Rozporządzenie wykonawcze 2024/1874 zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/2235 ustanawiające przepisy dotyczące stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 i (UE) 2017/625 w odniesieniu do wzorów świadectw zdrowia zwierząt, wzorów świadectw urzędowych i wzorów świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych do celów wprowadzania do Unii i przemieszczania w obrębie terytorium Unii przesyłek niektórych kategorii zwierząt i towarów oraz urzędowej certyfikacji dotyczącej takich świadectw

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1874

Akt oczekujący
Wersja od: 9 lipca 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2024/1874
z dnia 8 lipca 2024 r.
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/2235 ustanawiające przepisy dotyczące stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 i (UE) 2017/625 w odniesieniu do wzorów świadectw zdrowia zwierząt, wzorów świadectw urzędowych i wzorów świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych do celów wprowadzania do Unii i przemieszczania w obrębie terytorium Unii przesyłek niektórych kategorii zwierząt i towarów oraz urzędowej certyfikacji dotyczącej takich świadectw
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego 1 , w szczególności jego art. 7 ust. 2 lit. a),

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt ("Prawo o zdrowiu zwierząt") 2 , w szczególności jego art. 238 ust. 3 i art. 239 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) 3 , w szczególności jego art. 90 akapit pierwszy lit. a) oraz art. 126 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2020/2235 4  ustanowiono przepisy dotyczące wzorów świadectw do celów wprowadzania do Unii i przemieszczania w obrębie terytorium Unii przesyłek niektórych kategorii zwierząt i towarów. W szczególności w załącznikach III i IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/2235 ustanowiono wzory świadectw do celów wprowadzania do Unii przesyłek niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz niektórych produktów złożonych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, a także do celów niektórych rodzajów przemieszczania zwierząt w przypadku badania przedubojowego na terenie gospodarstwa pochodzenia lub uboju z konieczności poza rzeźnią.

(2) Art. 19 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/2235 stanowi, że świadectwo urzędowe, które ma być stosowane do celów wprowadzania na terytorium Unii żelatyny przeznaczonej do spożycia przez ludzi, musi odpowiadać wzorowi określonemu w rozdziale 41 załącznika III do tego rozporządzenia wykonawczego. Art. 21 ust. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/2292 5  stanowi, że nie jest konieczne świadectwo urzędowe do wprowadzania na terytorium Unii niektórych kapsułek żelatyny, jeżeli nie zostały uzyskane z kości przeżuwaczy. Należy zatem odpowiednio zmienić art. 19 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/2235 oraz tytuł odpowiedniego wzoru w załączniku III do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/2235.

(3) Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2022/2504 6  zmieniono tytuł wzoru świadectwa urzędowego do celów wprowadzania na terytorium Unii wysoko przetworzonych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, określonego w rozdziale 46 załącznika III do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/2235. Ten nowy tytuł powinien również znaleźć odzwierciedlenie w art. 24 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/2235. Artykuł ten należy zatem odpowiednio zmienić.

(4) Rozdział C załącznika IX do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 7  wymaga przedstawienia świadectwa zdrowia zwierząt przy wprowadzaniu na terytorium Unii przesyłek żelatyny lub kolagenu uzyskanych z produktów bydlęcych, owczych lub kozich innych niż skóry i skórki. Wymóg ten ma zastosowanie do żelatyny lub kolagenu obecnych w produktach złożonych, takich jak kapsułki żelatyny, w przypadku gdy żelatyna lub kolagen zostały uzyskane z kości przeżuwaczy. Art. 28 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/2235 oraz wzór świadectwa zdrowia zwierząt/świadectwa urzędowego do celów wprowadzania niektórych produktów złożonych (wzór COMP) w rozdziale 50 załącznika III do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/2235 wykluczają jednak z certyfikacji produkty złożone zawierające żelatynę lub kolagen. Powoduje to niejasność w odniesieniu do wymogów dotyczących certyfikacji i wzoru świadectwa, które należy stosować przy wprowadzaniu przesyłek produktów złożonych zawierających żelatynę lub kolagen. Należy zatem zmienić art. 28 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/2235 oraz wzór COMP w rozdziale 50 załącznika III do tego rozporządzenia wykonawczego, aby wprowadzić wymóg stosowania tego wzoru świadectwa w odniesieniu do wprowadzania produktów złożonych zawierających żelatynę lub kolagen, w przypadku gdy żelatynę lub kolagen uzyskano z kości przeżuwaczy.

