Rozporządzenie wykonawcze 562/2011 przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie środków zapisanych w roku budżetowym 2012 na dostawy żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej potrzebujące w Unii Europejskiej oraz wprowadzające odstępstwa od określonych przepisów rozporządzenia (UE) nr 807/2010

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2011.152.24

Akt utracił moc
Wersja od: 20 maja 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 562/2011
z dnia 10 czerwca 2011 r.
przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie środków zapisanych w roku budżetowym 2012 na dostawy żywności pochodzącej z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej potrzebujące w Unii Europejskiej oraz wprowadzające odstępstwa od określonych przepisów rozporządzenia (UE) nr 807/2010

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku")(1), w szczególności jego art. 43 lit. f) oraz g) w związku z art. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2799/98 z dnia 15 grudnia 1998 r. ustanawiające agromonetarne porozumienia dotyczące euro(2), w szczególności jego art. 3 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 807/2010 z dnia 14 września 2010 r. ustanawiającego szczegółowe zasady dostaw żywności z zapasów interwencyjnych do wykorzystania przez osoby najbardziej poszkodowane w Unii(3) Komisja musi przyjąć plan dystrybucji zasobów, który zostanie sfinansowany ze środków dostępnych w roku budżetowym 2012. Plan ten musi ustanowić w szczególności, w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego wdrażającego ten środek, maksymalne środki finansowe dostępne na cele realizacji części planu przypadającej na dane państwo oraz ilość każdego rodzaju produktu, którą można wycofać z zapasów posiadanych przez agencje interwencyjne.

(2) Państwa członkowskie uczestniczące w planie dystrybucji w roku budżetowym 2012 przekazały Komisji niezbędne informacje zgodnie z przepisami art. 1 rozporządzenia (UE) nr 807/2010.

(3) Dokonując podziału środków, należy uwzględnić doświadczenia i stopień wykorzystania przez państwa członkowskie środków przyznanych im w poprzednich latach budżetowych.

(4) Uwzględniając fakt, że w stosunku do poprzedniego roku dostępność zapasów interwencyjnych na potrzeby programu dystrybucji żywności na rzecz osób najbardziej potrzebujących jest znacząco ograniczona, plan roczny na 2012 r. należy przyjąć niezwłocznie po dostarczeniu Komisji przez państwa członkowskie informacji wymaganych na mocy art. 1 rozporządzenia (UE) nr 807/2010. Celem tak szybkiego przyjęcia planu jest zapewnienie państwom członkowskim dodatkowego czasu na przygotowanie realizacji rocznego unijnego planu, tak aby władze krajowe oraz organizacje charytatywne miały możliwość znalezienia alternatywnych źródeł dostaw żywności.

(5) Artykuł 4 rozporządzenia (UE) nr 807/2010 przewiduje, że w przypadku gdy ryż jest niedostępny w zapasach interwencyjnych, Komisja może zezwolić na pobranie zbóż z zapasów interwencyjnych jako zapłatę za dostawę ryżu i produktów na bazie ryżu pozyskanych na rynku. Należy zatem - zważywszy, że obecnie nie ma zapasów interwencyjnych ryżu - zezwolić na pobranie zbóż z zapasów interwencyjnych jako zapłaty za produkty na bazie ryżu pozyskane na rynku.

(6) Artykuł 8 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 807/2010 przewiduje przekazywanie między państwami członkowskimi produktów niedostępnych w zapasach interwencyjnych w tym państwie członkowskim, w którym występuje na nie zapotrzebowanie, w celu wykonania rocznego planu dystrybucji. Należy zatem zezwolić na niezbędne transfery produktów wewnątrz Unii w celu realizacji tego planu w 2012 r. na warunkach określonych w art. 8 rozporządzenia (UE) nr 807/2010.

(7) Ze względu na obecną sytuację rynkową w sektorze zbóż, która charakteryzuje się wysokim poziomem cen rynkowych, oraz w celu zabezpieczenia interesów finansowych Unii, należy podwyższyć kwotę zabezpieczenia, które składa wykonawca dokonujący dostawy zbóż zgodnie z art. 4 ust. 3 i art. 8 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 807/2010.

(8) Do celów realizacji rocznego planu dystrybucji za termin obowiązujący w rozumieniu art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2799/98 należy przyjąć datę rozpoczęcia roku budżetowego dla zarządzania zapasami publicznymi.

(9) Zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 807/2010, przy opracowywaniu rocznego planu dystrybucji Komisja konsultowała się z głównymi organizacjami znającymi problemy osób najbardziej potrzebujących w Unii.

