Rozporządzenie wykonawcze 2024/1746 wykonujące rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1746

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 czerwca 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2024/1746
z dnia 24 czerwca 2024 r.
wykonujące rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających 1 , w szczególności jego art. 14 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 17 marca 2014 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 269/2014.

(2) W swoich konkluzjach z dnia 21 i 22 marca 2024 r. Rada Europejska Rada przypomniała, że Unia zdecydowanie wspiera niezależność, suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową oraz uznała niezbywalne prawo Ukrainy do samoobrony przed rosyjską agresją. Rada Europejska wezwała również do podjęcia dalszych działań - w tym do zaostrzenia sankcji - w celu osłabienia zdolności Rosji do kontynuowania wojny napastniczej.

(3) Ze względu na powagę sytuacji należy przyjąć kolejne środki ograniczające.

(4) W szczególności Rada uznaje, że do wykazu osób, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014 należy dodać 69 osób i 47 podmioty odpowiedzialne za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 269/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

W załączniku I do rozporządzenia (UE) 269/2014 wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 24 czerwca 2024 r.

ZAŁĄCZNIK

Do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014 dodaje się następujące osoby i podmioty:

Osoby

Imię i nazwisko (transkrypcja angielska)Informacje identyfikacyjnePrzyczynyData umieszczenia w wykazie
"1755.Aram Ashotovich GABRELYANOV

(Арам Ашотович ГАБРЕЛЯНОВ)

Funkcja: propagandysta; założyciel i dyrektor wydawniczy Life.ru

Data urodzenia:

10.8.1961

Miejsce urodzenia: Derbent, Dagestan, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer identyfikacji podatkowej: 770204507032 '

Rosyjski propagandysta blisko powiązany z Kremlem. Szerzy agresywną propagandę oraz rozpowszechnia fałszywe i wprowadzające w błąd informacje, wspierając rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie. Założyciel i dyrektor wydawniczy portalu informacyjnego Life, który stał się jednym z symboli pozbawionej skrupułów propagandy. Agresywnie i z uprzedzeniem wypowiadał się przeciwko demokratycznie wybranym władzom Ukrainy i zawsze podkreślał swoje pełne poparcie dla agresywnej polityki Rosji wobec Ukrainy. Aktywnie uczestniczył w wielu projektach prowadzonych na okupowanych terytoriach ukraińskich i skierowanych do specjalistów w dziedzinie mediów - na przykład w projekcie »Akademia emocji«, finansowanym z Prezydenckiego Funduszu Inicjatyw Kulturalnych i utworzonym w celu propagowania wojny. Jego przedsiębiorstwo Mash zarządza regionalnymi publikacjami projektu propagandowego Mash. Aram Gabrelyanov jest również sponsorem projektu wojskowego WarGonzo Z, którego korespondenci od początku wojny prowadzą antyukraińską propagandę. W związku z tym wspiera i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i im zagrażające.24.6.2024
1756.Vadim Vladimirovich YAKOVENKO (Вадим Владимирович ЯКОВЕНКО)Funkcja: szef Federal Agency for State Property Management »Rosimushchestvo« (Federalna Agencja Zarządzania Mieniem Skarbu

Państwa - Rosimuszczestwo)

Data urodzenia:

2.1.1970

Miejsce urodzenia: Soczi, Kraj Krasnodarski, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer identyfikacji podatkowej:

232008937900 '

Szef FederalnejAgencji Zarządzania Mieniem Skarbu Państwa (Rosimuszczestwo) - rosyjskiego federalnego organu wykonawczego zarządzającego mieniem federalnym i organizującego sprzedaż tego mienia w celu jego sprywatyzowania oraz mienia zajętego na podstawie decyzji sądowych lub zarządzeń innych agencji. Rosimuszczestwo jest odpowiedzialna za przejęcie kontroli nad wieloma zachodnimi aktywami na podstawie dekretu nr 302 dotyczącego tymczasowego zarządzania niektórymi rodzajami mienia i podpisanego przez prezydenta Federacji RosyjskiejWładimira Putina. Dekret ten został podpisany w celu zapewnienia stabilnego funkcjonowania rosyjskiego sektora energetycznego i nieprzerwanego działania przedsiębiorstw mających duże znaczenie dla rosyjskiejgospodarki. Ponadto Rosimuszczestwo wnosi znaczący wkład do budżetu Federacji Rosyjskiej.

Jako szef Rosimuszczestwo Vadim Yakovenko wspiera, materialnie i finansowo, rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy i uzyskuje od tego rządu korzyści.

Ponadto Rosimuszczestwo aktywnie uczestniczy w udzielaniu pomocy działaniom Federacji Rosyjskiej na nielegalnie okupowanych ukraińskich terytoriach Donbasu. Jako szef Rosimuszczestwo Vadim Yakovenko wspiera i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i im zagrażające.

24.6.2024
1757.Oleg Valerievich MORGUN (Олег Валерьевич МОРГУН)Funkcja: tzw. mer Mariupola

Data urodzenia:

19.3.1967

Miejsce urodzenia: Sadkowce, ZSRR (obecnie

Ukraina)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Od listopada 2023 r. jest tzw. merem miasta Mariupol, które znajduje się pod kontrolą i okupacją rosyjskich władz.

Z racji przyjęcia i pełnienia tej funkcji wspiera on i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i im zagrażające.

24.6.2024
1758.Alexander Alexeyevich MOISEYEV (Александр Алексеевич МОИСЕЕВ)Funkcja: admirał

pełni obowiązki głównodowodzącego rosyjskiej marynarki wojennej

Data urodzenia:

16.4.1962

Miejsce urodzenia: Borskoje, ZSRR (obecnie

Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Pełni obowiązki głównodowodzącego rosyjskiej marynarki wojennej od 10 marca 2024 r. W związku z tym odpowiada za wszelkie operacje morskie rosyjskiejmarynarki wojennej, w tym operacje przeciwko Ukrainie.

Z racji przyjęcia i pełnienia tej funkcji wspiera on i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i im zagrażające.

24.6.2024
1759.Aleksandr Vladimirovich LUZYANIN

alias Alexander LUZYANIN

(Александр Владимирович

ЛУЗЯНИН)

Funkcja: dyrektor generalny JSC Hydromash Data urodzenia: 27.11.1959

Miejsce urodzenia: Chińska Republika Ludowa

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer identyfikacji podatkowej: 526002444457

Dyrektor generalny JSC Hydromash, wiodącego rosyjskiego przedsiębiorstwa zajmującego się opracowywaniem, produkcją i testowaniem podwozi, cylindrów hydraulicznych i jednostek hydraulicznych dla wszystkich typów urządzeń wykorzystywanych w statkach powietrznych. Przedsiębiorstwo to uczestniczy w niemal wszystkich krajowych projektach budowy statków powietrznych (zarówno w sferze cywilnej, jak i wojskowej). JSC Hydromash realizuje rosyjskie państwowe zamówienia w dziedzinie obronności, a jego produkty (kadłuby samolotów i inne jednostki hydrauliczne) są wykorzystywane przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej. Pod koniec 2022 r. Aleksandr Luzyanin otrzymał od przewodniczącego Komisji Obrony w Dumie Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiejpismo z wyrazami uznania za olbrzymi osobisty wkład w zwiększenie gotowości bojowej sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Jako dyrektor generalny JSC Hydromash jest odpowiedzialny za działania tego przedsiębiorstwa, a zatem wspiera materialnie rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.24.6.2024
1760.Vladimir Grigorievich GURBICH (Владимир Григорьевич ГУРБИЧ)Funkcja: dyrektor generalny JSC NPO PRZ

Data urodzenia:

19.7.1948

Miejsce urodzenia: Karaganda, ZSRR (obecnie

Kazachstan)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: rosyjskie

Dyrektor generalny Joint Stock Company (JSC) NPO PRZ. JSC NPO PRZ jest częścią koncernu Almaz Antey. JSC NPO PRZ wytwarza, naprawia i modernizuje sprzęt radarowy dla oddziałów obrony powietrznej, jest też jedynym wytwórcą niektórych produktów. Wraz z partnerami produkuje systemy i stacje radarowe, systemy antenowe i sprzęt radarowy różnego rodzaju, które są wykorzystywane przez rosyjskie siły zbrojne w wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie. W związku z tym Vladimir Gurbich wspiera działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i im zagrażające. Jest również powiązany z JSC NPO PRZ.24.6.2024
1761.Viktor Viktorovich BRANCHUGOV (Виктор Викторович БРАНЧУГОВ)Funkcja: dyrektor generalny JSC NPO MRTZ

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: rosyjskie

Dyrektor generalny Joint Stock Company (JSC) NPO MRTZ. JSC NPO MRTZ to jedno z przedsiębiorstw wchodzących w skład holdingu Almaz Antey.

JSC NPO MRTZ produkuje przede wszystkim komponenty do radarów iluminacyjnych i naprowadzających na potrzeby systemów obrony powietrznej, stanowiska dowodzenia systemów obrony powietrznej, komponenty systemów wynoszenia, walki radioelektronicznej i mobilnych warsztatów remontowych. Wiele z tych produktów jest wykorzystywanych w wojnie napastniczej Rosji przeciwko Ukrainie.

W związku z tym Viktor Branchugov wspiera działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i im zagrażające. Jest również powiązany z JSC NPO MRTZ.

24.6.2024
1762.Valery Evgenyevich TYULIN (Валерий Евгеньевич ТЮЛИН)Funkcja: dyrektor generalny JSC FNPTS NNIIRT

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: rosyjskie

Dyrektor generalny Joint Stock Company (JSC) FNPTS NNIIRT. JSC FNPTS NNIIRT jest częścią koncernu Almaz Antey. Stworzone przez to przedsiębiorstwo lokalizatory 1L125 »Niobium-SV« z grupy lokalizatorów »Niebo« są wykorzystywane w wojnie napastniczejRosji przeciwko Ukrainie. JSC FNPTS NNIIRT opracowuje nowy radar na potrzeby wojskowej obrony powietrznej, który otrzymał obecną nazwę »Niobium-SV«. Z tych nowych stacji radarowych korzysta rosyjska armia. W związku z tym Valery Tyulin wspiera działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i im zagrażające. Jest również powiązany z JSC FNPTS NNIIRT.24.6.2024
1763.Nikolai Anatolyevich KALIK (Николай Анатольевич КАЛИК)Funkcja: dyrektor generalny JSC GPTP GRANIT

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: rosyjskie

Dyrektor generalny Joint Stock Company (JSC) GPTP GRANIT. JSC GPTP GRANIT to jedno z przedsiębiorstw wchodzących w skład holdingu Almaz Antey.

Głównym klientem JSC GPTP GRANIT jest flota czarnomorska Federacji Rosyjskiej biorąca udział w wojnie napastniczej Rosji przeciwko Ukrainie. JSC GPTP GRANIT przeprowadza nie tylko naprawy sprzętu wojskowego, lecz również konserwację nowoczesnych systemów przeciwlotniczych wprowadzanych do użytku.