(5) Tranzyt przez Unię stwarza mniejsze ryzyko niż wprowadzanie do Unii. Należy zmienić art. 30 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/2235 oraz tytuł rozdziału 52 załącznika III do tego rozporządzenia wykonawczego poprzez wprowadzenie takich samych wyłączeń, aby uniknąć sytuacji, w której do tranzytu niektórych produktów złożonych miałyby zastosowanie bardziej rygorystyczne przepisy niż do wprowadzania do Unii.

(6) Art. 4, 5 i 6 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/624 8  odnoszą się do wzorów świadectw zdrowia dotyczących żywych zwierząt przewożonych do rzeźni w przypadku badania przedubojowego na terenie gospodarstwa pochodzenia, drobiu odchowywanego do celów wytwarzania foie gras i drobiu patroszonego z opóźnieniem poddawanego ubojowi na terenie gospodarstwa pochodzenia, bydła domowego i świń domowych, gospodarskich zwierząt jednokopytnych i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych poddawanych ubojowi w gospodarstwie pochodzenia oraz uboju z konieczności poza rzeźnią. Art. 31 i 32 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/2235 odnoszą się do tych samych świadectw jako do "wzorów świadectw zdrowia zwierząt". Wzory świadectw zdrowia, o których mowa w art. 4, 5 i 6 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/624, nie obejmują jednak certyfikacji w zakresie zdrowia zwierząt. W związku z tym oraz w celu zapewnienia spójności brzmienia należy odpowiednio zmienić art. 31 i 32 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/2235 oraz załącznik IV do tego rozporządzenia wykonawczego.

(7) Art. 6 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/624 stanowi, że odpowiednie świadectwo musi towarzyszyć niepatroszonym tuszom drobiu do rzeźni lub zakładu rozbioru mięsa lub być wysyłane z wyprzedzeniem w dowolnej formie. Należy włączyć termin "zakład rozbioru mięsa" do wzoru świadectwa dotyczącego drobiu odchowywanego do celów wytwarzania foie gras i drobiu patroszonego z opóźnieniem, poddawanego ubojowi w gospodarstwie pochodzenia, określonego w rozdziale 2 załącznika IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/2235, aby dostosować wzór świadectwa zdrowia do art. 6 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/624.

(8) Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2024/1141 9  zmieniono sekcję I rozdział VIa załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004, zezwalając na ubój owiec i kóz w gospodarstwie pochodzenia pod pewnymi warunkami. Należy zatem odzwierciedlić tę zmianę w art. 31 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/2235 oraz we wzorze świadectwa zdrowia w odniesieniu do zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, bydła domowego, świń domowych i domowych zwierząt koniowatych poddawanych ubojowi na terenie gospodarstwa pochodzenia, określonym w rozdziale 3 załącznika IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/2235.

(9) Rozporządzeniem delegowanym (UE) 2024/1141 zmieniono sekcję III pkt 3 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 upoważniający zakłady obróbki dziczyzny do przyjmowania i obróbki ptaków bezgrzebieniowych utrzymywanych w warunkach fermowych i zwierząt kopytnych utrzymywanych w warunkach fermowych, jeżeli posiadają one odpowiednie urządzenia do higienicznej obróbki zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych poddanych ubojowi w gospodarstwie. Należy zatem odzwierciedlić tę możliwość we wzorach świadectw zdrowia w odniesieniu do zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, bydła domowego, świń domowych i domowych zwierząt koniowatych poddawanych ubojowi na terenie gospodarstwa pochodzenia, określonych w rozdziałach 3 i 4 załącznika IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/2235.

(10) Weryfikacja informacji dotyczących łańcucha żywnościowego, o których mowa w sekcji III załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004, stanowi część badania przedubojowego określonego w art. 17 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/625. Poświadczenie weryfikacji informacji dotyczących łańcucha żywnościowego należy zatem włączyć do wzorów świadectw zdrowia określonych w załączniku IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/2235 w przypadku uboju i badania przedubojowego na terenie gospodarstwa pochodzenia.

(11) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/2235.

(12) Aby uniknąć zakłóceń w handlu w odniesieniu do wprowadzania na terytorium Unii przesyłek niektórych produktów złożonych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, o których mowa w art. 28 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/2235, w okresie przejściowym należy pod pewnymi warunkami nadal zezwalać na stosowanie świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych wydanych zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2020/2235 w brzmieniu obowiązującym przed zmianami wprowadzonymi niniejszym rozporządzeniem.

