Rozporządzenie wykonawcze 487/2014 zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: Bacillus subtilis (Cohn 1872) szczep QST 713, identyczny ze szczepem AQ 713, klodinafop, metrafenon, pirymikarb, rimsulfuron, spinosad, tiametoksam, tolchlofos metylu i tritikonazol

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.138.72

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 maja 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 487/2014
z dnia 12 maja 2014 r.
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: Bacillus subtilis (Cohn 1872) szczep QST 713, identyczny ze szczepem AQ 713, klodinafop, metrafenon, pirymikarb, rimsulfuron, spinosad, tiametoksam, tolchlofos metylu i tritikonazol
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG 1 , w szczególności jego art. 17 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 2 określono substancje czynne uznane za zatwierdzone rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009.

(2) Zatwierdzenia substancji czynnych: Bacillus subtilis (Cohn 1872) szczep QST 713, identyczny ze szczepem AQ 713, klodinafop, metrafenon, pirymikarb, rimsulfuron, spinosad, tiametoksam, tolchlofos metylu i tritikonazol wygasną w dniu 31 stycznia 2017 r. Przedłożono wnioski mające na celu odnowienie zatwierdzenia tych substancji czynnych. Ze względu na to, że do tych substancji czynnych zastosowanie mają wymogi zawarte w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 844/2012 3 , konieczne jest zapewnienie wnioskodawcom wystarczającej ilości czasu na zakończenie procedury odnowienia zgodnie z tym rozporządzeniem. W związku z powyższym zatwierdzenia tych substancji czynnych prawdopodobnie wygasną, zanim zostanie podjęta decyzja w sprawie ich odnowienia. Należy zatem przedłużyć okresy zatwierdzenia tych substancji.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011.

(4) Mając na uwadze cel art. 17 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, w odniesieniu do przypadków nieprzedłożenia dodatkowej dokumentacji zgodnej z przepisami rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 844/2012 nie później niż 30 miesięcy przed odnośną datą wygaśnięcia określoną w załączniku do niniejszego rozporządzenia Komisja wyznaczy taką samą datę wygaśnięcia jak data obowiązująca przed niniejszym rozporządzeniem lub najwcześniejszą następną datę.

(5) Mając na uwadze cel art. 17 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, w przypadkach przyjęcia przez Komisję rozporządzenia stanowiącego o nieodnowieniu zatwierdzenia substancji czynnej wymienionej w załączniku do niniejszego rozporządzenia ze względu na niespełnienie kryteriów zatwierdzenia Komisja wyznaczy taką samą datę wygaśnięcia jak data obowiązująca przed niniejszym rozporządzeniem lub ustali ją na dzień wejścia w życie rozporządzenia stanowiącego o nieodnowieniu zatwierdzenia substancji czynnej, w zależności od tego, która z dat jest późniejsza.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 maja 2014 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 wprowadza się następujące zmiany:

1) w wierszu 123 dotyczącym klodinafopu kolumna szósta "Data wygaśnięcia zatwierdzenia" datę 31 stycznia 2017 r. zastępuje się datą 30 kwietnia 2018 r.;

2) w wierszu 124 dotyczącym pirymikarbu kolumna szósta "Data wygaśnięcia zatwierdzenia" datę 31 stycznia 2017 r. zastępuje się datą 30 kwietnia 2018 r.;

3) w wierszu 125 dotyczącym rimsulfuronu kolumna szósta "Data wygaśnięcia zatwierdzenia" datę 31 stycznia 2017 r. zastępuje się datą 30 kwietnia 2018 r.;

4) w wierszu 126 dotyczącym tolchlofosu metylu kolumna szósta "Data wygaśnięcia zatwierdzenia" datę 31 stycznia 2017 r. zastępuje się datą 30 kwietnia 2018 r.;

5) w wierszu 127 dotyczącym tritikonazolu kolumna szósta "Data wygaśnięcia zatwierdzenia" datę 31 stycznia 2017 r. zastępuje się datą 30 kwietnia 2018 r.;

6) w wierszu 137 dotyczącym metrafenonu kolumna szósta "Data wygaśnięcia zatwierdzenia" datę 31 stycznia 2017 r. zastępuje się datą 30 kwietnia 2018 r.;

7) w wierszu 138 dotyczącym Bacillus subtilis (Cohn 1872) szczep QST 713, identyczny ze szczepem AQ 713, kolumna szósta "Data wygaśnięcia zatwierdzenia" datę 31 stycznia 2017 r. zastępuje się datą 30 kwietnia 2018 r.;

8) w wierszu 139 dotyczącym spinosadu kolumna szósta "Data wygaśnięcia zatwierdzenia" datę 31 stycznia 2017 r. zastępuje się datą 30 kwietnia 2018 r.;

9) w wierszu 140 dotyczącym tiametoksamu kolumna szósta "Data wygaśnięcia zatwierdzenia" datę 31 stycznia 2017 r. zastępuje się datą 30 kwietnia 2018 r.

1 Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych (Dz.U. L 153 z 11.6.2011, s. 1).
3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 844/2012 z dnia 18 września 2012 r. ustanawiające przepisy niezbędne do wprowadzenia w życie procedury odnowienia dotyczącej substancji czynnych, jak przewidziano w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 252 z 19.9.2012, s. 26).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.