Monitoruje działania nowych systemów Triumph S-400 i S-300 PM i zapewnia usługi na potrzeby wojskowych oddziałów sił lądowych.

W związku z tym Nikolai Kalik wspiera działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i im zagrażające. Jest również powiązany z JSC GPTP GRANIT.

24.6.2024
1764.Andrey Vladimirovich GUDIN (Андрей Владимирович ГУДИН)Funkcja: dyrektor generalny JSC MZ RIP

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: rosyjskie

Dyrektor generalny Joint Stock Company (JSC) MZ RIP, części koncernu Almaz Antey Group..

Produkuje systemy obrony powietrznej, sprzęt radarowy i radionawigacyjny oraz sprzęt do zdalnego sterowania drogą radiową, broń i amunicję, a także systemy komunikacyjne, które są wykorzystywane w wojnie napastniczej Rosji przeciwko Ukrainie. MZ RIP jest też członkiem ligi przemysłu obronnego obwodu włodzimierskiego. W związku z tym Andrey Gudin wspiera działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i im zagrażające. Jest również powiązany z JSC MZ RIP.

24.6.2024
1765.Oleg Yurievich MARTYNOV (Олег Юрьевич МАРТЫНОВ)Funkcja: dyrektor generalny JSC DNPP

Data urodzenia:

20.11.1954

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Dyrektor generalny Joint Stock Company (JSC) DNPP. JSC DNPP jest częścią koncernu Almaz Antey.

Główna działalność JSC DNPP polega na opracowywaniu i produkowaniu zaawansowanych technologicznie produktów obronnych dla rosyjskich sił zbrojnych, które biorą udział w wojnie napastniczej Rosji przeciwko Ukrainie. W związku z tym Oleg Martynov wspiera działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i im zagrażające. Jest również powiązany z JSC DNPP.

24.6.2024
1766.Yaroslav Yuryevich DRONOV (Ярослав Юрьевич ДРОНОВ) Pseudonim artystyczny: SzamanFunkcja: piosenkarz

Data urodzenia:

22.11.1991

Nowomoskowsk, obwód tulski, ZSRR (obecnie

Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer identyfikacji podatkowej: 711616076420 '

Rosyjski piosenkarz. Od początku rosyjskiejwojny napastniczej przeciwko Ukrainie wielokrotnie uczestniczył w koncertach organizowanych przez Kreml, w tym w obchodach rocznicy rozpoczęcia wojny i w koncertach odbywających się w nielegalnie okupowanych regionach Ukrainy, także biorąc udział w imprezach rozrywkowych dla żołnierzy rosyjskich sił zbrojnych. W związku z tym Yaroslav Dronov wspiera działania i polityki podważające integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy.24.6.2024
1767.Olga Pavlovna KOLUDAROVA (Ольга Павловна КОЛУДАРОВА)Funkcja: pełni obowiązki ministra edukacji i nauki tzw. »Donieckiej Republiki Ludowej«

Obywatelstwo: rosyjskie

Data urodzenia:

16.12.1983

Miejsce urodzenia: Iżewsk, Republika

Udmurcka, (obecnie Federacja Rosyjska)

Płeć: kobieta

Minister edukacji i nauki tzw. »Donieckiej Republiki Ludowej«. Jest jedną z osób zaangażowanych w deportację dzieci z Ukrainy w celu ich reedukacji w Federacji Rosyjskiej. Realizując programy reedukacji, współpracuje z Ramzanem Kadyrowem i »Ruchem Pierwszych« - państwową organizacją młodzieżową w Federacji Rosyjskiej, która została utworzona w grudniu 2022 r. z inicjatywy prezydenta Federacji RosyjskiejWładimira Putina w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych, także o charakterze wojskowym, dla dzieci w wieku od 6 do 18 lat, aby kultywować »tradycyjne rosyjskie cele duchowe i moralne«.

Ponadto dąży do dostosowania ustawodawstwa tzw. »Donieckiej Republiki Ludowej« do ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej w dziedzinie edukacji. W związku z tym Olga Koludarova wspiera i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy.

24.6.2024
1768.Konstantin Sergeyevich NURIEV (Константин Сергеевич НУРИЕВ)Funkcja: dyrektor generalny R-Stroy LLC

Data urodzenia:

27.9.1987

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Dyrektor generalny R-Stroy LLC - przedsiębiorstwa, które otrzymało od rosyjskiego rządu kontrakty na odbudowę Mariupola, obecnie znajdującego się pod kontrolą Rosji. Przedsiębiorstwo to działa na okupowanych terytoriach Ukrainy, bez zgody ukraińskich władz.

Z racji przyjęcia i pełnienia tej funkcji Konstantin Nuriev wspiera i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i im zagrażające.

24.6.2024
1769.Nikolay Alexandrovich MILKIS

(Николай Александрович МИЛЬКИС)

Funkcja: właściciel przedsiębiorstwa R-Stroy LLC

Data urodzenia:

4.9.1970

Miejsce urodzenia: Moskwa, ZSRR (obecnie

Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Większościowy właściciel R-Stroy LLC - przedsiębiorstwa, które otrzymało od rosyjskiego rządu kontrakty na odbudowę Mariupola, obecnie znajdującego się pod kontrolą Rosji. Przedsiębiorstwo to działa na okupowanych terytoriach Ukrainy, bez zgody ukraińskich władz.

Z racji przyjęcia i pełnienia tej funkcji Nikolay Milkis wspiera i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i im zagrażające.

24.6.2024
1770.Andrei Viktorovich KAZAKOV (Андрей Викторович КАЗАКОВ)Funkcja: pełni obowiązki dyrektora generalnego Novorossiya Railways

Data urodzenia:

22.3.1964

Miejsce urodzenia: Krasnouralsk, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Pełni obowiązki dyrektora generalnego Novorossiya Railways - przedsiębiorstwa utworzonego 29 maja 2023 r. na podstawie dekretu rządu Federacji Rosyjskiejw celu połączenia linii kolejowych na terytoriach Doniecka, Ługańska, Chersonia i Zaporoża (niebędących pod kontrolą rządu ukraińskiego) i przeniesienia ich pod kontrolę władz rosyjskich. Novorossiya Railways jest finansowane z budżetu federalnego Federacji Rosyjskiej. Jego celem jest stworzenie alternatywnych połączeń transportowych, które można będzie wykorzystywać do przewozu m.in. sprzętu wojskowego potrzebnego do celów prowadzenia rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie.

Z racji przyjęcia i pełnienia tej funkcji wspiera on i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i im zagrażające.

24.6.2024
1771.Andrey Anatolyevich GIBA (Андрей Анатольевич ГИБА)Funkcja: zastępca szefa Departamentu Dochodzeniowo-Śledczego Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej dla Sewastopola i Krymu

Data urodzenia:

3.11.1976

Miejsce urodzenia: Symferopol, Ukraińska SRR (obecnie Ukraina)

Obywatelstwo: rosyjskie i ukraińskie

Płeć: mężczyzna

Adres: Ukraine, Crimea, Simferopol district, Davidovo village, 37, Lesnaya str., 31A Bespalova str.

Numer paszportu międzynarodowego:

ET218941

Numer paszportu: EC3O1368

Zastępca szefa Departamentu Dochodzeniowo-Śledczego Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) Federacji Rosyjskiejna Krymie i w Sewastopolu. Pełniąc tę funkcję, kierował politycznie umotywowanymi śledztwami wymierzonymi w przeciwników politycznych na terytorium nielegalnie zaanektowanych Krymu i Sewastopola. Prowadził również śledztwa w procesach dziennikarza Władysława Jesipienki. W tym kontekście uczestniczył w kampaniach systematycznych prześladowań wymierzonych w społeczność Tatarów krymskich ze względu na ich przekonania religijne. W związku z tym wspiera i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i im zagrażające.24.6.2024
1772.Sergey MAKHNIOV (Сергей МАХНЕВ)Funkcja: starszy śledczy prowadzący »szczególnie ważne sprawy« w Departamencie Dochodzeniowo-Śledczym Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej na Krymie i w Sewastopolu

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Starszy śledczy prowadzący »szczególnie ważne sprawy« w Departamencie Dochodzeniowo-Śledczym FederalnejSłużby Bezpieczeństwa (FSB) Federacji Rosyjskiej na Krymie i w Sewastopolu. Pełniąc tę funkcję, kierował politycznie umotywowanymi śledztwami wymierzonymi w przeciwników nielegalnej aneksji Krymu i Sewastopola. Prowadził również śledztwa w procesach Rustema Szeikhalijewa i innych krymskich więźniów politycznych. W tym kontekście uczestniczył w kampaniach systematycznych prześladowań wymierzonych w społeczność Tatarów krymskich ze względu na ich przekonania religijne.

W związku z tym wspiera i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i im zagrażające.

24.6.2024
1773.Anatoliy SOLIN (Анатолий СОЛИН)Funkcja: sędzia Wojskowego Sądu Apelacyjnego Federacji Rosyjskiej

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Sędzia Wojskowego Sądu Apelacyjnego Federacji Rosyjskiej. Pełniąc tę funkcję, podjął wiele politycznie umotywowanych decyzji wymierzonych w przeciwników nielegalnej aneksji Krymu i Sewastopola, jak również decyzji ze względu na przekonania religijne. W szczególności prowadził postępowanie sądowe przeciwko Ametowi Sulejmanowowi i innym więźniom politycznym. W związku z tym wspiera i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i im zagrażające.24.6.2024
1774.Hanna Serhiyivna TUROBOVA alias

Anna Sergeyevna TUROBOVA (Анна Сергеевна TyPOEOBA)

Funkcja: prokurator w Prokuraturze Krymu

Data urodzenia:

10.8.1969

Miejsce urodzenia: ZSRR (obecnie Federacja

Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Prokurator w Prokuraturze Krymu. Pełniąc swoją funkcję, popierała przed Sądem Najwyższym Krymu oskarżenie w sprawie trzech świadków Jehowy prześladowanych za przekonania religijne. Przedstawiła również dziennikarce i działaczce na rzecz praw człowieka, Irinie Daniłowiczowej, zarzuty w związku z krytykowaniem przez nią polityk i działań Federacji Rosyjskiejna nielegalnie zaanektowanych terytoriach Krymu i Sewastopola.

W związku z tym wspiera i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i im zagrażające.

24.6.2024
1775.Igor Borisovich AKSYONOV (Игорь Борисович АКСЕНОВ)Funkcja: dyrektor generalny »Volga-Dnepr« LLC

Data urodzenia:

20.11.1971

Miejsce urodzenia: Bajkonur, ZSRR (obecnie

Kazachstan)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer identyfikacji podatkowej: 732800052176 '

Jeden ze współkontrolujących udziałowców Volga Dnepr Group - wiodącejrosyjskiejspółki holdingowejw branży przewozów lotniczych, która specjalizuje się w transporcie towarów ciężkich za pośrednictwem krajowych i międzynarodowych lotów czarterowych i regularnych połączeń. Od początku wojny napastniczej Rosji przeciwko Ukrainie Volga Dnepr Group odgrywa kluczową rolę w obsłudze rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego i zapewnianiu usług transportu lotniczego na potrzeby rosyjskich celów wojskowych. Flota Volga Dnepr Group składa się z 12 samolotów typu Antonow An-124, pięciu samolotów Boeing 747-8F i pięciu samolotów Ił-76TD-90VD (IV). Volga Dnepr Airlines LLC, posiadają znaczną liczbę połączeń lotniczych i zapewniają usługi transportowe w sektorach o strategicznym znaczeniu dla rządu rosyjskiego: przywożą z państw trzecich sprzęt elektroniczny, informatyczny i komunikacyjny, który ma duże znaczenie dla rosyjskich działań w wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie. Z uwagi na swoją kluczową rolę we wspieraniu Federacji Rosyjskiej Volga Dnepr Group - w tym Volga Dnepr Airlines LLC - otrzymała dotacje wspierające od rządu rosyjskiego.