(13) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2020/2235 wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 19 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 19

Wzór świadectwa urzędowego do celów wprowadzania na terytorium Unii żelatyny przeznaczonej do spożycia przez ludzi innej niż kapsułki żelatyny nieuzyskane z kości przeżuwaczy

Świadectwo urzędowe, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. b) ppkt (i), stosowane do celów wprowadzania na terytorium Unii żelatyny przeznaczonej do spożycia przez ludzi innej niż kapsułki żelatyny nieuzyskane z kości przeżuwaczy odpowiada wzorowi GEL sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III rozdział 41.";

2)
art. 24 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 24

Wzór świadectwa urzędowego do celów wprowadzania na terytorium Unii wysoko przetworzonych produktów opisanych w sekcji XVI załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004, przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Świadectwo urzędowe, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. b) ppkt (i), stosowane do celów wprowadzania na terytorium Unii wysoko przetworzonych produktów opisanych w sekcji XVI załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004, przeznaczonych do spożycia przez ludzi odpowiada wzorowi HRP sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III rozdział 46.";

3)
art. 28 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 28

Wzór świadectwa zdrowia zwierząt/świadectwa urzędowego do celów wprowadzania na terytorium Unii produktów złożonych nietrwałych w temperaturze pokojowej przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz produktów złożonych trwałych w temperaturze pokojowej przeznaczonych do spożycia przez ludzi i zawierających jakąkolwiek ilość produktów mięsnych z wyjątkiem żelatyny nieuzyskanej z kości przeżuwaczy, kolagenu nieuzyskanego z kości przeżuwaczy i wysoko przetworzonych produktów, oraz jakąkolwiek ilość produktów na bazie siary

1. Świadectwo zdrowia zwierząt/świadectwo urzędowe, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. b) ppkt (i), stosowane do celów wprowadzania na terytorium Unii produktów złożonych nietrwałych w temperaturze pokojowej przeznaczonych do spożycia przez ludzi odpowiada wzorowi COMP sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III rozdział 50.

2. Wymóg certyfikacji, o którym mowa w ust. 1, ma również zastosowanie do wprowadzania do Unii produktów złożonych trwałych w temperaturze pokojowej przeznaczonych do spożycia przez ludzi i zawierających:

a) jakąkolwiek ilość produktów mięsnych z wyjątkiem żelatyny nieuzyskanej z kości przeżuwaczy, kolagenu nie- uzyskanego z kości przeżuwaczy oraz wysoko przetworzonych produktów; lub

b) jakąkolwiek ilość produktów na bazie siary.";

4)
art. 30 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 30

Wzór świadectwa zdrowia zwierząt do celów tranzytu przez Unię do państwa trzeciego w ramach tranzytu bezpośredniego albo po przechowywaniu na terytorium Unii produktów złożonych nietrwałych w temperaturze pokojowej przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz produktów złożonych trwałych w temperaturze pokojowej przeznaczonych do spożycia przez ludzi i zawierających jakąkolwiek ilość produktów mięsnych z wyjątkiem, żelatyny, kolagenu i wysoko przetworzonych produktów, oraz jakąkolwiek ilość produktów na bazie siary

1. Świadectwo zdrowia zwierząt, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. d), stosowane do celów tranzytu przez Unię do państwa trzeciego w ramach tranzytu bezpośredniego albo po przechowywaniu na terytorium Unii produktów złożonych nietrwałych w temperaturze pokojowej przeznaczonych do spożycia przez ludzi odpowiada wzorowi TRANSIT-COMP sporządzonemu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku III rozdział 52.

2. Wymóg certyfikacji, o którym mowa w ust. 1, ma również zastosowanie do tranzytu przez Unię do państwa trzeciego w ramach tranzytu bezpośredniego albo po przechowywaniu na terytorium Unii produktów złożonych trwałych w temperaturze pokojowej przeznaczonych do spożycia przez ludzi i zawierających:

a) jakąkolwiek ilość produktów mięsnych z wyjątkiem żelatyny, kolagenu i wysoko przetworzonych produktów;

b) jakąkolwiek ilość produktów na bazie siary.";

5)
art. 31 i 32 otrzymują brzmienie:

"Artykuł 31

Wzór świadectwa zdrowia w przypadku badania przedubojowego na terenie gospodarstwa pochodzenia