(10) Komitet Zarządzający ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

1.
W 2012 r. dystrybucja żywności do wykorzystania przez osoby najbardziej potrzebujące w Unii na mocy art. 27 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 realizowana jest zgodnie z rocznym planem dystrybucji przedstawionym w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

Środki finansowe dostępne na wykonanie planu na 2012 r. mogą zostać wykorzystane przez państwa członkowskie w granicach określonych w lit. a) załącznika I.

Ilości każdego rodzaju produktu, które należy wycofać z zapasów interwencyjnych, określono w lit. b) wspomnianego załącznika.

Orientacyjne przydziały dla państw członkowskich na zakup produktów żywnościowych na rynku unijnym określono w lit. c) wspomnianego załącznika.

2.
Zezwala się na wykorzystanie zbóż jako zapłaty za produkty na bazie ryżu pozyskane na rynku zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 807/2010.

Zezwala się na przekazywanie wewnątrz Unii produktów wymienionych w załączniku II do niniejszego rozporządzenia na warunkach określonych w art. 8 rozporządzenia (UE) nr 807/2010. Orientacyjne przydziały środków dla państw członkowskich na zwrot kosztów przekazywania produktów wewnątrz Unii, zgodnie z tym, co przewidziano w rocznym planie dystrybucji, o którym mowa w art. 1, określono w lit. d) załącznika I.

W drodze odstępstwa od art. 3 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 807/2010, okres realizacji planu dystrybucji na 2012 r. kończy się w dniu 28 lutego 2013 r.

W drodze odstępstwa od art. 3 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 807/2010, w odniesieniu do planu dystrybucji na 2012 r. i w odniesieniu do produktów, które mają być pozyskane na rynku w zastosowaniu art. 2 ust. 3 lit. a) ppkt (iii) oraz (iv) rozporządzenia (UE) nr 807/2010, płatności za produkty, które ma dostarczyć podmiot, muszą być dokonane przed dniem 15 października 2012 r.

W odniesieniu do planu dystrybucji na 2012 r. pierwszego zdania akapitu drugiego oraz akapitu trzeciego art. 3 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 807/2010 nie stosuje się, tam gdzie to stosowne, do następujących ilości przechowywanych w zapasach interwencyjnych:

a)
5,46 ton zbóż przechowywanych w Zjednoczonym Królestwie i przydzielonych Bułgarii;
b)
0,651 ton zbóż przechowywanych w Finlandii i przydzielonych Bułgarii;
c)
249,04 ton zbóż przechowywanych we Francji i przydzielonych Francji;
d)
635,325 ton odtłuszczonego mleka w proszku przechowywanego w Estonii i przydzielonego Estonii.

W drodze odstępstwa od art. 9 rozporządzenia (UE) nr 807/2010, w odniesieniu do planu dystrybucji na 2012 r. wnioski o dokonanie płatności należy składać do właściwego organu każdego państwa członkowskiego przed dniem 30 września 2012 r. Z wyjątkiem przypadków działania siły wyższej, wnioski złożone po tym terminie nie będą przyjęte.

Wydatki, w granicach określonych w lit. a) załącznika I, będą kwalifikowały się do finansowania przez Unię, wyłącznie jeżeli zostaną zapłacone beneficjentowi przez państwo członkowskie najpóźniej do dnia 15 października 2012 r.

Na zasadzie odstępstwa od art. 4 ust. 3 akapit piąty oraz art. 8 ust. 4 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 807/2010, w odniesieniu do planu dystrybucji na 2012 r., przed wycofaniem zbóż w zapasów interwencyjnych, wykonawca dokonujący dostawy składa zabezpieczenie w kwocie 150 EUR za tonę.

W celu realizacji rocznego planu dystrybucji, o którym mowa w art. 1 niniejszego rozporządzenia, za datę terminu operacyjnego w rozumieniu art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2799/98, przyjmuje się dzień 1 października 2011 r.