W związku z tym Igor Aksyonov wspiera materialnie rząd Federacji Rosyjskiej, który jest odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy, i uzyskuje od tego rządu korzyści.

24.6.2024
1776.Nikolai Alekseevich KOROBKO

(Николай Алексеевич КОРОБКО)

Funkcja: dyrektor generalny Volga Dnepr Group

Data urodzenia:

14.1.1950

Miejsce urodzenia: Soljenoje, Kałmucja, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer identyfikacji podatkowej:

73280006066724

Numer paszportu: 7301193828, 0710012691

Dyrektor generalny Volga Dnepr Group - wiodącejrosyjskiej spółki holdingowejw branży przewozów lotniczych, która specjalizuje się w transporcie towarów ciężkich za pośrednictwem krajowych i międzynarodowych lotów czarterowych i regularnych połączeń. Od początku wojny napastniczejRosji przeciwko Ukrainie Volga Dnepr Group odgrywa kluczową rolę w obsłudze rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego i zapewnianiu usług transportu lotniczego na potrzeby rosyjskich celów wojskowych. Volga Dnepr Group jest również spółką dominującą Volga Dnepr Airlines LLC. Flota Volga Dnepr Group składa się z dwunastu samolotów typu Antonow An-124, pięciu samolotów Boeing 747-8F i pięciu samolotów Ił-76TD-90VD (IV). Volga Dnepr Airlines LLC posiadają znaczną liczbę połączeń lotniczych i zapewniają usługi transportowe w sektorach o strategicznym znaczeniu dla rządu rosyjskiego: przywożą z państw trzecich sprzęt elektroniczny, informatyczny i komunikacyjny, który ma duże znaczenie dla rosyjskich działań w wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie. Z uwagi na swoją kluczową rolę we wspieraniu Federacji Rosyjskiej Volga Dnepr Group otrzymała dotacje wspierające od rządu rosyjskiego.

W związku z tym Nikolai Korobko wspiera materialnie rząd Federacji Rosyjskiej, który jest odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy, i uzyskuje od tego rządu korzyści.

24.6.2024
1777.Sergey Adolfovich DYACHKOV (Сергей Адольфович ДЬЯЧКОВ)Funkcja: współkontrolujący udziałowiec Volga

Dnepr Group

Data urodzenia:

26.5.1959

Miejsce urodzenia: obwód uljanowski, Federacja Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer identyfikacji podatkowej:

73280738648127

Numer paszportu: 7304273188, 7301381541

Jeden ze współkontrolujących udziałowców (z 25 % udziałów) Volga Dnepr Group - wiodącejrosyjskiejspółki holdingowejw branży przewozów lotniczych, która specjalizuje się w transporcie towarów ciężkich za pośrednictwem krajowych i międzynarodowych lotów czarterowych i regularnych połączeń. Od początku wojny napastniczej Rosji przeciwko Ukrainie Volga Dnepr Group odgrywa kluczową rolę w obsłudze rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego i zapewnianiu usług transportu lotniczego na potrzeby rosyjskich celów wojskowych. Volga Dnepr Group jest również spółką dominującą Volga Dnepr Airlines LLC. Flota Volga Dnepr Group składa się z 12 samolotów typu Antonow An-124, pięciu samolotów Boeing 747-8F i pięciu samolotów Ił-76TD-90VD (IV). Volga Dnepr Airlines LLC posiadają znaczną liczbę połączeń lotniczych, zapewniają usługi transportowe w sektorach o strategicznym znaczeniu dla rządu rosyjskiego: przywożą z państw trzecich sprzęt elektroniczny, informatyczny i komunikacyjny, który ma duże znaczenie dla rosyjskich działań w wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie. Z uwagi na swoją kluczową rolę we wspieraniu Federacji Rosyjskiej Volga Dnepr Group otrzymała dotacje wspierające od rządu rosyjskiego.

W związku z tym Sergey Dyachkov wspiera materialnie rząd Federacji Rosyjskiej, który jest odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy, i uzyskuje od tego rządu korzyści.

24.6.2024
1778.Valery Alexandrovich GABRIEL (Валерий Александрович

ГАБРИЭЛЬ)

Funkcja: współkontrolujący udziałowiec Volga

Dnepr Group

Data urodzenia:

3.1.1956

Miejsce urodzenia: Starobielsk, obwód ługański,

Ukraina

Obywatelstwo:

rosyjskie, niemieckie

Płeć: mężczyzna

Numer identyfikacji podatkowej: 732808701175 '

Numer paszportu: 7314052448, 7303853921, 719078124

Jeden ze współkontrolujących udziałowców (z 25 % udziałów) Volga Dnepr Group - wiodącejrosyjskiejspółki holdingowejw branży przewozów lotniczych, która specjalizuje się w transporcie towarów ciężkich za pośrednictwem krajowych i międzynarodowych lotów czarterowych i regularnych połączeń. Od początku wojny napastniczej Rosji przeciwko Ukrainie Volga Dnepr Group odgrywa kluczową rolę w obsłudze rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego i zapewnianiu usług transportu lotniczego na potrzeby rosyjskich celów wojskowych. Volga Dnepr Group jest również spółką dominującą Volga Dnepr Airlines LLC. Flota Volga Dnepr Group składa się z 12 samolotów typu Antonow An-124, pięciu samolotów Boeing 747-8F i pięciu samolotów Ił-76TD-90VD (IV). Volga Dnepr Airlines LLC posiadają znaczną liczbę połączeń lotniczych i zapewniają usługi transportowe w sektorach o strategicznym znaczeniu dla rządu rosyjskiego: przywożą z państw trzecich sprzęt elektroniczny, informatyczny i komunikacyjny, który ma duże znaczenie dla rosyjskich działań w wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie. Z uwagi na swoją kluczową rolę we wspieraniu Federacji Rosyjskiej Volga Dnepr Group otrzymała dotacje wspierające od rządu rosyjskiego.

W związku z tym Valery Gabriel wspiera materialnie rząd Federacji Rosyjskiej, który jest odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy, i uzyskuje od tego rządu korzyści.

24.6.2024
1779.Marina Veniaminovna GARTUNG

alias Marina HARTUNG (Марина Вениаминовна ГАРТУНГ)

Funkcja: główny udziałowiec PJSC »CHKPZ«; właścicielka LLC »Robot Plant«; właścicielka LLC »Hartung«

Data urodzenia:

26.12.1961

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Numer identyfikacji podatkowej:

744800870894

Większościowy udziałowiec Public Joint Stock Company »Chelyabinsk Forge and Press Plant« (PJSC CHKPZ) - jednego z wiodących rosyjskich przedsiębiorstw w przemyśle budowy maszyn i hutniczym. Działalność PJSC CHKPZ odbywa się w sektorach gospodarczych zapewniających istotne źródło dochodów dla Federacji Rosyjskiej. W 2012 r. PJSC cHkPZ przystąpiło do Stowarzyszenia Przedsiębiorstw Kompleksu Wojskowo-Przemysłowego obwodu czelabińskiego. W ramach państwowych zamówień z sektora obronności przedsiębiorstwo to produkuje pociski do amunicji artyleryjskiejprzeznaczonejdo wykorzystania w wojnie napastniczejRosji przeciwko Ukrainie. Jako większościowy udziałowiec PJSC CHKPZ Marina Gartung jest odpowiedzialna za jego działalność i w związku z tym wspiera materialnie i finansowo rząd Federacji Rosyjskiejodpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy. Ponadto ma powiązania ze swoim mężem Valeryem Karlovichem Gartungiem i swoim synem Andreyem Valerievichem Gartungiem.24.6.2024
1780.Andrey Valerievich GARTUNG (Андрей Валерьевич ГАРТУНГ)Funkcja: dyrektor generalny PJSC »CHKPZ«

Data urodzenia:

11.7.1982

Miejsce urodzenia: Czelabińsk, ZSRR (obecnie

Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer identyfikacji podatkowej: 744805045750 '

Dyrektor generalny Public Joint Stock Company »Chelyabinsk Forge and Press Plant« (PJSC CHKPZ) - jednego z wiodących rosyjskich przedsiębiorstw w przemyśle budowy maszyn i hutniczym. Działalność PJSC CHKPZ odbywa się w sektorach gospodarczych zapewniających istotne źródło dochodów dla Federacji Rosyjskiej. W 2012 r. PJSC cHkPZ przystąpiło do Stowarzyszenia Przedsiębiorstw Kompleksu Wojskowo-Przemysłowego obwodu czelabińskiego. W ramach państwowych zamówień z sektora obronności przedsiębiorstwo to produkuje pociski do amunicji artyleryjskiejprzeznaczonejdo wykorzystania w rosyjskiejwojnie napastniczejprzeciwko Ukrainie. Jako dyrektor generalny PJSC »CHKPZ« Andrey Gartung jest odpowiedzialny za jego działalność i w związku z tym wspiera materialnie rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.24.6.2024
1781.Vadim Alexandrovich SARDANOV (Вадим Александрович САРДАНОВ)Funkcja: tymczasowy dyrektor generalny JSC »103 Armoured Repair Plant«

Data urodzenia:

14.12.1975

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer identyfikacji podatkowej:

752404428886 '

Tymczasowy dyrektor generalny Joint Stock Company (JSC) 103 Armoured Repair Plant - przedsiębiorstwa zajmującego się głównie naprawą i konserwacją czołgów i pojazdów opancerzonych. Jest to największe przedsiębiorstwo zajmujące się naprawą i modernizacją pojazdów opancerzonych na rosyjskim Dalekim Wschodzie, zlokalizowane w miejscowości Atamanowka w Kraju Zabajkalskim. Zakład otrzymał rządowe zamówienie na naprawę i modernizację 800 czołgów w najbliższych trzech latach. Urzędnicy rządowi wyrazili uznanie dla prac zakładu nad przygotowaniem czołgów T-62 wycofanych z magazynu na potrzeby wojny napastniczejRosji przeciwko Ukrainie.

