandydat musi biegle władać jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej 5  oraz znać na zadowalającym poziomie inny język urzędowy. Komisje selekcyjne będą sprawdzać podczas rozmowy kwalifikacyjnej, czy kandydaci spełniają wymóg zadowalającej znajomości innego języka urzędowego UE. Oznacza to, że część rozmowy może zostać przeprowadzona w tym języku.
Limit wieku: podczas trzyletniej kadencji kandydat nie może jeszcze osiągnąć normalnego wieku emerytalnego, który dla urzędnika Unii Europejskiej rozpoczyna się wraz z końcem miesiąca, w którym urzędnik ten osiąga wiek 66 lat (zob. art. 52 lit. a) regulaminu pracowniczego 6 ).

Procedura naboru i powołanie

Wybrany kandydat zostanie wyłoniony przez Komisję Europejską zgodnie z obowiązującymi w niej procedurami naboru i rekrutacji (zob. również "Compilation Document on Senior Officials Policy" 7 , dokument w jęz. angielskim dotyczący polityki względem urzędników wyższego szczebla).

W ramach procedury naboru Komisja Europejska powołuje komisję preselekcyjną. Komisja ta analizuje wszystkie zgłoszenia, przeprowadza wstępną weryfikację kwalifikacji oraz wskazuje kandydatów o najlepszym profilu pod kątem wspomnianych wyżej kryteriów naboru, którzy mogą zostać zaproszeni na rozmowę z komisją preselekcyjną.

Po tych rozmowach komisja preselekcyjna wyciąga wnioski i proponuje listę kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na dalsze rozmowy przeprowadzane przez działający w Komisji Europejskiej Komitet Konsultacyjny ds. Powoływania. Uwzględniając wnioski komisji preselekcyjnej, Komitet ten podejmie decyzję w sprawie kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydaci zaproszeni na rozmowę z Komitetem Konsultacyjnym ds. Powoływania wezmą udział w całodziennych testach w zakresie zarządzania przeprowadzanych metodą oceny zintegrowanej przez zewnętrzne firmy rekrutacyjne. Biorąc pod uwagę wyniki rozmowy kwalifikacyjnej i sprawozdanie z oceny zintegrowanej, Komitet Konsultacyjny ds. Powoływania sporządzi listę kandydatów, którzy jego zdaniem są odpowiedni do pełnienia funkcji członka Rady ds. Kontroli Regulacyjnej.

Kandydaci zakwalifikowani przez Komitet Konsultacyjny ds. Powoływania zostaną następnie zaproszeni na rozmowę z członkiem Komisji Europejskiej odpowiedzialnym za lepsze stanowienie prawa 8 .

Po tych rozmowach Komisja Europejska podejmie decyzję o powołaniu.

Ze względów praktycznych oraz w celu jak najszybszego zakończenia procedury naboru w interesie kandydatów oraz instytucji procedura naboru będzie przeprowadzana wyłącznie w języku angielskim lub francuskim 9 .

Polityka równych szans

Komisja Europejska stosuje politykę równych szans i niedyskryminacji zgodnie z art. 1d regulaminu pracowniczego 10 . Warunki zatrudnienia

Wynagrodzenie i warunki zatrudnienia określono w regulaminie pracowniczym 11 .

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony w charakterze pracownika na czas określony w grupie zaszeregowania AD 14. W zależności od posiadanego doświadczenia zawodowego wybrany kandydat zostanie zaklasyfikowany do stopnia 1 lub 2 w tej grupie. Wyłoniony kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy na czas określony na trzy lata, z możliwością jej przedłużenia w wyjątkowych okolicznościach maksymalnie o rok.

Informujemy kandydatów, że regulamin pracowniczy nakłada na wszystkich nowych pracowników wymóg pomyślnego ukończenia dziewięciomiesięcznego okresu próbnego.

Miejscem zatrudnienia jest Bruksela (Belgia), gdzie mieści się siedziba Rady ds. Kontroli Regulacyjnej.

Stanowisko jest dostępne od 1 września 2020 r.

Niezależność i oświadczenie o ewentualnym konflikcie interesów

Przed objęciem funkcji główny doradca ma obowiązek złożyć oświadczenie, w którym zobowiąże się do działania w sposób niezależny i zgodnie z interesem publicznym, oraz o braku konfliktu interesów, który mógłby zaważyć na jego niezależności.

Procedura zgłaszania kandydatur

Przed dokonaniem zgłoszenia kandydaci powinni dokładnie sprawdzić, czy spełniają wszystkie kryteria kwalifikacyjne (wyszczególnione w części "Wymagania wobec kandydatów"), w szczególności kryteria dotyczące wymaganego rodzaju dyplomu, doświadczenia zawodowego na wysokim szczeblu oraz znajomości języków. Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów kwalifikacyjnych oznacza automatycznie wykluczenie z procedury naboru.