1.
W celu realizacji rocznego planu dystrybucji, o którym mowa w art. 1 niniejszego rozporządzenia, podmioty wybrane zgodnie z art. 4 ust. 4 i 6 rozporządzenia (UE) nr 807/2010 oraz wyznaczone organizacje, o których mowa w art. 27 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, mogą przedkładać właściwym organom zainteresowanego państwa członkowskiego wnioski o wypłacenie zaliczki na koszty transportu produktów do magazynów wyznaczonych organizacji, o których mowa w art. 27 ust. 7 akapit drugi lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, koszty administracyjne, koszty transportu i koszty przechowywania, o których mowa w wymienionym artykule akapit drugi lit. b). W należycie uzasadnionych przypadkach państwa członkowskie mogą również przewidzieć wypłatę zaliczek na koszty dostawy produktów do podmiotów wybranych zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 807/2010, pod warunkiem że zgodnie z wymogami danego państwa członkowskiego podmioty te wykażą, że przed dniem 15 października 2012 r.:
a)
podjęły one prawnie wiążące zobowiązania w zakresie realizacji operacji,
b)
dokonały znaczących postępów w zakresie realizacji operacji, oraz
c)
podjęły wszelkie niezbędne środki w celu zagwarantowania, że wdrożenie zostanie zakończone nie później niż dnia 28 lutego 2013 r.
2.
Właściwy organ może wypłacić zaliczkę w wysokości do 100 % kwoty, o którą wystąpiono, z zastrzeżeniem ustanowienia zabezpieczenia w wysokości równej 110 % zaliczki, o której mowa w ust. 1. W przypadku podmiotów wybranych zgodnie z art. 4 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 807/2010 zabezpieczenie, o którym mowa w tym artykule, uznaje się za wystarczające do celów niniejszego artykułu.
3.
Do celów ust. 2 stosuje się rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2012(4).
4.
W przypadku wyznaczonych organizacji, o których mowa w ust. 1, agencja płatnicza może przyjąć pisemne zabezpieczenie od organu publicznego, zgodnie z przepisami stosowanymi w państwach członkowskich, obejmujące kwotę równą wartości procentowej, o której mowa w ust. 2, pod warunkiem że przedmiotowy organ publiczny zobowiązuje się do zapłaty kwoty objętej udzieloną gwarancją w przypadku braku uprawnienia do otrzymania wypłaconej zaliczki. Państwa członkowskie mogą również przewidzieć instrument o skutku równoważnym, zgodnie z przepisami stosowanymi w danym państwie członkowskim, pod warunkiem że będzie on gwarantować zwrot wypłaconej zaliczki w przypadku braku uprawnienia do jej otrzymania.
5.
Nie później niż do dnia 15 stycznia 2013 r. państwa członkowskie powiadamiają Komisję o łącznej wartości zaliczek wypłaconych do dnia 15 października 2012 r. zgodnie z ust. 2, które nie zostały rozliczone i które odnoszą się do operacji, które nie zostały jeszcze zakończone przez beneficjentów końcowych.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 czerwca 2011 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

______

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2) Dz.U. L 349 z 24.12.1998, s. 1.

(3) Dz.U. L 242 z 15.9.2010, s. 9.

(4) Dz.U. L 92 z 30.3.2012, s. 4.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

  8 ROCZNY PLAN DYSTRYBUCJI NA ROK BUDŻETOWY 2012

a) Łączna kwota środków finansowych w rozbiciu na państwa członkowskie
(w EUR)
Państwo członkowskieKwota
Belgia11 710 463
Bułgaria21 439 346
Republika Czeska135 972
Estonia2 359 486
Irlandia2 594 467
Grecja21 651 199
Hiszpania80 401 345
Francja70 563 823
Włochy95 641 425
Łotwa5 558 220
Litwa7 491 644
Luksemburg171 704
Węgry13 715 022
Malta721 992
Polska75 296 812
Portugalia19 332 607
Rumunia60 689 367
Słowenia2 533 778
Słowacja5 098 384
Finlandia2 892 944
Ogółem500 000 000

b) Ilości każdego rodzaju produktu, które mają zostać wycofane z zapasów interwencyjnych UE dla celów dystrybucji, w rozbiciu na państwa członkowskie w granicach określonych w lit. a) niniejszego załącznika:

(w tonach)
Państwo członkowskieZbożaOdtłuszczone mleko w proszku
Belgia1 560,275
Bułgaria39 150,874
Republika Czeska450,000
Estonia635,325
Irlandia727,900
Grecja2 682,575
Hiszpania10 093,975
Francja249,0408 858,925
Włochy12 337,975
Łotwa870,050
Litwa1 032,575
Węgry1 807,425
Malta1 230,373
Polska9 662,825
Portugalia2 524,725
Rumunia112 527,069
Słowenia287,750
Słowacja8 976,092
Finlandia489,300
Ogółem162 583,44853 571,600

c) Orientacyjne przydziały dla państw członkowskich na zakup produktów żywnościowych na rynku unijnym w granicach określonych w lit. a) niniejszego załącznika.

(w EUR)
Państwo członkowskieKwota
Belgia8 346 393
Bułgaria14 004 438
Republika Czeska70 619
Estonia1 136 698
Irlandia1 200 145
Grecja15 656 380
Hiszpania57 977 800
Francja51 172 604
Włochy68 479 620
Łotwa3 736 468
Litwa5 281 095
Luksemburg161 225
Węgry9 751 550
Malta493 784
Polska54 100 415
Portugalia13 763 634
Rumunia39 979 504
Słowenia1 883 893
Słowacja3 590 632
Finlandia1 871 094
Ogółem352 657 991

d) Orientacyjne przydziały dla państw członkowskich na zwrot kosztów przekazywania produktów wewnątrz Unii w granicach określonych w lit. a) niniejszego załącznika.