W związku z tym Vadim Sardanov, jako dyrektor generalny JSC 103 Armoured Repair Plant, wspiera materialnie rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

24.6.2024
1782.Vildan Khanifovich ZINUROV (Вильдан Ханифович ЗИНУРОВ)Funkcja: współkontrolujący udziałowiec Volga Dnepr Group

Data urodzenia:

30.1.1964

Miejsce urodzenia: rejon pochwistniewski, obwód samarski, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer identyfikacji podatkowej: 732500186500 '

Numer paszportu: 7308664347, 7303853009

Jeden ze współkontrolujących udziałowców (z 25 % udziałów) Volga Dnepr Group - wiodącejrosyjskiejspółki holdingowejw branży przewozów lotniczych, która specjalizuje się w transporcie towarów ciężkich za pośrednictwem krajowych i międzynarodowych lotów czarterowych i regularnych połączeń. Od początku wojny napastniczej Rosji przeciwko Ukrainie Volga Dnepr Group odgrywa kluczową rolę w obsłudze rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego i zapewnianiu usług transportu lotniczego na potrzeby rosyjskich celów wojskowych. Volga Dnepr Group jest również spółką dominującą Volga Dnepr Airlines LLC. Flota Volga Dnepr Group składa się z 12 samolotów typu Antonow An-124, pięciu samolotów Boeing 747-8F i pięciu samolotów Ił-76TD-90VD (IV). Volga Dnepr Airlines LLC posiadają znaczną liczbę połączeń lotniczych i zapewniają usługi transportowe w sektorach o strategicznym znaczeniu dla rządu rosyjskiego: przywożą z państw trzecich sprzęt elektroniczny, informatyczny i komunikacyjny, który ma duże znaczenie dla rosyjskich działań w wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie. Z uwagi na swoją kluczową rolę we wspieraniu Federacji Rosyjskiej Volga Dnepr Group otrzymała dotacje wspierające od rządu rosyjskiego.

W związku z tym Vildan Zinurov wspiera materialnie rząd Federacji Rosyjskiej, który jest odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy, i uzyskuje od tego rządu korzyści.

24.6.2024
1783.Igor Vladimirovich KOSTIN (Игорь Владимирович КОСТИН)Funkcja: sędzia Sądu dla Południowego Okręgu

Wojskowego Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia:

23.8.1982

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Sędzia Sądu dla Południowego Okręgu Wojskowego Federacji Rosyjskiej. Pełniąc tę funkcję, podjął wiele politycznie umotywowanych decyzji wymierzonych w przeciwników nielegalnej aneksji Krymu i Sewastopola, jak również decyzji ze względu na przekonania religijne. W szczególności prowadził postępowania sądowego przeciwko różnym członkom społeczności Tatarów krymskich, takim jak Sejtumer Sejtumerow, Osman Sejtumerow, Rustem Sejtmemetow i Amet Sulejmanow, jak również przeciwko innym więźniom politycznym. W związku z tym wspiera i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i im zagrażające.24.6.2024
1784.Aleksandr Aleksandrovich MORDOVIN

(Александр Александрович

МОРДОВИН)

Funkcja: sędzia Wojskowego Sądu Apelacyjnego Federacji Rosyjskiej

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Sędzia Wojskowego Sądu Apelacyjnego Federacji Rosyjskiej. Pełniąc tę funkcję, podjął wiele politycznie umotywowanych decyzji wymierzonych w przeciwników nielegalnej aneksji Krymu i Sewastopola, jak również decyzji ze względu na przekonania religijne. W szczególności prowadził postępowania sądowe przeciwko Osmanie Arifmemetowowi, Ametowi Sulejmanowowi i innym więźniom politycznym. W związku z tym wspiera i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i im zagrażające.24.6.2024
1785.Oleg Aleksandrovich YEGOROV alias

Oleg Aleksandrovich EGOROV (Олег Александрович ЕГОРОВ)

Funkcja: sędzia Wojskowego Sądu Apelacyjnego Federacji Rosyjskiej

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Sędzia Wojskowego Sądu Apelacyjnego Federacji Rosyjskiej. Pełniąc tę funkcję, podjął wiele politycznie umotywowanych decyzji wymierzonych w przeciwników nielegalnej aneksji Krymu i Sewastopola, jak również decyzji ze względu na przekonania religijne. W szczególności prowadził postępowania sądowe przeciwko Rustemowi Sejtmemetowowi, Osmanie Sejtumerowowi, Sejtumerowi Sejtumerowowi i innym więźniom politycznym. W związku z tym wspiera i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i im zagrażające.24.6.2024
1786.Igor Vladimirovich NADOLINSKIY

(Игорь Владимирович НАДОЛИНСКИЙ)

Funkcja: sędzia Sądu dla Południowego Okręgu Wojskowego Federacji Rosyjskiej

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Sędzia Sądu dla Południowego Okręgu Wojskowego Federacji Rosyjskiej. Pełniąc tę funkcję, prowadził postępowania sądowe przeciwko różnym członkom społeczności Tatarów krymskich, takim jak Emil Zijadinow, a także przeciwko innym więźniom politycznym. W związku z tym wspiera i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i im zagrażające.24.6.2024
1787.Vadim Nikolaevich MERKULOV (Вадим Николаевич МЕРКУЛОВ)Funkcja: szef działu ekspertów w Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej dla Krymu i dla Sewastopola

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Szef działu ekspertów w FederalnejSłużbie Bezpieczeństwa (FSB) Federacji Rosyjskiejdla Krymu i dla Sewastopola. Pełniąc tę funkcję, prowadził postępowania sądowe przeciwko Ametowi Sulejmanowowi, członkowi społeczności Tatarów krymskich, i przeciwko innym krymskim więźniom politycznym. W związku z tym wspiera i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i im zagrażające.24.6.2024
1788.Sergey Vyacheslavovich VINNIK (Сергей Вячеславович ВИННИК)Funkcja: sędzia Wojskowego Sądu Apelacyjnego Federacji Rosyjskiej

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Sędzia Wojskowego Sądu Apelacyjnego Federacji Rosyjskiej. Pełniąc tę funkcję, prowadził postępowania sądowe przeciwko różnym członkom społeczności Tatarów krymskich, takim jak Timur Ibrahimow i Sejran Salijew, a także przeciwko innych krymskim więźniom politycznym. W związku z tym wspiera i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i im zagrażające.24.6.2024
1789.Anna Yurevna LUZHANSKAYA alias:

Anna Yuryevna LUZHANSKAYA alias:

Anna Yurievna LUZHANSKAYA (Анна Юрьевна ЛУЖАНСКАЯ)

Funkcja: założycielka LLC TC »Fly Bridge«

Data urodzenia:

3.6.1983

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Numer identyfikacji podatkowej: 773770174460 '

Założycielka importera urządzeń elektronicznych Limited Liability Company Technology Company »Fly Bridge« (LLC TC Fly Bridge). Dzięki ugruntowanemu systemowi logistycznemu przedsiębiorstwo to dostarcza z zagranicy objęte sankcjami towary (mikroczipy) dla rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego, który produkuje sprzęt wykorzystywany w rosyjskiejwojnie napastniczejprzeciwko Ukrainie. W związku z zachodnimi sankcjami rząd rosyjski udzielił znacznego wsparcia wszystkim rosyjskim przedsiębiorstwom zaangażowanym w sektor mikroelektroniki, który ma strategiczne znaczenie dla działań Rosji w prowadzonej wojnie. Jako założyciel LLC TC Fly Bridge Anna Luzhanskaya jest odpowiedzialna za działalność tego przedsiębiorstwa i w związku z tym wspiera materialnie rząd Federacji Rosyjskiejodpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy. Ponadto znacząco narusza przepisy decyzji 2014/512/WPZiB i rozporządzenia (UE) nr 833/2014.24.6.2024
1790.Vyacheslav Rafaelevich MANUCHAROV

(Вячеслав Рафаэлевич МАНУЧАРОВ)

Funkcja: rosyjski prezenter telewizyjny, bloger, aktor teatralny i filmowy

Data urodzenia:

6.10.1981

Miejsce urodzenia: Moskwa, ZSRR (obecnie

Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Rosyjski prezenter telewizyjny, bloger i aktor. Prowadzi program »Empatia Manuczi«.

Niezmiennie usprawiedliwia agresję Rosji na Ukrainę, a jego publiczne oświadczenia w sprawie Ukrainy powielają retoryką rosyjskich urzędników i propagandystów. W 2023 r rosyjskie Ministerstwo Obrony nagrodziło go medalem »za osiągnięcia w pracy wojskowo-politycznej«. W programie »Empatia Manuczi« rozpowszechnia narracje zgodne z propagandą Kremla. Był zaufanym przedstawicielem prezydenta Władimira Putina

w 2018 r. i 2024 r. podczas wyborów prezydenckich w Federacji Rosyjskieji kilkakrotnie odwiedził nielegalnie okupowane regiony w Ukrainie, gdzie rozpowszechniał propagandę Kremla.

W związku z tym wspiera i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i im zagrażające.

24.6.2024
1791.Aimani Nesievna KADYROVA

(AuMaHU HecueBHa KAĘHPOBA)

Funkcja: przewodnicząca regionalnej fundacji publicznej noszącej nazwę bohatera Rosji Achmata Kadyrowa

Obywatelstwo: rosyjskie

Data urodzenia:

4.8.1953

Miejsce urodzenia: miejscowość Kurgamys, rejon Szerbakty, obwód pawłodarski (obecnie Kazachstan)

Płeć: kobieta

Adres: Chechen Republic, Gudermes

Kommunisticheskaya str. 9

Numer identyfikacji podatkowej: 200602168574

Przewodnicząca Fundacji im. Achmata Kadyrowa. Kadyrov Foundation realizuje programy reedukacyjne dla ukraińskich dzieci i nastolatków, obejmujące szkolenie wojskowe; celem tych programów jest odseparowanie dzieci od kraju ojczystego i od bliskich. Ponadto Kadyrov Foundation zapewnia zachęty finansowe rodzinom bojowników czeczeńskich zaangażowanych w wojnę napastniczą Rosji przeciwko Ukrainie, aby przyciągnąć nowych ochotników i utrzymywać motywację do walki.

Od początku wojny napastniczej Kadyrov Foundation dostarcza żywność i sprzęt techniczny rosyjskim i separatystycznym bojownikom w Ukrainie.

Z racji pełnionej funkcji Aimani Kadyrova wspiera działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i im zagrażające. Ponadto prowadzi transakcje z grupami separatystycznymi w regionie Donbasu w Ukrainie i jest powiązana z Ramzanem Achmadowiczem Kadyrowem.

24.6.2024
1792.Ivan Sergeevich KUSOV (rosyjski: Иван Сергеевич КУСОВ ukraiński: Iван Сергійович КУСОВ)Funkcja: minister edukacji i nauki tzw. »Ługańskiej Republiki Ludowej«

Obywatelstwo: ukraińskie

Data urodzenia:

24.1.1987

Miejsce urodzenia: Semipałatyńsk, Kazachska

SRR (obecnie Semej, Kazachstan)

Płeć: mężczyzna

Minister ds. edukacji i nauki tzw. »Ługańskiej Republiki Ludowej«. Jest zaangażowany w proceder porywania dzieci i aktywnie wspiera reedukację dzieci ukraińskich, którejcelem jest odseparowanie ich od kraju ojczystego i od bliskich.