Zgłoszenie kandydatury następuje przez rejestrację w internecie pod poniższym adresem oraz zastosowanie się do instrukcji dotyczących poszczególnych etapów procedury:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/index.cfm?fuseaction=premierAcces

Kandydaci muszą posiadać ważny adres poczty elektronicznej. Zostanie on wykorzystany do potwierdzenia rejestracji, a także do przekazywania informacji na poszczególnych etapach procedury. Prosimy w związku z tym informować Komisję Europejską o wszelkich zmianach adresu poczty elektronicznej.

W celu dokonania rejestracji należy załadować życiorys w formacie PDF oraz wypełnić list motywacyjny w trybie online (maks. 8 000 znaków). Życiorys i list motywacyjny można złożyć w dowolnym języku urzędowym Unii Europejskiej.

Po zakończeniu rejestracji kandydaci otrzymają wiadomość elektroniczną potwierdzającą, że ich zgłoszenie zostało zarejestrowane. Nieotrzymanie wiadomości potwierdzającej oznacza, że zgłoszenie nie zostało zarejestrowane!

Należy zwrócić uwagę, że nie ma możliwości śledzenia w internecie przebiegu procesu naboru. Informacje o wynikach procedury kandydaci otrzymają bezpośrednio od Komisji Europejskiej.

Prośby o dodatkowe informacje lub zgłoszenia ewentualnych problemów technicznych należy kierować na adres: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Termin rejestracji kandydatów

Termin rejestracji kandydatów upływa w dniu 22 kwietnia 2020 r. o godz. 12.00 w południe czasu obowiązującego

w Brukseli. Po tym terminie rejestracja nie będzie możliwa.

Za dokonanie rejestracji w internecie we wskazanym terminie odpowiadają sami kandydaci. Zaleca się, by kandydaci nie zwlekali z dokonywaniem zgłoszeń do ostatnich dni, ponieważ duże obciążenie łączy lub błąd połączenia internetowego może doprowadzić do przerwania rejestracji w internecie przed jej zakończeniem, co może wiązać się z koniecznością powtórzenia całego procesu. Możliwość rejestracji zostanie zablokowana po upływie terminu zgłoszeń. Zgłoszenia nadsyłane po upływie terminu nie będą przyjmowane.

Ważne informacje dla kandydatów

Pragniemy przypomnieć, że prace komisji selekcyjnych są tajne. Kandydatom nie wolno nawiązywać bezpośredniego ani pośredniego kontaktu z poszczególnymi członkami komisji, ani też prosić o nawiązanie takiego kontaktu w ich imieniu. Wszystkie pytania należy kierować do sekretariatu odpowiedniej komisji.

Ochrona danych osobowych

Komisja zapewni przetwarzanie danych osobowych kandydatów w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych 12 . Dotyczy to w szczególności poufności i bezpieczeństwa tych danych.

1 Decyzja C(2015) 3263 z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia niezależnej Rady ds. Kontroli Regulacyjnej.
2 Decyzja P(2020) 2 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie niezależnej Rady ds. Kontroli Regulacyjnej.
3 Doświadczenie zawodowe jest uwzględniane wyłącznie wtedy, jeżeli stanowi faktyczny stosunek pracy zdefiniowany jak rzeczywista, prawdziwa praca, za wynagrodzeniem i jako pracownik (każdy rodzaj umowy) lub usługodawca. Działalność zawodowa wykonywana w niepełnym wymiarze będzie uwzględniana proporcjonalnie do poświadczonej liczby godzin przepracowanych w pełnym wymiarze. Urlop macierzyński / rodzicielski / adopcyjny jest uwzględniany, jeżeli odbywa się w ramach umowy o pracę. Studia doktoranckie uznaje się za równoważne z doświadczeniem zawodowym, nawet jeśli są niezarobkowe, jednak maksymalnie przez okres trzech lat, pod warunkiem że zakończyły się zrobieniem doktoratu. Dany okres może być policzony tylko raz.
4 Kandydat powinien w swoim życiorysie wyszczególnić w odniesieniu do wszystkich lat, podczas których zdobył doświadczenie w zakresie doradztwa: 1) nazwy zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji; 2) dokładny obszar tematyczny oraz poziom, na jakim zajmowane stanowisko znajdowało się w organizacji (liczba szczebli organizacyjnych w hierarchii powyżej i poniżej); 3) strukturę raportowania dla każdego z zajmowanych stanowisk.
7 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/compilation-of-the-senior-official-policy-at-the-european-commission_en.pdf. Procedura naboru będzie przeprowadzana przez Komisję Europejską w języku angielskim, francuskim lub niemieckim.
8 Chyba że dany członek Komisji delegował to zadanie na innego jej członka, zgodnie z decyzją Komisji z dnia 5 grudnia 2007 (PV (2007) 1811).
9 Komisja selekcyjna zadba o to, aby rodzimi użytkownicy tych języków nie odnieśli w związku z tym nadmiernej korzyści.
12 Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.