Rozporządzenie wykonawcze 988/2011 ustanawiające odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 w zakresie minimalnych odległości od brzegu i minimalnej głębokości morza dla niewodów pełnomorskich do połowu babki przezroczystej (Aphia minuta) na niektórych wodach terytorialnych Włoch

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2011.260.15

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 988/2011
z dnia 4 października 2011 r.
ustanawiające odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 w zakresie minimalnych odległości od brzegu i minimalnej głębokości morza dla niewodów pełnomorskich do połowu babki przezroczystej (Aphia minuta) na niektórych wodach terytorialnych Włoch

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1967/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie środków zarządzania zrównoważoną eksploatacją zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego(1), w szczególności jego art. 13 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W art. 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006 zabrania się stosowania narzędzi połowowych ciągnionych w odległości do 3 mil morskich od brzegu lub przed izobatą 50 m, jeśli taka głębokość występuje.

(2) Na wniosek państwa członkowskiego Komisja może zezwolić na odstępstwo od zakazu ustanowionego w art. 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006, pod warunkiem że spełniony zostanie szereg wymogów określonych w art. 13 ust. 5 i 9.

(3) Dnia 16 marca 2010 r. Włochy zwróciły się z wnioskiem o ustanowienie odstępstwa od art. 13 ust. 1 wymienionego rozporządzenia w odniesieniu do stosowania niewodów pełnomorskich do połowu babki przezroczystej (Aphia minuta) na wodach terytorialnych podobszaru geograficznego 9 (GSA 9) zgodnie z ustaleniami Porozumienia ustanawiającego Generalną Komisję ds. Łowisk w Basenie Morza Śródziemnego(2).

(4) Wniosek ten obejmuje statki zarejestrowane w jednostkach zarządzających administracji morskiej w Genui i w Livorno, które prowadzą udokumentowaną działalność połowową od ponad pięciu lat i działają na podstawie planu zarządzania regulującego połowy babki przezroczystej (Aphia minuta) niewodami pełnomorskimi w podobszarze GSA 9.

(5) Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) ocenił proponowane przez Włochy odstępstwo i związany z nim projekt planu zarządzania podczas sesji plenarnej, która odbyła się w dniach od 8 do 12 listopada 2010 r.

(6) Zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006 Włochy przyjęły przedmiotowy plan zarządzania poprzez dekret(3).

(7) Zaproponowane przez Włochy odstępstwo jest zgodne z wymogami określonymi w art. 13 ust. 5 i 9 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006.

(8) W szczególności uwzględniając ograniczony zasięg szelfu kontynentalnego i rozmieszczenie docelowych gatunków, które występują wyłącznie w określonych strefach obszarów przybrzeżnych na głębokościach płytszych niż 50 m, obszar przedmiotowych łowisk jest niewielki.

(9) Ponadto przedmiotowych połowów nie da się przeprowadzić przy pomocy innych narzędzi, a same połowy nie oddziałują w znaczący sposób na chronione siedliska i są bardzo selektywne, ponieważ wybierane niewody przemieszczają się w ramach toni wodnej i nie dotykają dna morskiego; zebranie materiału z dna morskiego mogłoby bowiem spowodować straty wśród docelowego gatunku i niemalże uniemożliwić selekcję poławianego gatunku ze względu na jego bardzo małe rozmiary.

(10) Proponowane przez Włochy odstępstwo ma znaczenie dla ograniczonej liczby statków, tj. dla 142 statków.

(11) Przedmiotowa działalność połowowa spełnia wymogi art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006, ponieważ we włoskim planie zarządzania wyraźnie zakazuje się prowadzenia połowów nad chronionymi siedliskami.

(12) Wymogi art. 8 ust. 1 lit. h) rozporządzenia (WE) nr 1967/2006 nie mają zastosowania, ponieważ dotyczą one trawlerów.

(13) Ponieważ przedmiotowa działalność połowowa jest wysoce selektywna, jej wpływ na środowisko jest nikły, a przy tym nie prowadzi się jej nad chronionymi siedliskami, kwalifikuje się ona do udzielenia odstępstwa w zakresie minimalnego rozmiaru oczka, o którym mowa w art. 9 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006. W związku z tym zasady dotyczące minimalnego rozmiaru oczka ustanowione w art. 9 ust. 3 pkt 2 nie mają zastosowania.

(14) Włoski plan zarządzania obejmuje środki monitorowania działalności połowowej, dzięki czemu spełnia on wymogi ustanowione w art. 23 oraz w art. 13 ust. 9 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1967/2006.

(15) Przedmiotowa działalność połowowa prowadzona jest w bardzo niedużej odległości od brzegu w związku z czym nie koliduje ona z działaniami innych statków.

(16) Włoski plan zarządzania zapewnia utrzymanie połowów gatunków wymienionych w załączniku III na minimalnym poziomie oraz zapobiega poławianiu głowonogów.

(17) Włochy przekazały Komisji wykaz upoważnionych statków rybackich oraz ich dane identyfikacyjne, a także porównanie z danymi identyfikacyjnymi tej floty na dzień 1 stycznia 2000 r.

(18) Należy zatem zatwierdzić proponowane odstępstwo.

(19) We właściwym terminie oraz zgodnie z planem monitorowania przewidzianym we włoskim planie zarządzania - Włochy powinny przedstawić Komisji sprawozdanie.

(20) Zgodnie z wnioskiem złożonym przez Włochy ograniczenie okresu obowiązywania przedmiotowego odstępstwa pozwoli na sprawne podjęcie naprawczych środków zarządzania w przypadku, gdyby w sprawozdaniu przekazanym Komisji wykazano niewystarczający stan ochrony poławianego stada, a jednocześnie stworzy ramy do dopracowania wiedzy naukowej stanowiącej podstawę dla zmian wprowadzanych do planu zarządzania.

(21) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Odstępstwo

Artykułu 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006 nie stosuje się na wodach terytorialnych Włoch przyległych do wybrzeża Ligurii i Toskanii w odniesieniu do połowów babki przezroczystej (Aphia minuta) niewodami pełnomorskimi stosowanymi przez statki, które:

a) są zarejestrowane w jednostkach zarządzających administracji morskiej (Direzioni Marittime) odpowiednio w Genui i w Livorno;

b) prowadzą udokumentowaną działalność połowową od ponad pięciu lat; oraz

c) posiadają upoważnienie do połowów i działają na podstawie planu zarządzania przyjętego przez Włochy zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 1967/2006 (zwanego dalej "planem zarządzania")(4).

Niniejsze odstępstwo stosuje się do dnia 31 marca 2014 r.

Artykuł  2

Plan monitorowania i sprawozdanie

Włochy przekażą Komisji do dnia 1 maja 2014 r. sprawozdanie sporządzone zgodnie z planem monitorowania ustanowionym w planie zarządzania.

Artykuł  3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 października 2011 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 36 z 8.2.2007, s. 6.

(2) Dz.U. L 190 z 4.7.1998, s. 34.

(3) Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 192, 19.8.2011, supplemento ordinario n. 192.

(4) Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 192, 19.8.2011, supplemento ordinario n. 192.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.