W związku z tym wspiera działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i im zagrażające.

24.6.2024
1793.Dmitriy Fedorovich MEZENTSEV (Дмитрий Федорович МЕЗЕНЦЕВ)Funkcja: sekretarz stanu Państwa Związkowego Rosji i Białorusi

Obywatelstwo: rosyjskie

Data urodzenia:

18.8.1959

Miejsce urodzenia: Leningrad, ZSRR (obecnie

Sankt Petersburg, Federacja Rosyjska)

Płeć: mężczyzna

Prawdopodobne miejsce pobytu: Moskwa, Federacja Rosyjska

Numer identyfikacji podatkowej:

770302996102

Sekretarz stanu Państwa Związkowego Rosji i Białorusi. Pełniąc tę funkcję, przyczynia się do nielegalnej deportacji i adopcji ukraińskich dzieci. Pomaga w bezprawnych deportacjach na Białoruś i w reedukacji ukraińskich dzieci. Jego działania są częścią szerszejstrategii Federacji Rosyjskiej na rzecz nielegalnej deportacji ukraińskich obywateli, w której to strategii uczestniczy Republika Białorusi. Od początku wojny napastniczejprzeciwko Ukrainie Rosja przeniosła wielu ukraińskich cywilów na obszary przez nią okupowane, do samej Rosji i na Białoruś, jednocześnie odmawiając tym osobom bezpiecznego przejazdu na obszary Ukrainy kontrolowane przez rząd lub ten przejazd utrudniając. Dmitriy Mezentsev jest jednym z wysokich rangą przywódców zaangażowanych w przymusową deportację i porwania ukraińskich dzieci na Białoruś. Jego działania naruszają prawa ukraińskich dzieci oraz ukraińskie prawo i porządek administracyjny.

W związku z tym realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i im zagrażające.

24.6.2024
1794.Alexander Sergeevich LUKYANOV alias:

Alyaksandr Syargeevich

LUKYANAй

(rosyjski: Александр Сергеевич

ЛУКЬЯНОВ

białoruski: Аляксандр Сяргеевiч

ЛУК'ЯНАУ)

Funkcja: pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego organizacji Belarusian Republican Youth Union

Obywatelstwo: białoruskie

Data urodzenia:

10.6.1989

Miejsce urodzenia: Mohylew, ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Prawdopodobne miejsce pobytu: Białoruś

Pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego organizacji Belarusian Republican Youth Union. Pełniąc tę funkcję, przyczynia się do nielegalnej deportacji i reedukacji ukraińskich dzieci. Pomaga w bezprawnej reedukacji ukraińskich dzieci na terytorium Białorusi. Jego działania są częścią szerszejstrategii Federacji Rosyjskiejna rzecz nielegalnej deportacji ukraińskich obywateli, w którejto strategii uczestniczy Republika Białorusi. Od początku wojny napastniczejprzeciwko Ukrainie Rosja przeniosła wielu ukraińskich cywilów na obszary przez nią okupowane lub do samejRosji, jednocześnie odmawiając tym osobom bezpiecznego przejazdu na obszary Ukrainy kontrolowane przez rząd lub ten przejazd utrudniając. Działania Aleksandra Lukyanova naruszają prawa ukraińskich dzieci oraz ukraińskie prawo i porządek administracyjny.

W związku z tym realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i im zagrażające.

24.6.2024
1795.Maria Aleksandrovna KISELYOVA alias:

Maria Aleksandrovna KISELEVA (Мария Александровна КИСЕЛЁВА)

Funkcja: deputowana Dumy Miejskiej w Moskwie, prezenterka telewizyjna, była sportowiec

Data urodzenia:

28.9.1974

Miejsce urodzenia: Kujbyszew, ZSRR (obecnie Samara, Federacja Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Numer identyfikacji podatkowej:

772802341806 '

Obecnie deputowana Dumy Miejskiejw Moskwie. Aktywnie zaangażowana w działania propagandowe ruchu Ogólnorosyjski Front Narodowy. Publicznie popierała jego kampanię na rzecz dostarczania rosyjskiemu wojsku sprzętu do wykorzystania w wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie. W obwodzie orłowskim wręczała nagrody obywatelom, którzy przekazali rosyjskiemu wojsku środki wsparcia do wykorzystania w tej wojnie. W swoich publicznych oświadczeniach konsekwentnie usprawiedliwiała rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie i wzywała do zwycięstwa. Odwiedziła również okupowane terytoria Ukrainy. Jako deputowana moskiewskiejDumy Miejskiej poparła zwiększenie pomocy socjalnejdla rodzin rosyjskich żołnierzy biorących udział w wojnie napastniczej. W związku z tym wspiera i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i im zagrażające. Ponadto jest związana z Ogólnorosyjskim Frontem Narodowym.24.6.2024
1796.Elena Aleksandrovna KULIKOVA (Елена Александровна КУЛИКОВА)Funkcja: dyrektor generalna i założycielka LLC »Inkotech«

Data urodzenia:

24.6.1983

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Numer identyfikacji podatkowej:

781425184469 '

Dyrektor generalna i założycielka LLC Inkotech. LLC Inkotech jest rosyjskim dostawcą przywożonych elementów elektronicznych i płytek obwodów drukowanych różnych poziomów. Przedsiębiorstwo to dostarcza produkty, takie jak półprzewodniki i elementy mikrofalowe, z zagranicy dla największych przedsiębiorstw rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego, które produkują sprzęt wykorzystywany w rosyjskiejwojnie napastniczejprzeciwko Ukrainie. Jako dyrektor generalna i założycielka LLC »Inkotech« Elena Kulikova wspiera materialnie rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.24.6.2024
1797.Andrei Evgenyevich KLYCHKOV (Андрей Евгеньевич КЛЫЧКОВ)Funkcja: gubernator obwodu orłowskiego

Data urodzenia:

2.9.1979

Miejsce urodzenia: Kaliningrad, ZSRR (obecnie

Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer identyfikacji podatkowej: 390406666037 '

Gubernator obwodu orłowskiego. Z racji swojejfunkcji jest zaangażowany w nielegalne deportacje ukraińskich dzieci do Rosji. Osobiście odwiedził obozy w Rosji, do których zostały wysłane ukraińskie dzieci, i polecił nadać tym dzieciom rosyjskie obywatelstwo. Działania te naruszają prawa ukraińskich dzieci oraz ukraińskie prawo i porządek administracyjny. W związku z tym Andrey Klychkov wspiera i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i im zagrażające.24.6.2024
1798.Lyudmila Sergeevna BOLATAEVA (Людмила Сергеевна БОЛАТАЕВА)Funkcja: minister rozwoju społecznego w obwodzie moskiewskim

Data urodzenia:

30.1.1957

Miejsce urodzenia: Moskwa, ZSRR (obecnie

Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Numer identyfikacji podatkowej:

772373111279 '

Minister rozwoju społecznego w obwodzie moskiewskim. Z racji swojej funkcji jest zaangażowana w organizowanie deportacji dzieci z okupowanych terytoriów ukraińskich do Rosji. Działania te naruszają prawa ukraińskich dzieci oraz ukraińskie prawo i porządek administracyjny. W związku z tym Lyudmila Bolataeva wspiera i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i im zagrażające.24.6.2024
1799.Elena Igorevna MILSKAYA (Елена Игоревна МИЛЬСКАЯ)Funkcja: przewodnicząca Rady Nadzorczej Krajowego Centrum ds. zaginionych i poszkodowanych dzieci (inna nazwa: Krajowe Centrum Monitorowania ds. zaginionych i rannych dzieci); przewodnicząca Fundacji im. Archanioła Michała; członkini wspólnej rady ekspertów Funduszu Dotacji Prezydenckich; członkini panelu ekspertów naukowych Komisji Rady Federacji ds. Udoskonaleń Kodeksu Rodzinnego; była dyrektor generalna Fundacji im. Bazylego Wielkiego; osoba publiczna; bizneswoman.

Data urodzenia:

20.12.1980 r.

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Jest rosyjską postacią publiczną i bizneswoman, ściśle powiązaną z władzami rosyjskimi. Jejgłówna działalność związana jest z umożliwianiem przymusowej deportacji ukraińskich dzieci do Rosji. Jest dyrektor generalną lub założycielką kilku organizacji pozarządowych, które otrzymują finansowanie rządowe. Publicznie popiera naruszającą integralność terytorialną Ukrainy politykę Prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina i Rosji, w tym poprzez organizowanie projektów na terytorium okupowanego Krymu. Ponadto jest powiązana z elitami biznesowymi Putina, których przedsiębiorstwa otrzymują znaczne finansowanie rządowe.

Ponosi zatem odpowiedzialność za aktywne wspieranie lub realizację działań lub polityk podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, lub im zagrażających. Ponadto wspiera materialnie rosyjskich decydentów odpowiedzialnych za aneksję Krymu lub destabilizację wschodniej Ukrainy i uzyskuje od nich korzyści. Uzyskuje korzyści od rządu Federacji Rosyjskiej, który jest odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

24.6.2024
1800.Alexander Vyacheslavovich VOIT (Александр Вячеславович ВОЙТ)Funkcja: dyrektor generalny JSC »Ulyanovsk

Instrument Design Bureau«

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Dyrektor generalny Joint Stock Company »Ulyanovsk Instrument Design Bureau« (JSC UKBP), wiodącego rosyjskiego przedsiębiorstwa projektującego i produkującego elektroniczne wyposażenie pokładowe statków powietrznych i śmigłowców, automatyczne układy sterowania w sektorze energii wodnej, części samochodowe i sprzęt medyczny.

JSC UKBP produkuje jednostki BFNI-1 do śmigłowców typu Mi-8 oraz jednostki do zmodernizowanych bombowców strategicznych Tu-160M. Zarówno śmigłowiec typu Mi-8, jak i bombowiec strategiczny Tu-160 są wykorzystywane przez wojsko rosyjskie podczas wojny napastniczej przeciwko Ukrainie. Ponadto podzespoły produkowane przez JSC UKBP są instalowane w samolotach i śmigłowcach rządu Federacji Rosyjskiej.

W funkcji dyrektora generalnego JSC UKBP Alexander Voit wspiera zatem materialnie rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

24.6.2024
1801.Igor Alexeyevich ALTUSHKIN (Игорь Алексеевич АЛТУШКИН)Funkcja: rosyjski oligarcha, założyciel Russian

Copper Company

Data urodzenia:

10.9.1970

Miejsce urodzenia: Swierdłowsk, ZSRR (obecnie Jekaterynburg, Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Rosyjski oligarcha, założyciel Russian Copper Company. Przedsiębiorstwo jest jednym z trzech głównych producentów miedzi w Rosji, a miedź jest sektorem gospodarki zapewniającym istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej. Igor Altushkin wspiera finansowo rosyjską jednostkę wojskową walczącą w Ukrainie.