Świadectwo zdrowia, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. e), stosowane w przypadku badania przedubojowego na terenie gospodarstwa pochodzenia zgodnie z art. 5 i 6 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/624 odpowiada jednemu z poniższych wzorów, w zależności od danego gatunku i danej kategorii produktu:

a) wzorowi określonemu w załączniku IV rozdział 1 w odniesieniu do żywych zwierząt przewożonych do rzeźni w przypadku badania przedubojowego na terenie gospodarstwa pochodzenia zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. f) rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/624;

b) wzorowi określonemu w załączniku IV rozdział 2 w odniesieniu do drobiu odchowywanego do celów wytwarzania foie gras i drobiu patroszonego z opóźnieniem, poddawanego ubojowi w gospodarstwie pochodzenia zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/624;

c) wzorowi określonemu w załączniku IV rozdział 3 w odniesieniu do bydła domowego oraz świń, owiec i kóz domowych, gospodarskich zwierząt jednokopytnych i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych poddawanych ubojowi na terenie gospodarstwa pochodzenia zgodnie z sekcją I rozdział VIa oraz sekcją III pkt 3 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 i art. 6 ust. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/624;

d) wzorowi określonemu w załączniku IV rozdział 4 w odniesieniu do zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych poddawanych ubojowi na terenie gospodarstwa pochodzenia zgodnie z sekcją III pkt 3a załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 i art. 6 ust. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/624.

Artykuł 32

Wzór świadectwa zdrowia w przypadku uboju z konieczności poza rzeźnią

Świadectwo zdrowia, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. e), stosowane w przypadku uboju z konieczności poza rzeźnią zgodnie z art. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/624 odpowiada wzorowi określonemu w załączniku IV rozdział 5.";

6)
w załącznikach III i IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/2235 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

W okresie przejściowym do dnia 29 kwietnia 2025 r. przesyłki niektórych produktów złożonych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, o których mowa w art. 28 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/2235, którym towarzyszy odpowiednie świadectwo zdrowia zwierząt/świadectwo urzędowe wydane zgodnie ze wzorem określonym w rozdziale 50 załącznika III do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/2235 w brzmieniu obowiązującym przed zmianami wprowadzonymi do tego rozporządzenia wykonawczego niniejszym rozporządzeniem, są nadal dopuszczone do wprowadzania na terytorium Unii, pod warunkiem że świadectwo to zostało wydane nie później niż dnia 29 stycznia 2025 r.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 lipca 2024 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK

W załącznikach III i IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/2235 wprowadza się następujące zmiany:

1)
w załączniku III wprowadza się następujące zmiany:
a)
w tabeli, w wykazie wzorów świadectw wprowadza się następujące zmiany:
(i)
pozycja dotycząca wzoru "GEL" otrzymuje brzmienie:
"GELRozdział 41: Wzór świadectwa urzędowego do celów wprowadzania na terytorium Unii żelatyny przeznaczonej do spożycia przez ludzi innej niż kapsułki żelatyny nieuzyskane z kości przeżuwaczy"
(ii)
pozycja dotycząca wzoru "COMP" otrzymuje brzmienie:
"COMPRozdział 50: Wzór świadectwa zdrowia zwierząt/świadectwa urzędowego do celów wprowadzania na terytorium Unii produktów złożonych nietrwałych w temperaturze pokojowej przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz produktów złożonych trwałych w temperaturze pokojowej przeznaczonych do spożycia przez ludzi i zawierających jakąkolwiek ilość produktów mięsnych z wyjątkiem żelatyny nieuzyskanej z kości przeżuwaczy, kolagenu nieuzyskanego z kości przeżuwaczy i wysoko przetworzonych produktów, oraz jakąkolwiek ilość produktów na bazie siary"
(iii)
pozycja dotycząca wzoru "TRANSIT-COMP" otrzymuje brzmienie:
"TRANSIT-COMPRozdział 52: Wzór świadectwa zdrowia zwierząt do celów tranzytu przez Unię do państwa trzeciego w ramach tranzytu bezpośredniego albo po przechowywaniu na terytorium Unii produktów złożonych nietrwałych w temperaturze pokojowej przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz produktów złożonych trwałych w temperaturze pokojowej przeznaczonych do spożycia przez ludzi i zawierających jakąkolwiek ilość produktów mięsnych z wyjątkiem żelatyny, kolagenu i wysoko przetworzonych produktów, oraz jakąkolwiek ilość produktów na bazie siary"
b)
tytuł rozdziału 41 otrzymuje brzmienie:

"ROZDZIAŁ 41

WZÓR ŚWIADECTWA URZĘDOWEGO DO CELÓW WPROWADZANIA NA TERYTORIUM UNII ŻELATYNY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI INNEJ NIŻ KAPSUŁKI ŻELATYNY NIEUZYSKANE Z KOŚCI PRZEŻUWACZY (WZÓR GEL)";

c)
rozdział 50 otrzymuje brzmienie:

"ROZDZIAŁ 50

WZÓR ŚWIADECTWA ZDROWIA ZWIERZĄT/ŚWIADECTWA URZĘDOWEGO DO CELÓW WPROWADZANIA NA TERYTORIUM UNII PRODUKTÓW ZŁOŻONYCH NIETRWAŁYCH W TEMPERATURZE POKOJOWEJ PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI ORAZ PRODUKTÓW ZŁOŻONYCH TRWAŁYCH W TEMPERATURZE POKOJOWEJ PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI I ZAWIERAJĄCYCH JAKĄKOLWIEK ILOŚĆ PRODUKTÓW MIĘSNYCH Z WYJĄTKIEM ŻELATYNY NIEUZYSKANEJ Z KOŚCI PRZEŻUWACZY, KOLAGENU NIEUZYSKANEGO Z KOŚCI PRZEŻUWACZY I WYSOKO PRZETWORZONYCH PRODUKTÓW, ORAZ JAKĄKOLWIEK ILOŚĆ PRODUKTÓW NA BAZIE SIARY (WZÓR COMP)

grafika

d)
tytuł rozdziału 52 otrzymuje brzmienie:

"ROZDZIAŁ 52

WZÓR ŚWIADECTWA ZDROWIA ZWIERZĄT DO CELÓW TRANZYTU PRZEZ UNIĘ DO PAŃSTWA TRZECIEGO W RAMACH TRANZYTU BEZPOŚREDNIEGO ALBO PO PRZECHOWYWANIU NA TERYTORIUM UNII PRODUKTÓW ZŁOŻONYCH NIETRWAŁYCH W TEMPERATURZE POKOJOWEJ PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI ORAZ PRODUKTÓW ZŁOŻONYCH TRWAŁYCH W TEMPERATURZE POKOJOWEJ PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI I ZAWIERAJĄCYCH JAKĄKOLWIEK ILOŚĆ PRODUKTÓW MIĘSNYCH Z WYJĄTKIEM ŻELATYNY, KOLAGENU I WYSOKO PRZETWORZONYCH PRODUKTÓW, ORAZ JAKĄKOLWIEK ILOŚĆ PRODUKTÓW NA BAZIE SIARY (WZÓR TRANSIT-COMP)";

2)
załącznik IV otrzymuje brzmienie:

"ZAŁĄCZNIK IV

Załącznik IV zawiera następujące wzory świadectw zdrowia:

Rozdział 1: Wzór świadectwa zdrowia w odniesieniu do żywych zwierząt przewożonych do rzeźni w przypadku badania przedubojowego na terenie gospodarstwa pochodzenia zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. f) rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/624

Rozdział 2: Wzór świadectwa zdrowia w odniesieniu do drobiu odchowywanego do celów wytwarzania foie gras i drobiu patroszonego z opóźnieniem, poddawanego ubojowi w gospodarstwie pochodzenia zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/624

Rozdział 3: Wzór świadectwa zdrowia w odniesieniu do bydła domowego oraz świń, owiec i kóz domowych, gospodarskich zwierząt jednokopytnych i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych poddawanych ubojowi na terenie gospodarstwa pochodzenia zgodnie z sekcją I rozdział VIa oraz sekcją III pkt 3 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 i art. 6 ust. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/624

Rozdział 4: Wzór świadectwa zdrowia w odniesieniu do zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych poddawanych ubojowi na terenie gospodarstwa pochodzenia zgodnie z sekcją III pkt 3a załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 i art. 6 ust. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/624

Rozdział 5: Wzór świadectwa zdrowia w przypadku uboju z konieczności poza rzeźnią zgodnie z art. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/624

