Rozporządzenie wykonawcze 439/2011 w sprawie odstępstwa od rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących, używanej do celów ogólnego systemu preferencji, w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Republiki Zielonego Przylądka dotyczącej wywozu niektórych produktów rybołówstwa do Unii Europejskiej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2011.119.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 439/2011
z dnia 6 maja 2011 r.
w sprawie odstępstwa od rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących, używanej do celów ogólnego systemu preferencji, w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Republiki Zielonego Przylądka dotyczącej wywozu niektórych produktów rybołówstwa do Unii Europejskiej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny 1 , w szczególności jego art. 247,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny 2 , w szczególności jego art. 89,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 815/2008 3 Republice Zielonego Przylądka przyznano odstępstwo od reguł pochodzenia określonych w rozporządzeniu (EWG) nr 2454/93, dopuszczając uznawanie niektórych przetworzonych produktów rybołówstwa wyprodukowanych w Republice Zielonego Przylądka z ryb niepochodzących, za pochodzące z Republiki Zielonego Przylądka. Odstępstwo to wygasło z dniem 31 grudnia 2010 r.

(2) Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 894/2010 4 Republice Zielonego Przylądka zwiększono ilości przewidziane na 2010 r. w odniesieniu do dwóch z trzech kategorii produktów rybołówstwa objętych rozporządzeniem (WE) nr 815/2008. Ilości objęte odstępstwem zwiększono odpowiednio do 2 500 ton dla przetworzonych lub zakonserwowanych filetów z makreli i do 875 ton dla przetworzonych lub zakonserwowanych filetów z tazara i tazara maruna.

(3) Pismem z dnia 21 października 2010 r. Republika Zielonego Przylądka złożyła wniosek o przedłużenie wspomnianego odstępstwa. W pismach z dnia 3 i 21 grudnia 2010 r. oraz 14 stycznia 2011 r. dołączyła dodatkowe informacje uzasadniające jej wniosek.

(4) Wniosek dotyczy przedłużenia o jeden rok oraz ilości 2 500 ton w odniesieniu do przetworzonych lub zakonserwowanych filetów z makreli i 875 ton w odniesieniu do przetworzonych lub zakonserwowanych filetów z tazara i tazara maruna.

(5) W okresie między 2008 i 2010 r. całkowite pierwotnie przyznane roczne ilości w znacznym stopniu przyczyniły się do poprawy sytuacji w sektorze przetwórstwa produktów rybołówstwa i, do pewnego stopnia, do ożywienia floty łodzi uprawiających tradycyjne rybołówstwo przybrzeżne Republiki Zielonego Przylądka, która ma zasadnicze znaczenie dla tego kraju. Jednakże pełne ożywienie floty Republiki Zielonego Przylądka, osiągającej zamierzony poziom, wymaga dalszego zwiększenia dostępnej zdolności, aby dostarczyć przemysłowi przetwórstwa rybnego Republiki Zielonego Przylądka wystarczającą ilość surowców pochodzących.

(6) Wniosek pokazuje, że brak odstępstwa bardzo negatywnie wpłynie na zdolność sektora przetwórstwa rybnego Republiki Zielonego Przylądka do kontynuowania wywozu do Unii, co może zablokować dalszy rozwój floty Republiki Zielonego Przylądka w odniesieniu do małych połowów pelagicznych.

(7) Odstępstwo ma dać Republice Zielonego Przylądka czas pozwalający na przygotowanie się do przestrzegania reguł uzyskiwania preferencyjnego pochodzenia. Potrzeba czasu na zapewnienie, by wysiłki zmierzające do ożywienia lokalnej floty rybackiej były kontynuowane i tym samym Republika Zielonego Przylądka poprawiła swoją zdolność do dostarczania lokalnemu sektorowi przetwórstwa rybnego ryb pochodzących.

(8) Ponieważ wniosek o przedłużenie odstępstwa dotyczy okresu rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2011 r., w celu zapewnienia ciągłości przywozu z Republiki Zielonego Przylądka do Unii, należy przyznać nowe odstępstwo z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2011 r.

(9) Aby ograniczyć zakres czasowego odstępstwa do czasu potrzebnego Republice Zielonego Przylądka na osiągnięcie zgodności z regułami, odstępstwo należy przyznać na okres jednego roku w odniesieniu do 2 500 ton przetworzonych lub zakonserwowanych filetów z makreli i 875 ton w odniesieniu do przetworzonych lub zakonserwowanych filetów z tazara i tazara maruna.