(w EUR)
Państwo członkowskieKwota
Bułgaria2 300 431
Republika Czeska12 211
Grecja126 066
Hiszpania401 345
Francja17 915
Włochy399 005
Łotwa5 509
Węgry61 128
Malta63 361
Polska205 907
Portugalia108 700
Rumunia5 970 071
Słowenia7 073
Słowacja305 884
Finlandia15 394
Ogółem10 000 000

ZAŁĄCZNIK  II

  9

a) Przekazywanie zbóż wewnątrz Unii dozwolone w ramach planu dystrybucji na rok budżetowy 2012:
Ilość

(w tonach)

PosiadaczOdbiorca
133 989,414Agency for Rural Affairs, FinlandiaJItpxaBeH (jioHn '3eMenenne' - Pa3nnamaTenHa areHitna, Bułgaria
25 161,460RPA, Zjednoczone KrólestwoJItpxaBeH (jioHn '3eMenenne' - Pa3nnamaTenHa areHitna, Bułgaria
3450,000SJV, SzwecjaSZIF, Republika Czeska
41 230,373SJV, SzwecjaMinistry for Resources and Rural Affairs Paying Agency, Malta
516 856,043BLE, NiemcyAgentia de Plati si Interventie pentru Agricultură, Rumunia
641 360,295Agency for Rural Affairs, FinlandiaAgentia de Plati si Interventie pentru Agricultură, Rumunia
754 310,731SJV, SzwecjaAgentia de Plati si Interventie pentru Agricultură, Rumunia
8147,000FranceAgriMer, FrancjaPôdohospodárska platobná agentúra, Słowacja
98 829,092SJV, SzwecjaPôdohospodárska platobná agentúra, Słowacja

b) Przekazywanie odtłuszczonego mleka w proszku wewnątrz Unii dozwolone w ramach planu dystrybucji na rok budżetowy 2012:

Ilość

(w tonach)

PosiadaczOdbiorca
12 682,575BLE, NiemcyOPEKEPE, Grecja
2330,350SZIF, Republika CzeskaFEGA, Hiszpania
36 308,425OFI, IrlandiaFEGA, Hiszpania
43 455,200RPA, Zjednoczone KrólestwoFEGA, Hiszpania
52 118,875RPA, Zjednoczone KrólestwoFranceAgriMer, Francja
67 904,825BIRB, BelgiaAGEA, Włochy
71 476,375OFI, IrlandiaAGEA,Włochy
82 749,625Dienst Regelingen Roermond, NiderlandyAGEA, Włochy
9207,150SJV, SzwecjaAGEA, Włochy
10870,050Lietuvos žemės flkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, LitwaRural Support Service, Łotwa
111 807,425RPA, Zjednoczone KrólestwoMezógazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Węgry
123 294,150BLE, NiemcyARR, Poland
131 675,025Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra, LitwaARR, Polska
144 692,825RPA, Zjednoczone KrólestwoARR, Polska
152 524,275RPA, Zjednoczone KrólestwoIFAP I.P, Portugalia
16287,750Dienst Regelingen Roermond, NiderlandyAgencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Słowenia
17489,300Dienst Regelingen Roermond, NiderlandyAgency for Rural Affairs, Finlandia
1 Art. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 208/2012 z dnia 9 marca 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.72.32) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 marca 2012 r.
2 Art. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 208/2012 z dnia 9 marca 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.72.32) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 marca 2012 r.
3 Art. 2a dodany przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 208/2012 z dnia 9 marca 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.72.32) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 marca 2012 r.
4 Art. 2b dodany przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 208/2012 z dnia 9 marca 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.72.32) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 marca 2012 r.
5 Art. 2c dodany przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 208/2012 z dnia 9 marca 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.72.32) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 marca 2012 r.
6 Art. 2d dodany przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 208/2012 z dnia 9 marca 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.72.32) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 marca 2012 r.
7 Art. 4a dodany przez art. 1 rozporządzenia nr 419/2012 z dnia 16 maja 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.130.14) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2012 r.
8 Załącznik I zmieniony przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 208/2012 z dnia 9 marca 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.72.32) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 marca 2012 r.
9 Załącznik II zmieniony przez art. 1 pkt 3 rozporządzenia nr 208/2012 z dnia 9 marca 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.72.32) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 marca 2012 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.