ROZDZIAŁ 1

Wzór świadectwa zdrowia w odniesieniu do żywych zwierząt przewożonych do rzeźni w przypadku badania przedubojowego na terenie gospodarstwa pochodzenia zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. f) rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/624

grafika

ROZDZIAŁ 2

WZÓR ŚWIADECTWA ZDROWIA W ODNIESIENIU DO DROBIU ODCHOWYWANEGO DO CELÓW WYTWARZANIA FOIE GRAS I DROBIU PATROSZONEGO Z OPÓŹNIENIEM, PODDAWANEGO UBOJOWI W GOSPODARSTWIE POCHODZENIA ZGODNIE Z ART. 6 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO (UE) 2019/624

grafika

ROZDZIAŁ 3

WZÓR ŚWIADECTWA ZDROWIA W ODNIESIENIU DO BYDŁA DOMOWEGO ORAZ ŚWIŃ, OWIEC I KÓZ DOMOWYCH, GOSPODARSKICH ZWIERZĄT JEDNOKOPYTNYCH I ZWIERZĄT DZIKICH UTRZYMYWANYCH W WARUNKACH FERMOWYCH PODDAWANYCH UBOJOWI NA TERENIE GOSPODARSTWA POCHODZENIA ZGODNIE Z SEKCJĄ I ROZDZIAŁ VIA ORAZ SEKCJĄ III PKT 3 ZAŁĄCZNIKA III DO ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 853/2004 I ART. 6 UST. 3 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO (UE) 2019/624

grafika

ROZDZIAŁ 4

WZÓR ŚWIADECTWA ZDROWIA W ODNIESIENIU DO ZWIERZĄT DZIKICH UTRZYMYWANYCH W WARUNKACH FERMOWYCH PODDAWANYCH UBOJOWI NA TERENIE GOSPODARSTWA POCHODZENIA ZGODNIE Z SEKCJĄ III PKT 3A ZAŁĄCZNIKA III DO ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 853/2004 I ART. 6 UST. 4 ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO (UE) 2019/624

grafika

ROZDZIAŁ 5

Wzór świadectwa zdrowia w przypadku uboju z konieczności poza rzeźnią zgodnie z art. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/624

grafika

1 Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/853/oj.
2 Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
3 Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj.
4 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2235 z dnia 16 grudnia 2020 r. ustanawiające przepisy dotyczące stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 i (UE) 2017/625 w odniesieniu do wzorów świadectw zdrowia zwierząt, wzorów świadectw urzędowych i wzorów świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych do celów wprowadzania do Unii i przemieszczania w obrębie terytorium Unii przesyłek niektórych kategorii zwierząt i towarów oraz urzędowej certyfikacji dotyczącej takich świadectw i uchylające rozporządzenie (WE) nr 599/2004, rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 636/2014 i (UE) 2019/628, dyrektywę 98/68/WE oraz decyzje 2000/572/WE, 2003/779/WE i 2007/240/WE (Dz.U. L 442 z 30.12.2020, s. 1, ELI: http://data.eu- ropa.eu/eli/reg_impl/2020/2235/oj).
5 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/2292 z dnia 6 września 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do wymogów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność, i określonych towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 304 z 24.11.2022, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2292/oj).
6 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2504 z dnia 19 grudnia 2022 r. zmieniające załączniki III i V do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/2235 w odniesieniu do wzorów świadectw zdrowia zwierząt/świadectw urzędowych i świadectw urzędowych do celów wprowadzania na terytorium Unii przesyłek niektórych produktów rybołówstwa i wysoko przetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz wzoru poświadczenia prywatnego na potrzeby wprowadzania niektórych produktów złożonych do Unii (Dz.U. L 325 z 20.12.2022, s. 62, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2504/oj).
7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (Dz.U. L 147 z 31.5.2001, s. 1, ELI: http://data.euro- pa.eu/eli/reg/2001/999/oj).
8 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/624 z dnia 8 lutego 2019 r. dotyczące szczególnych przepisów w dziedzinie przeprowadzania kontroli urzędowych dotyczących produkcji mięsa oraz obszarów produkcyjnych i obszarów przejściowych w odniesieniu do żywych małży zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 (Dz.U. L 131 z 17.5.2019, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/624/oj).
9 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2024/1141 z dnia 14 grudnia 2023 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów szczególnych dotyczących higieny w przypadku niektórych rodzajów mięsa, produktów rybołówstwa, produktów mlecznych i jaj (Dz.U. L, 2024/1141, 19.4.2024, ELI: http://data.europa. eu/eli/reg_del/2024/1141/oj).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.