Rozporządzenie wykonawcze 560/2012 w sprawie zakończenia częściowego przeglądu okresowego dotyczącego środków antydumpingowych stosowanych w przywozie niektórych politereftalanów etylenu (PET) pochodzących z Indii

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2012.168.14

Akt indywidualny
Wersja od: 28 czerwca 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 560/2012
z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie zakończenia częściowego przeglądu okresowego dotyczącego środków antydumpingowych stosowanych w przywozie niektórych politereftalanów etylenu (PET) pochodzących z Indii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z państw niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej(1) ("rozporządzenie podstawowe"), w szczególności jego art. 11 ust. 3,

uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję Europejską po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

1. PROCEDURA

1.1. Obowiązujące środki

(1) Rozporządzeniem (WE) nr 2604/2000(2) Rada nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych tereftalatów polietylenu (PET) pochodzących między innymi z Indii. Na podstawie art. 11 ust. 4 rozporządzenia podstawowego przeprowadzono następnie przegląd dotyczący South Asian Petrochem Ltd, zaś ostateczne ustalenia i wnioski z przeglądu zawarto w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1646/2005(3). W następstwie przeglądu wygaśnięcia Rada wprowadziła rozporządzeniem (WE) nr 192/2007(4) ostateczne cło antydumpingowe na okres kolejnych pięciu lat. Wprowadzone środki antydumpingowe zmieniono rozporządzeniem Rady (WE) nr 1286/2008(5) w następstwie częściowego przeglądu okresowego ("ostatnie dochodzenie przeglądowe"). Środki te obejmują specyficzne cła antydumpingowe. Stawki cła ustalone dla producentów indywidualnych w Indiach wynoszą od 87,5 EUR do 200,9 EUR na tonę, natomiast na przywóz od pozostałych producentów nałożono cło rezydualne wynoszące 153,6 EUR na tonę ("aktualne cła").

(2) W następstwie zmiany nazwy jednego z przedsiębiorstw w Indiach, South Asian Petrochem Ltd, zawiadomieniem 2010/C 335/06(6) Komisja stwierdziła, że ustalenia dotyczące antydumpingu odnośnie do South Asian Petrochem Ltd mają zastosowanie do Dhunseri Petrochem & Tea Limited.

(3) Rozporządzeniem (WE) nr 2603/2000(7) Rada nałożyła ostateczne cło wyrównawcze na przywóz PET pochodzącego między innymi z Indii. W następstwie przeglądu w trybie przyspieszonym, przeprowadzonego na podstawie art. 20 rozporządzenia Rady (WE) nr 597/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej(8) ("antysubsydyjne rozporządzenie podstawowe"), zmieniono ostateczne środki, jak określono w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1645/2005(9). W następstwie przeglądu wygaśnięcia Rada nałożyła na okres kolejnych pięciu lat, rozporządzeniem (WE) nr 193/2007(10), ostateczne cło wyrównawcze. Wprowadzone środki wyrównawcze zmieniono rozporządzeniem (WE) nr 1286/2008 w następstwie ostatniego dochodzenia przeglądowego. Środki wyrównawcze mają formę cła specyficznego. Stawki cła ustalone dla producentów indywidualnych w Indiach wynoszą od 0 EUR do 106,5 EUR na tonę, natomiast na przywóz od pozostałych producentów nałożono cło rezydualne wynoszące 69,4 EUR na tonę ("aktualne środki wyrównawcze").

(4) W następstwie zmiany nazwy jednego z przedsiębiorstw w Indiach, South Asian Petrochem Ltd, zawiadomieniem 2010/C 335/07(11) Komisja stwierdziła, że ustalenia dotyczące antydumpingu odnośnie do South Asian Petrochem Ltd mają zastosowanie do Dhunseri Petrochem & Tea Limited.

(5) Decyzją 2005/697/WE(12) Komisja przyjęła ofertę zobowiązania ze strony South Asian Petrochem Ltd, ustalając minimalną cenę importową ("zobowiązanie"). W następstwie zmiany nazwy, w zawiadomieniu 2010/C 335/05(13) Komisja stwierdziła, że zobowiązanie oferowane przez South Asian Petrochem Ltd ma zastosowanie do Dhunseri Petrochem & Tea Limited.

1.2. Wniosek o dokonanie przeglądu

(6) Komisja otrzymała wniosek dotyczący częściowego przeglądu okresowego, zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, złożony przez Dhunseri Petrochem & Tea Ltd, indyjskiego producenta eksportującego PET ("wnioskodawca"). Zakres wniosku ograniczony był do dumpingu i do wnioskodawcy. Jednocześnie wnioskodawca wystąpił o dokonanie przeglądu aktualnych środków wyrównawczych. Cła antydumpingowe i wyrównawcze stosuje się do przywozu produktów wnioskodawcy, zaś sprzedaż dokonywaną przez wnioskodawcę do Unii reguluje zobowiązanie.

(7) Wnioskodawca przedstawił dowody prima facie świadczące o tym, że dalsze stosowanie aktualnego cła na dotychczasowym poziomie nie jest już konieczne w celu zrównoważenia skutków dumpingu. W szczególności wnioskodawca twierdził, że nastąpiły znaczące zmiany w kosztach produkcji przedsiębiorstwa, które doprowadziły do znacznego obniżenia marginesu dumpingu od momentu wprowadzenia aktualnych ceł. Sporządzone przez wnioskodawcę porównanie jego cen krajowych z cenami eksportowymi stosowanymi przez niego przy wywozie do Unii sugerowało, że margines dumpingu był znacznie niższy niż poziom aktualnych ceł.