(10) Rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 określa zasady dotyczące administrowania kontyngentami taryfowymi. W celu zapewnienia skutecznego administrowania, odbywającego się w bliskiej współpracy między władzami Republiki Zielonego Przylądka, organami celnymi Unii i Komisją, wspomniane zasady powinny stosować się odpowiednio w odniesieniu do ilości przywożonych na mocy odstępstwa przyznanego niniejszą decyzją.

(11) Aby pozwolić na skuteczniejsze monitorowanie funkcjonowania odstępstwa, niezbędne jest nałożenie na władze Republiki Zielonego Przylądka, zgodnie z art. 89 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, obowiązku regularnego powiadamiania Komisji o szczegółach wydanych świadectw pochodzenia na formularzu A.

(12) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

W drodze odstępstwa od art. 72, 73 oraz 75-79 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 następujące towary uznaje się za pochodzące z Republiki Zielonego Przylądka zgodnie z przepisami art. 2, 3 i 4 niniejszego rozporządzenia:

a)
przetworzone lub zakonserwowane filety z makreli objęte kodami CN 1604 15 11 oraz ex 1604 19 97 wyprodukowane w Republice Zielonego Przylądka z makreli niepochodzącej objętej pozycjami HS 0302 lub 0303;
b)
przetworzone lub zakonserwowane filety z tazara i tazara maruna objęte kodem CN ex 1604 19 97 wyprodukowane w Republice Zielonego Przylądka z tazara i tazara maruna niepochodzących objętych pozycjami HS 0302 lub 0303.

Odstępstwo przewidziane w art. 1 ma zastosowanie do produktów wywożonych z Republiki Zielonego Przylądka i zgłaszanych do swobodnego obrotu w Unii, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 74 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, w okresach od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., w odniesieniu do ilości wymienionych w załączniku.

Ilościami określonymi w załączniku do niniejszego rozporządzenia administruje się zgodnie z art. 308a, 308b i 308c rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.

1.
Organy celne Republiki Zielonego Przylądka podejmują niezbędne środki w celu przeprowadzania kontroli ilościowych wywozu produktów, o których mowa w art. 1.
2.
W polu 4 świadectw pochodzenia na formularzu A, wydanych przez właściwe organy Republiki Zielonego Przylądka zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, umieszcza się następujący wpis: "Odstępstwo - rozporządzenie (UE) nr 439/2011".
3.
Co trzy miesiące właściwe organy Republiki Zielonego Przylądka przesyłają Komisji sprawozdanie dotyczące ilości, w odniesieniu do których, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, wydano świadectwa pochodzenia na formularzu A, oraz numery seryjne tych świadectw.
1.
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
2.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2011 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 maja 2011 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK  7

Numer porządkowyKod CNOpis towarówOkresyIlość (waga netto w tonach)
09.16471604 15 11Przetworzone lub zakonserwowane filety z makreli (Scomber scom-brus, Scomber japonicus, Scomber colias)od 1.1.2011 do 31.12.20112 500 ton
ex 1604 19 97od 1.1.2012 do 31.12.20122 500 ton
od 1.1.2013 do 31.12.20132 500 ton
od 1.1.2014 do 31.12.20142 500 ton
od 1.1.2015 do 31.12.20152 500 ton
od 1.1.2016 do 31.12.20162 500 ton
09.1648ex 1604 19 97Przetworzone lub zakonserwowane filety z tazara i tazara maruna (Auxis thazard, Auxis rochei)od 1.1.2011 do 31.12.2011875 ton
od 1.1.2012 do 31.12.2012875 ton
od 1.1.2013 do 31.12.2013875 ton
od 1.1.2014 do 31.12.2014875 ton
od 1.1.2015 do 31.12.2015875 ton
od 1.1.2016 do 31.12.2016875 ton
1 Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.
2 Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.
3 Dz.U. L 220 z 15.8.2008, s. 11.
4 Dz.U. L 266 z 9.10.2010, s. 39.
5 Art. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 440/2012 z dnia 24 maja 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.135.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2012 r.
6 Art. 2:

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 440/2012 z dnia 24 maja 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.135.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2012 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 1338/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.360.17) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2015 r.

7 Załącznik:

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 440/2012 z dnia 24 maja 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.135.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2012 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 1338/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.360.17) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2015 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.