Wspiera zatem działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające. Ponadto jako założyciel Russian Copper Company działa w sektorze gospodarczym zapewniającym istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej, który jest odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

24.6.2024
1802.Rodion Valeryevich MIROSHNIK

(Родион Валерьевич МИРОШНИК)

Funkcja: ambasador do specjalnych poruczeń rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych »w sprawie zbrodni kijowskiego reżimu«; były »ambasador nadzwyczajny i pełnomocny« tzw. »Ługańskiej Republiki Ludowej« w Federacji Rosyjskiej (od maja do listopada 2022 r.)

Data urodzenia:

31.1.1974 r.

Miejsce urodzenia: Woroszyłowgrad, Ukraińska SRR obecnie (Ługańsk, Ukraina)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

W latach 2014-2022 był politykiem separatystycznej»Ługańskiej Republiki Ludowej«. Od czasu aneksji tzw. »republik« przez Rosję zajmuje w rosyjskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych stanowisko »ambasadora do specjalnych poruczeń w sprawie zbrodni kijowskiego reżimu«.

Na nowym stanowisku odpowiada obecnie za prowadzenie dochodzeń w sprawie rzekomo popełnionych przez władze ukraińskie »zbrodni« oraz za informowanie o nich mediów i społeczności międzynarodowej. Jako ambasador do specjalnych poruczeń bardzo często wypowiada się w rosyjskich mediach i prowadzi program radiowy.

W związku z tym wspiera on działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

24.6.2024
1803.Ibrahim Mahomedovich

ACHMATOV

(Ибрагим Магомедович АХМАТОВ)

Funkcja: dyrektor generalny JSC Kizlyar Electromechanical Plant

Data urodzenia:

7.8.1948 r.

Miejsce urodzenia: wieś Mazada, Dagestan, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Dyrektor generalny JSC Kizlyar Electromechanical Plant, rosyjskiego przedsiębiorstwa z sektora przemysłu wojskowego. Zakład specjalizuje się w projektowaniu i produkcji naziemnych systemów kontroli i diagnostyki statków powietrznych oraz produkcji mocowań i wyposażenia pokładowego. Przedsiębiorstwo produkuje zaczepy DZ-UM do mocowania ładunków do samolotów szturmowych SU-25, które są wykorzystywane przez rosyjskie siły wojskowe do ataku na Ukrainę. JSC Kizlyar Electromechanical Plant realizuje zamówienia obronne władz Rosji.

W funkcji dyrektora generalnego JSC Kizlyar Electromechanical Plant Ibrahim Achmatov wspiera materialnie rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

24.6.2024
1804.Viktor Stepanovich SILIVAKIN (Виктор Степанович СИЛИВАКИН)Funkcja: dyrektor wykonawczy OJSC Barnaultransmash

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Jest dyrektorem wykonawczym Open Joint Stock Company (OJSC) Barnaultransmash, rosyjskiego przedsiębiorstwa przemysłu wojskowego, które produkuje silniki wysokoprężne do pojazdów wojskowych i jest dostawcą rosyjskich sił zbrojnych. Przedsiębiorstwo to zaprojektowało i produkuje silnik wysokoprężny UTD-29, który jest wykorzystywany głównie jako układ napędowy w wozach bojowych piechoty BMP-3. To główny typ wozów bojowych piechoty w rosyjskiej armii, który odegrał kluczową rolę w inwazji na Ukrainę. Wozy te są wykorzystywane we wszystkich działaniach bojowych. Jako dyrektor wykonawczy Viktor Stepanovich Silivakin nadzoruje i kontroluje produkcję w OJSC Barnaultransmash.

Jest zatem w tej roli odpowiedzialny za wspieranie, materialnie lub finansowo, rządu Federacji Rosyjskiejodpowiedzialnego za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy i uzyskiwanie od tego rządu korzyści.

24.6.2024
1805.Vladlen Mausyrovich SHORIN

(Владлен Маусырович ШОРИН)

Funkcja: dyrektor generalny JSC RT-Techpriemka

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Dyrektor generalny Joint Stock Company (JSC) RT-Techpriemka, rosyjskiego przedsiębiorstwa z sektora przemysłu wojskowego. Przedsiębiorstwo, na mocy umowy z rosyjskim Ministerstwem Obrony, świadczy usługi certyfikacji podzespołów przeznaczonych dla przedsiębiorstw przemysłu wojskowego. Ponadto JSC RT-Techpriemka wytwarza stopy metali (takie jak typu VNS9-Sh) dla przedsiębiorstw produkujących śmigłowce Mi-26, Mi-28 i Ka-52. Śmigłowce Mi-26, Mi-28 i Ka-52 są wykorzystywane przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej w rosyjskiej wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie.

W funkcji dyrektora generalnego JSC RT-Techpriemka Vladlen Shorin wspiera materialnie rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

24.6.2024
1806.Taymuraz Kazbekovich BOLLOYEV (Таймураз Казбекович БОЛЛОЕВ)Funkcja: przedsiębiorca; dyrektor generalny Baltica

Obywatelstwo: rosyjskie

Data urodzenia:

28.2.1953 r.

Płeć: mężczyzna

Rosyjski przedsiębiorca, który jest ściśle powiązany z czołowymi rosyjskimi decydentami. W lipcu 2023 r. na mocy dekretu prezydenckiego dokonano zajęcia mienia europejskiego podmiotu Carlsberg A/S. Baltica, była spółka zależna Carlsbergs w Rosji, została przeniesiona do Federalnej Agencji Zarządzania Mieniem Skarbu Państwa (Rosimuszczestwo). Taymuraz Kazbekovich Bolloyev został mianowany prezesem zajętej spółki Baltica bez zgody Carlsberg A/S. Został w ten sposób powołany na członka organów zarządzających podmiotu z siedzibą w Rosji, który był uprzednio własnością lub znajdował się pod kontrolą podmiotu mającego siedzibę w Unii, bez zgody podmiotu z Unii, który w przeszłości był jego właścicielem lub go kontrolował.24.6.2024
1807.Roman Viktorovich TROTSENKO (Роман Викторович ТРОЦЕНКО)Funkcja: rosyjski przedsiębiorca, doradca Igora Sechina, prezesa przedsiębiorstwa państwowego Rosneft; założyciel i współwłaściciel spółki inwestycyjnej AEON Corporation; dyrektor Geopromining Investment (CYP) Limited.

Obywatelstwo: rosyjskie

Data urodzenia:

9.12.1970 r.

Miejsce urodzenia: Moskwa, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Płeć: mężczyzna

Numer identyfikacji podatkowej: 771500884353/ 771500884353

Jest czołowym przedsiębiorcą działającym w Rosji, posiadającym udziały w przedsiębiorstwach z sektora rudy żelaza i stali, węgla, infrastruktury i energii. Jest doradcą Igora Sechina, prezesa przedsiębiorstwa państwowego Rosneft, założycielem i współwłaścicielem spółki inwestycyjnejAEON Corporation oraz dyrektorem Geopromining Investment (CYP) Limited. Kontrolowane przez niego przedsiębiorstwa, takie jak Vorkutagol JSC, działają w sektorach gospodarczych zapewniającym istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej. W tej funkcji wspiera on zatem materialnie rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.24.6.2024
1808.Polina Sergeevna GAGARINA (Полина Сергеевна ГАГАРИНА)Funkcja: piosenkarka, aktorka, autorka piosenek, modelka

Data urodzenia:

27.3.1987 r.

Miejsce urodzenia: Moskwa, ZSRR (obecnie

Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Numer identyfikacji podatkowej: 770701954175/311774631801199

Rosyjska piosenkarka, aktorka, autorka piosenek i modelka.

Regularnie występuje podczas państwowych wydarzeń propagandowych, np. z okazji nielegalnejaneksji czterech ukraińskich regionów lub rocznicy aneksji Krymu. Popiera zatem działania podważające integralność terytorialną Ukrainy.

Od początku wojny napastniczej Rosji przeciwko Ukrainie zgromadziła znaczne dochody dzięki częstemu udziałowi w sponsorowanych przez państwo wydarzeniach i programach propagandowych. Uzyskuje zatem korzyści od rządu Federacji Rosyjskiej, który jest odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

24.6.2024
1809.Konstantin Aleksandrovich MIKHAILIK

(Константин Александрович

МИХАЙЛИК)

Funkcja: wiceminister budownictwa, mieszkalnictwa i sektora użyteczności publicznej Federacji Rosyjskiej, odpowiedzialny za Departament ds. Rozwoju Cyfryzacji

Data urodzenia:

18.7.1983 r.

Miejsce urodzenia: Lesozawodzk, Kraj Nadmorski, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Jest wiceministrem budownictwa, mieszkalnictwa i sektora użyteczności publicznejFederacji Rosyjskiej odpowiedzialnym za Departament ds. Rozwoju Cyfryzacji. Odpowiada za realizację polityki Ministerstwa Budownictwa w zaanektowanych regionach Doniecka, Ługańska, Chersonia i Zaporoża. Dotacje z budżetu federalnego rosyjskiego rządu przekazywane są za pośrednictwem Ministerstwa Budownictwa w celu wzmocnienia »rewitalizacji« ukraińskich regionów znajdujących się obecnie pod kontrolą Rosji. Jako wiceminister Konstantin Mikhailik realizuje zatem polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.24.6.2024
1810.Aleksey Vasilevich ERESKO (Алексей Васильевич ЕРЕСЬКО)Funkcja: wiceminister budownictwa, mieszkalnictwa i sektora użyteczności publicznej Federacji Rosyjskiej, kierujący Departamentem ds. Mieszkalnictwa i Usług Komunalnych oraz Departamentem ds. Projektów Strategicznych

Data urodzenia:

26.12.1973 r.

Miejsce urodzenia: Dymytrow, Ukraińska SRR (obecnie Ukraina)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Jest wiceministrem budownictwa, mieszkalnictwa i sektora użyteczności publicznejFederacji Rosyjskiej kierującym Departamentem Mieszkalnictwa i Usług Komunalnych oraz Departamentem ds. Projektów Strategicznych. Odpowiada za realizację polityki Ministerstwa Budownictwa w zaanektowanych regionach Doniecka, Ługańska, Chersonia i Zaporoża. Dotacje z budżetu federalnego rosyjskiego rządu przekazywane są za pośrednictwem Ministerstwa Budownictwa w celu wzmocnienia »rewitalizacji« ukraińskich regionów znajdujących się obecnie pod kontrolą Rosji. Jako wiceminister realizuje zatem polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.24.6.2024
1811.Yuriy Sergeevich GORDEEV (Юрий Сергеевич ГОРДЕЕВ)Funkcja: wiceminister budownictwa, mieszkalnictwa i sektora użyteczności publicznej Federacji Rosyjskiej, kierujący Departamentem ds. Finansów i Stosunków Majątkowych oraz Departamentem ds. Inwestycji Kapitałowych

Data urodzenia:

20.5.1982 r.