1.3. Wszczęcie częściowego przeglądu okresowego

(8) Po konsultacji z Komitetem Doradczym i po ustaleniu, że wniosek zawiera wystarczające dowody prima facie uzasadniające wszczęcie częściowego przeglądu okresowego, Komisja ogłosiła w dniu 2 kwietnia 2011 r., w zawiadomieniu 2011/C 102/09(14), wszczęcie częściowego przeglądu okresowego, zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, ograniczonego do zbadania dumpingu w odniesieniu do wnioskodawcy ("zawiadomienie o wszczęciu").

1.4. Równoległy częściowy przegląd okresowy środków wyrównawczych

(9) W dniu 2 kwietnia 2011 r., w zawiadomieniu 2011/C 102/08(15), Komisja ogłosiła wszczęcie częściowego przeglądu okresowego, zgodnie z art. 19 podstawowego rozporządzenia antysubsydyjnego, ograniczonego do subsydiowania i do wnioskodawcy.

(10) Z częściowego przeglądu okresowego środków wyrównawczych wynikło, że zmiany nie mają trwałego charakteru. W związku z tym zakończono dochodzenie przeglądowe, nie zmieniając obowiązujących środków.

1.5. Zainteresowane strony

(11) Komisja oficjalnie poinformowała o wszczęciu przeglądu wnioskodawcę, przedstawicieli państwa wywozu oraz stowarzyszenie producentów unijnych. Zainteresowanym stronom umożliwiono przedstawienie opinii na piśmie oraz złożenie wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu.

(12) Wszystkie zainteresowane strony zostały poinformowane o możliwości złożenia wniosku o przesłuchanie. Złożono wniosek o jedno przesłuchanie, które zostało przyznane.

(13) W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla dochodzenia Komisja przesłała wnioskodawcy kwestionariusz i otrzymała odpowiedź w ustalonym terminie.

(14) Komisja zgromadziła i zweryfikowała wszelkie informacje uznane za niezbędne do stwierdzenia dumpingu. Komisja przeprowadziła wizytę weryfikacyjną na terenie zakładów wnioskodawcy w Kalkucie (Indie) i Haldii (Indie).

2. WYCOFANIE WNIOSKU I ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

(15) Pismem skierowanym do Komisji, z dnia 18 kwietnia 2012 r., wnioskodawca oficjalnie wycofał wniosek o wszczęcie częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych mających zastosowanie do przywozu PET pochodzącego z Indii. Wycofanie wniosku uzasadnione jest głównie dalszym rozwojem zdolności produkcyjnych wnioskodawcy, które świadczą o tym, że zmiany odnośnie do dumpingu nie mają trwałego charakteru z powodu mającego nastąpić dalszego spadku kosztów produkcji. Wnioskodawca twierdził, że to ciągłe zmiany podważają trwały charakter zmian odnotowanych podczas dochodzenia. Stwierdzono, że pomimo iż niektóre zmiany ustalone podczas dochodzenia miały trwały charakter, przedsiębiorstwo faktycznie podlega ciągłym zmianom.

(16) W związku z wycofaniem wniosku rozważano, czy byłoby uzasadnione kontynuowanie dochodzenia przeglądowego z urzędu. Służby Komisji nie znalazły istotnych powodów przemawiających za tym, że zakończenie nie byłoby w interesie Unii. Z tych względów dochodzenie przeglądowe powinno zostać zakończone.

(17) Zainteresowane strony zostały poinformowane o zamiarze zakończenia dochodzenia przeglądowego i miały możliwość przedstawienia uwag.

(18) Stwierdza się zatem, że przegląd dotyczący przywozu PET pochodzącego z Indii powinien zostać zakończony bez zmiany obowiązujących środków antydumpingowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych mających zastosowanie do przywozu niektórych politereftalanów etylenu pochodzących z Indii, wszczęty na podstawie art. 11 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009, zostaje niniejszym zakończony bez zmiany obowiązujących środków antydumpingowych.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 26 czerwca 2012 r.

W imieniu Rady
N. WAMMEN
Przewodniczący
______

(1) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51.

(2) Dz.U. L 301 z 30.11.2000, s. 21.

(3) Dz.U. L 266 z 11.10.2005, s. 10.

(4) Dz.U. L 59 z 27.2.2007, s. 1.

(5) Dz.U. L 340 z 19.12.2008, s. 1.

(6) Dz.U. C 335 z 11.12.2010, s. 6.

(7) Dz.U. L 301 z 30.11.2000, s. 1.

(8) Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 93.

(9) Dz.U. L 266 z 11.10.2005, s. 1.

(10) Dz.U. L 59 z 27.2.2007, s. 34.

(11) Dz.U. C 335 z 11.12.2010, s. 7.

(12) Dz.U. L 226 z 11.10.2005, s. 62.

(13) Dz.U. C 335 z 11.12.2010, s. 5.

(14) Dz.U. C 102 z 2.4.2011, s. 18.

(15) Dz.U. C 102 z 2.4.2011, s. 15.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.