Rozporządzenie wykonawcze 339/2012 ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski od dnia 1 do dnia 7 kwietnia 2012 r. w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych, oraz zawieszające składanie wniosków o takie pozwolenia

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2012.108.16

Akt utracił moc
Wersja od: 20 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 339/2012
z dnia 19 kwietnia 2012 r.
ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski od dnia 1 do dnia 7 kwietnia 2012 r. w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach niektórych kontyngentów taryfowych, oraz zawieszające składanie wniosków o takie pozwolenia

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku")(1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1301/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. ustanawiające wspólne zasady zarządzania kontyngentami taryfowymi na przywóz produktów rolnych, podlegającymi systemowi pozwoleń na przywóz(2), w szczególności jego art. 7 ust. 2,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 891/2009 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie otwierania niektórych wspólnotowych kontyngentów taryfowych w sektorze cukru i administrowania nimi(3), w szczególności jego art. 5 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Ilości objęte wnioskami o pozwolenia na przywóz, przedłożonymi właściwym organom od dnia 1 do dnia 7 kwietnia 2012 r. zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 891/2009, przekraczają ilość dostępną pod numerem porządkowym 09.4318.

(2) W takiej sytuacji współczynnik przydziału dla pozwoleń, które mają zostać wydane w odniesieniu do numeru porządkowego 09.4318, należy ustalić zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1301/2006. Składanie kolejnych wniosków o pozwolenia w odniesieniu do tego numeru porządkowego należy zawiesić do końca roku gospodarczego, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 891/2009,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1.
Ilości, w odniesieniu do których wnioski o pozwolenia na przywóz zostały złożone od dnia 1 do dnia 7 kwietnia 2012 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 891/2009, mnoży się przez współczynniki przydziału określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
2.
Do końca roku gospodarczego 2011/2012 zawiesza się składanie kolejnych wniosków o pozwolenia w odniesieniu do numerów porządkowych wskazanych w załączniku.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 kwietnia 2012 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
______

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

(2) Dz.U. L 238 z 1.9.2006, s. 13.

(3) Dz.U. L 254 z 26.9.2009, s. 82.

ZAŁĄCZNIK

Cukier wymieniony w koncesji CXL

Rok gospodarczy 2011/2012

Wnioski złożone od dnia 1.4.2012 r. do dnia 7.4.2012 r.

Nr porządkowyKrajWspółczynnik przydziału

(w %)

Kolejne wnioski
09.4317Australia-Zawieszone
09.4318Brazylia50,030744Zawieszone
09.4319Kuba-Zawieszone
09.4320Każdy kraj trzeci-Zawieszone
09.4321Indie-Zawieszone
- Nie dotyczy: Komisja nie otrzymała wniosku o wydanie pozwolenia.

Cukier z krajów bałkańskich

Rok gospodarczy 2011/2012

Wnioski złożone od dnia 1.4.2012 r. do dnia 7.4.2012 r.

Nr porządkowyKrajWspółczynnik przydziału

(w %)

Kolejne wnioski
09.4324Albania-
09.4325Bośnia i Hercegowina(1)
09.4326Serbia(1)
09.4327Była Jugosłowiańska Republika Macedonii-
09.4328Chorwacja(1)
- Nie dotyczy: Komisja nie otrzymała wniosku o wydanie pozwolenia.

(1) Nie dotyczy: wnioski nie przekraczają dostępnych ilości i zostają w pełni pozytywnie rozpatrzone.

Cukier pozakwotowy i przemysłowy z przywozu

Rok gospodarczy 2011/2012

Wnioski złożone od dnia 1.4.2012 r. do dnia 7.4.2012 r.

Nr porządkowyRodzajWspółczynnik przydziału

(w %)

Kolejne wnioski
09.4380Pozakwotowy-
09.4390Przemysłowy-
- Nie dotyczy: Komisja nie otrzymała wniosku o wydanie pozwolenia.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.