Miejsce urodzenia: Tomsk, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Jest wiceministrem budownictwa, mieszkalnictwa i sektora użyteczności publicznej Federacji Rosyjskiej kierującym Departamentem ds. Finansów i Stosunków Majątkowych oraz Departamentem ds. Inwestycji Kapitałowych. Odpowiada za realizację polityki Ministerstwa Budownictwa w zaanektowanych regionach Doniecka, Ługańska, Chersonia i Zaporoża. Dotacje z budżetu federalnego rosyjskiego rządu przekazywane są za pośrednictwem Ministerstwa Budownictwa w celu wzmocnienia »rewitalizacji« ukraińskich regionów znajdujących się obecnie pod kontrolą Rosji. Jako wiceminister realizuje zatem polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.24.6.2024
1812.Sergey Grigorievich MUZYCHENKO (Сергей Григорьевич МУЗЫЧЕНКО)Funkcja: wiceminister budownictwa, mieszkalnictwa i sektora użyteczności publicznej Federacji Rosyjskiej, kierujący Departamentem ds. Wycen i Zasobów w Dziedzinie Budownictwa oraz Departamentem ds. Planowania i Architektury Miejskiej

Data urodzenia: 1984 r.

Miejsce urodzenia: Achtubinsk, obwód astrachański, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Wiceminister budownictwa, mieszkalnictwa i usług użyteczności publicznejFederacji Rosyjskiej, kierujący Departamentem ds. Wycen i Zasobów w Dziedzinie Budownictwa oraz Departamentem ds. Planowania i Architektury Miejskiej. Odpowiada za realizację polityki Ministerstwa Budownictwa w zaanektowanych regionach Doniecka, Ługańska, Chersonia i Zaporoża. Dotacje z budżetu federalnego rosyjskiego rządu przekazywane są za pośrednictwem Ministerstwa Budownictwa w celu wzmocnienia »rewitalizacji« ukraińskich regionów znajdujących się obecnie pod kontrolą Rosji. Jako wiceminister realizuje zatem polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.24.6.2024
1813.Aleksandr Nikolaevich LOMAKIN (Александр Николаевич ЛОМАКИН)Funkcja: Wiceminister budownictwa, mieszkalnictwa i sektora użyteczności publicznej Federacji Rosyjskiej, odpowiedzialny za Departament Inżynierii Przemysłowej i Cywilnej oraz Departament ds. Licencji i Współpracy Międzyresortowej

Data urodzenia: 1978 r.

Miejsce urodzenia: Moskwa, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Jest wiceministrem budownictwa, mieszkalnictwa i sektora użyteczności publicznejFederacji Rosyjskiejodpowiedzialnym za Departament Inżynierii Przemysłoweji Cywilnejoraz Departament ds. Licencji i Współpracy Międzyresortowej. Odpowiada za realizację polityki Ministerstwa Budownictwa w zaanektowanych regionach Doniecka, Ługańska, Chersonia i Zaporoża. Dotacje z budżetu federalnego rosyjskiego rządu przekazywane są za pośrednictwem Ministerstwa Budownictwa w celu wzmocnienia »rewitalizacji« ukraińskich regionów znajdujących się obecnie pod kontrolą Rosji. Jako wiceminister Aleksandr Lomakin realizuje polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.24.6.2024
1814.Yuriy Petrovich MUTSENEK (Юрий Петрович МУЦЕНЕК)Funkcja: Wiceminister budownictwa, mieszkalnictwa i sektora użyteczności publicznej Federacji Rosyjskiej, odpowiedzialny za Departament Administracji i Departament Prawny.

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Jest wiceministrem budownictwa, mieszkalnictwa i sektora użyteczności publicznejFederacji Rosyjskiejodpowiedzialnym za Departament Administracji i Departament Prawny. Odpowiada za realizację polityki Ministerstwa Budownictwa w zaanektowanych regionach Doniecka, Ługańska, Chersonia i Zaporoża. Dotacje z budżetu federalnego rosyjskiego rządu przekazywane są za pośrednictwem Ministerstwa Budownictwa w celu wzmocnienia »rewitalizacji« ukraińskich regionów znajdujących się obecnie pod kontrolą Rosji. Jako wiceminister Yuriy Mutsenek realizuje polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.24.6.2024
1815.Vadim Viktorovich VASILIEV

(Вадим Викторович ВАСИЛЬЕВ)

Funkcja: Wiceminister budownictwa, mieszkalnictwa i sektora użyteczności publicznej Federacji Rosyjskiej, odpowiedzialny za Departament ds. Realizacji Regionalnych Programów Inwestycyjnych, Departament Koordynacji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Regionów oraz Departament Rozwoju Społecznego i Gospodarczego Określonych Terytoriów

Data urodzenia: 1986 r.

Miejsce urodzenia: Barnauł, Terytorium Ałtaju, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Jest wiceministrem budownictwa, mieszkalnictwa i sektora użyteczności publicznejFederacji Rosyjskiej odpowiedzialnym za Departament ds. Realizacji Regionalnych Programów Inwestycyjnych, Departament Koordynacji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Regionów oraz Departament Rozwoju Społecznego i Gospodarczego Określonych Terytoriów Odpowiada za realizację polityki Ministerstwa Budownictwa w zaanektowanych regionach Doniecka, Ługańska, Chersonia i Zaporoża. Dotacje z budżetu federalnego rosyjskiego rządu przekazywane są za pośrednictwem Ministerstwa Budownictwa w celu wzmocnienia »rewitalizacji« ukraińskich regionów znajdujących się obecnie pod kontrolą Rosji. Jako wiceminister Vadim Vasiliev realizuje polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.24.6.2024
1816.Nikita Evgenievich STASISHIN (Никита Евгеньевич СТАСИШИН)Funkcja: Wiceminister budownictwa, mieszkalnictwa i sektora użyteczności publicznej Federacji Rosyjskiej, odpowiedzialny za Departament ds. Polityki Mieszkaniowej oraz Departament ds. Zintegrowanego Rozwoju Terytoriów

Data urodzenia:

7.5.1986 r.

Miejsce urodzenia: Leningrad, ZSRR (obecnie Sankt Petersburg, Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Jest wiceministrem budownictwa, mieszkalnictwa i sektora użyteczności publicznejFederacji Rosyjskiej odpowiedzialnym za Departament ds. Polityki Mieszkaniowej oraz Departament ds. Zintegrowanego Rozwoju Terytoriów Odpowiada za realizację polityki Ministerstwa Budownictwa w zaanektowanych regionach Doniecka, Ługańska, Chersonia i Zaporoża. Dotacje z budżetu federalnego rosyjskiego rządu przekazywane są za pośrednictwem Ministerstwa Budownictwa w celu wzmocnienia »rewitalizacji« ukraińskich regionów znajdujących się obecnie pod kontrolą Rosji. Jako wiceminister Nikita Stasishin realizuje polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.24.6.2024
1817.Valeriy Vladimirovich LEONOV (Валерий Владимирович ЛЕОНОВ)Funkcja: Wiceminister budownictwa, mieszkalnictwa i sektora użyteczności publicznej Federacji Rosyjskiej, odpowiedzialny za Departament ds. Realizacji Specjalnych Projektów Infrastrukturalnych

Data urodzenia:

16.1.1975 r.

Miejsce urodzenia: Kazań, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Jest wiceministrem budownictwa, mieszkalnictwa i sektora użyteczności publicznejFederacji Rosyjskiej odpowiedzialnym za Departament ds. Realizacji Specjalnych Projektów Infrastrukturalnych. Odpowiada za realizację polityki Ministerstwa Budownictwa w zaanektowanych regionach Doniecka, Ługańska, Chersonia i Zaporoża. Dotacje z budżetu federalnego rosyjskiego rządu przekazywane są za pośrednictwem Ministerstwa Budownictwa w celu wzmocnienia »rewitalizacji« ukraińskich regionów znajdujących się obecnie pod kontrolą Rosji. Jako wiceminister Valeriy Leonov realizuje polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.24.6.2024
1818.Alexey Sergeyevich GORESLAVSKY

(Алексей Сергеевич ГОРЕСЛАВСКИЙ)

Funkcja: dyrektor generalny Instytutu Rozwoju Internetu, były dziennikarz i członek rosyjskiej administracji prezydenckiej

Data urodzenia:

13.7.1977 r.

Miejsce urodzenia: Moskwa, ZSRR (obecnie

Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Od 2021 r. jest dyrektorem generalnym Instytutu Rozwoju Internetu. Instytut Rozwoju Internetu, mimo że zarejestrowany jako autonomiczna organizacja non-profit, został założony przy wsparciu rosyjskiej administracji prezydenckiej, jest ściśle powiązany z rządem rosyjskim i otrzymuje większość swoich środków finansowych od rządu rosyjskiego. Przed mianowaniem na stanowisko dyrektora generalnego Instytutu Rozwoju Internetu Alexey Goreslavsky pracował w rosyjskiej administracji prezydenckiej i był uznawany za osobę odpowiadającą za politykę Kremla w zakresie internetu.

Pod jego kierunkiem Instytut Rozwoju Internetu stał się jednym z podstawowych elementów propagandy Kremla na temat wojny w Ukrainie Jest on odpowiedzialny za finansowanie licznych projektów uzasadniających i gloryfikujących wojnę, takich jak prowojenne filmy, seriale i projekty internetowe. Przyznał on również nagrodę prokremlowskim korespondentom wojennym, którzy rozpowszechniają propagandę na temat sytuacji operacyjnej na polu walki. W związku z tym Alexey Goreslavsky jako dyrektor generalny Instytutu Rozwoju Internetu angażuje się w propagandę wspierającą działania i polityki rosyjskiego rządu podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

24.6.2024
1819.Aleksandr Ivanovich MOROZ (Александр Иванович Moroz)Funkcja: dyrektor generalny Białoruskiego Stowarzyszenia Optyczno-Mechanicznego »BelOMO«

Data urodzenia:

15.6.1975 r.

Miejsce urodzenia: Miejscowość Trzeciaki, rejon brzostowicki, obwód grodzieński, Białoruś

Obywatelstwo: białoruskie

Płeć: mężczyzna

Adres: Niomanskaya street, 61, ap. 10, Minsk

Numer identyfikacyjny: 3150675A015PB3

Numer identyfikacji podatkowej: IDI3858983

Jest dyrektorem generalnym Białoruskiego Stowarzyszenia Optyczno-Mechanicznego »BelOMO«. Został mianowany przez prezydenta Łukaszenkę. BelOMO (publiczna spółka akcyjna) jest przedsiębiorstwem państwowym działającym w białoruskim sektorze obrony, produkującym i sprzedającym celowniki optyczne do broni strzeleckiej, w tym celowniki teleskopowe i optyczne celowniki strzeleckie z podświetlaną siatką celowniczą.

BelOMO działa jako spółka zarządzająca dla kilku innych podmiotów sektora obronnego.

OJSC Mińskie Zakłady Mechaniczne (Minsk Mechanical Plant) im. S. I. Wawiłowa jest jednym z przedsiębiorstw wchodzących w skład holdingu specjalizującego się w sprzęcie optycznym do celów wojskowych. Zakłady te zmontowały pierścień ślizgowy PVKU-210. PVKU-210 jest częścią panoramicznego celownika strzeleckiego wykorzystywanego w zaawansowanych modelach nowoczesnych czołgów. Produkt ten jest dostarczany przedsiębiorstwu JSC Peleng, które jest podmiotem objętym środkami ograniczającymi, dostarczającym celowniki rosyjskiej fabryce czołgów Urałwagonzawod.

