Rozporządzenie wykonawcze 635/2014 otwierające kontyngent taryfowy na przywóz cukru przemysłowego do końca roku gospodarczego... - OpenLEX

Rozporządzenie wykonawcze 635/2014 otwierające kontyngent taryfowy na przywóz cukru przemysłowego do końca roku gospodarczego 2016/2017

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.175.14

Akt utracił moc
Wersja od: 14 czerwca 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 635/2014
z dnia 13 czerwca 2014 r.
otwierające kontyngent taryfowy na przywóz cukru przemysłowego do końca roku gospodarczego 2016/2017

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 1 , w szczególności jego art. 193,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 139 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 określa, że produkty, o których mowa w art. 140 ust. 2 tego rozporządzenia, mogą być wytwarzane z wykorzystaniem cukru wyprodukowanego w ilościach przekraczających kwoty, o których mowa w art. 136 tego rozporządzenia. Produkty te mogą być jednak również wytwarzane z wykorzystaniem cukru przywożonego do Unii. Aby zagwarantować dostawy niezbędne do tej produkcji, należy zawiesić należności celne przywozowe na określone ilości cukru przemysłowego.

(2) Z doświadczeń w ostatnich latach gospodarczych wynika, że zawieszenie należności celnych przywozowych w odniesieniu do cukru w ilości 400 000 ton rocznie na rok gospodarczy w związku z wytwarzaniem produktów, o których mowa w art. 140 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, było wystarczające, aby zagwarantować dostawy niezbędne do wytwarzania takich produktów w Unii w danym roku gospodarczym.

(3) Aby zainteresowane strony miały pewność, że dostawy niezbędne do wytwarzania produktów, o których mowa w art. 140 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, będą stale dostępne w każdym roku gospodarczym do zakończenia systemu kwot, należy przewidzieć zawieszenie należności celnych przywozowych na pewną ilość cukru w każdym z trzech kolejnych lat gospodarczych, od 2014/2015 do 2016/2017.

(4) Ponadto w art. 11 rozporządzenia Komisji (WE) nr 891/2009 2 przewidziano administrowanie kontyngentem taryfowym cukru przemysłowego z przywozu o numerze porządkowym 09.4390.

(5) Należy zatem określić ilość cukru przemysłowego, do którego nie będą stosowane należności celne przywozowe w latach gospodarczych 2014/2015 do 2016/2017.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W każdym z trzech lat gospodarczych od dnia 1 października 2014 r. do dnia 30 września 2017 r. zawiesza się należności celne przywozowe za cukier przemysłowy objęty kodem CN 1701 oraz o numerze porządkowym 09.4390, w odniesieniu do ilości wynoszącej 400 000 ton.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 października 2014 r. do dnia 30 września 2017 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 czerwca 2014 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.
2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 891/2009 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie otwierania niektórych wspólnotowych kontyngentów taryfowych w sektorze cukru i administrowania nimi (Dz.U. L 254 z 26.9.2009, s. 82).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.