JSC »Zenit-BelOMO« w Wilejce jest innym przedsiębiorstwem należącym do holdingu specjalizującego się w wojskowym sprzęcie optycznym. Produkuje celowniki wojskowe, w tym PM-10 i PM-25 do moździerzy, celownik optyczny PGO-7V3 do granatników oraz celownik optyczny PSO-1M2 dla strzelców wyborowych. Produkty te są powszechnie stosowane i kompatybilne z bronią używaną przez armię rosyjską.

JSC Belomo LEMT EMT jest również częścią holdingu BelOMO. Specjalizuje się w badaniach i rozwoju, produkcji i modernizacji urządzeń optoelektronicznych i laserowych do bezzałogowych statków powietrznych, układów laserowo-optycznych do systemów obrony powietrznejoraz zintegrowanych systemów bezpieczeństwa i ochrony granic. BelOMO LEMT EMT produkuje również celowniki i układy optyczne do broni lekkiej, dalmierze laserowe, moduły pomiaru odległości oparte na laserach diodowych oraz laserowe systemy sterowania ogniem, w tym przeznaczone konkretnie do rosyjskiego uzbrojenia. BelOMO LEMT EMT również eksportuje do Rosji oraz ponadto opracowuje wraz z Rosją nową broń laserową.

W związku z tym Aleksandr Moroz, jako dyrektor generalny BelOMO, jest odpowiedzialny za wspieranie działań podważających integralność, suwerenność i niezależność terytorialną Ukrainy lub im zagrażających.

24.6.2024
1820.Ivan Ivanovitsch OCHLOBYSTIN

(Иван Иванович ОХЛОБЫСТИН)

Zawód: aktor, reżyser, scenarzysta i producent filmowy

Data urodzenia:

22.7.1966 r.

Miejsce urodzenia: Polienowo, ZSRR (obecnie:

Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Rosyjski aktor, reżyser filmowy, scenarzysta i producent, który otwarcie wspiera prowojenną propagandową narrację rządu rosyjskiego, uczestnicząc w sponsorowanych przez państwo wydarzeniach propagandowych oraz odwiedzając rosyjskie oddziały i siły separatystyczne rozmieszczone w Ukrainie oraz dostarczając im towary. Za te działania został nagrodzony przez Ludową Milicję tak zwanej DonieckiejRepubliki Ludowej medalem za udział w rosyjskiej wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie, a także otrzymał Order Zasługi od okupowanego przez Rosję obwodu zaporoskiego.

Aktywnie popiera uznanie tak zwanej»DonieckiejRepubliki Ludowej« i tak zwanej»ŁugańskiejRepubliki Ludowej« oraz publicznie potępia państwowość i suwerenność Ukrainy. Wspiera zatem działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

24.6.2024
1821Mark BLATT alias:

Mark BLATS

alias:

Marks BLATS (Марк BnATT)

Funkcja: dyrektor generalny Texel F.C.

G. Technology Limited

Data urodzenia:

23.9.1962 r.

Miejsce urodzenia: Ryga, Łotwa

Obywatelstwo: łotewskie i izraelskie

Płeć: mężczyzna

Paszport izraelski: numer 35415368, (ważny do 25.10.2031 r.)

Jest dyrektorem generalnym izraelskiego przedsiębiorstwa Texel F.C. G. Technology Limited, które dostarcza rosyjskim przedsiębiorstwom LLC UNITEK i LLC LINKOS szeroką gamę komponentów, celem włączenia ich do rosyjskiego sprzętu wojskowego, takich jak wielofunkcyjny optyczno-elektroniczny kompleks rozpoznawczy IRONY (dalmierz laserowy z czujnikiem obrazowania termicznego, dodatkowy optyczny kanał rezerwowy i moduł GPS), o którym wiadomo, że jest wykorzystywany przez rosyjskie siły wojskowe. Texel F.C. G. Technology służy jako pośrednik w przekazywaniu towarów europejskich rosyjskim przedsiębiorstwom LlNKOS i UNITEK. Na swoim stanowisku Mark Blatt poważnie narusza przepisy zapobiegające obchodzeniu przepisów decyzji 2014/512 /WPZiB i rozporządzenia (UE) nr 833/2014.24.6.2024
1822.Igor Vasilyevich TONKOVIDOV (Игорь Васильевич ТОНКОВИДОВ)Funkcja: dyrektor generalny PAO »Sovcomflot« Data urodzenia: 5.1.1964 r.

Miejsce urodzenia: Chabarowsk, ZSRR (obecnie: Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer identyfikacji podatkowej: 772872084398 '

Jest CEO i dyrektorem generalnym PAO »Sovcomflot«. Sovcomflot jest największym rosyjskim przedsiębiorstwem żeglugowym, specjalizującym się w transporcie skroplonego gazu ziemnego, ropy naftowej i produktów ropopochodnych, a także w obsłudze produkcji energii na obszarach morskich. Sovcomflot koncentruje swoją działalność na ładunkach krajowych i specjalizuje się w segmentach rynku tankowców, które są szczególnie ważne dla rosyjskiego handlu zagranicznego. Sovcomflot jest światowym liderem w dziedzinie tankowców Aframax (o nośności 80 000-120 000 ton) i produktowców. Od początku rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie Sovcomflot jest jednym z wiodących przedsiębiorstw zarządzających transportem rosyjskiej ropy i oferujących taki transport. Jako że Sovcomflot jest rosyjskim państwowym przedsiębiorstwem żeglugowym ostatecznym beneficjentem odnoszącym korzyści ze świadczonych przezeń usług jest Federacja Rosyjska. Usługi takie dostarczają istotnego źródła dochodów dla rządu Federacji Rosyjskiej, odpowiadając za ponad 70 % dochodów Rosji z sektora energetycznego, a co za tym idzie umożliwiają Kremlowi finansowanie wojny napastniczej przeciwko Ukrainie.

W związku z tym Igor Tonkovidov wspiera materialnie i finansowo rząd Federacji Rosyjskiej. Ponadto działa w sektorze gospodarki zapewniającym istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej.

24.6.2024
1823.Vladimir Zograbovich AVETISYAN (Владимир Зограбович АВЕТИСЯН)Funkcja: dyrektor generalny i założyciel LLC »RBA-Management«

Data urodzenia:

4.5.1955 r.

Miejsce urodzenia: Obwód Czelabiński, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer identyfikacji podatkowej:

772005534726 '

Dyrektor generalny i założyciel LLC »RBA-Management«. Jest to rosyjskie przedsiębiorstwo zarządzające, które świadczy usługi prawne, księgowe, w zakresie bezpieczeństwa korporacyjnego i inne usługi w zakresie zarządzania i które współpracuje z klientami specjalizującymi się w dostawach podzespołów elektronicznych. Zarządza spółką JSC »Compel«, które uczestniczy w procedurach importu podzespołów elektronicznych i dostarcza przemysłowi rosyjskiemu (w tym przemysłowi wojskowemu) podzespoły mikroelektroniczne

o strategicznym znaczeniu. Jako dyrektor generalny i założyciel LLC »RBA-Management« Vladimir Avetisyan jest odpowiedzialny za działania tego przedsiębiorstwa, a zatem wspiera on materialnie rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

24.6.2024"

Podmioty

NazwaInformacje identyfikacyjnePrzyczynyData umieszczenia w wykazie
"427.LLC Vostochnaya Stevedoring Company

inna nazwa:

VSC

inna nazwa:

VSK

(Общество с ограниченной ответственностью »восточная стивидорная компания«,

inna nazwa:

ООО »ВСК«)

Adres: Russian Federation, Primorsky region, nakhodka, vnutriportovaya street, 14 a

Rodzaj podmiotu: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce rejestracji: Nachodka, Federacja

Rosyjska

Numer rejestracji: 2508064833

Główne miejsce działalności: Nachodka, Federacja Rosyjska

LLC Vostochnaya Stevedoring Company obsługuje wysyłkę kontenerów w Porcie Wostocznyj w Kraju Nadmorskim w Rosji. Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD) wysyłała kontenerami broń i amunicję do portów na rosyjskim Dalekim Wschodzie, w tym do Portu Wostocznyj. Rosja używa broni i amunicji wysyłanych z KRLD w wojnie napastniczejprzeciwko Ukrainie. Jako przedsiębiorstwo obsługujące wysyłkę kontenerów do Portu WostocznyjLLC Vostochnaya Stevedoring Company wspiera materialnie rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.24.6.2024
428.LLC R-STROY

(ООО »Р-СТРОЙ«)

Adres: Russian Federation, 121357, Moscow Vereiskaya street 29, building 33, 2nd floor, room 23

Numer telefonu: + 79495530001

Adres e-mail: info@ooorstroy.ruRodzaj podmiotu: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce rejestracji: Moskwa, Federacja Rosyjska

Data rejestracji:

18.5.2022

Numer rejestracji: 1227700284470

LLC R-Stroy jest przedsiębiorstwem budowlanym odpowiedzialnym za odbudowę dzielnic mieszkaniowych w Mariupolu na podstawie otrzymanych od Federacji Rosyjskiej, na preferencyjnych warunkach, kontraktów rządowych. Przedsiębiorstwo to działa na okupowanych terytoriach Ukrainy, bez zgody ukraińskich władz.

R-Stroy LLC wspiera zatem materialnie działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz im zagrażające.

24.6.2024
429.Joint-Stock Company »United Instrument Manufacturing Corporation«

inna nazwa:

JSC »OPK«; JSC UIMC

(Акционерное Общество »Объединенная

Приборостроительная Корпорация«, inna nazwa:

АО »ОПК«)

Adres: 121357, Russian Federation, Moscow, Vereyskaya st., 29 building 141

Rodzaj podmiotu: spółka akcyjna

Miejsce rejestracji: Federacja Rosyjska

Data rejestracji:

26.3.2014

Numer rejestracji: 1147746324340

Główne miejsce działalności: Federacja

Rosyjska

Numer identyfikacji podatkowej: 7704859803

JSC »United Instrument Manufacturing Corporation« (JSC OPK) to rosyjska państwowa korporacja. Jest to wyspecjalizowana spółka zarządzająca, pod auspicjami którejskupione są struktury naukowe i produkcyjne rosyjskiego przemysłu radioelektronicznego. Przedsiębiorstwo to jest powiązane z rosyjskimi przedsiębiorstwami przemysłu obronnego produkującymi sprzęt wykorzystywany w rosyjskiejwojnie napastniczejprzeciwko Ukrainie (JSC Ruselectronics, NPP »Istok«, Concern Sozvezdie i zarządza tymi przedsiębiorstwami. JSC OPK wspiera zatem materialnie rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.24.6.2024
430.Joint Stock Company »Scientific and Technical Center 'ATLAS'«

inna nazwa:

JSC »STC 'Atlas'«

(Акционерное Общество »Научно-Технический Центр 'АТЛАС'«,

inna nazwa:

АО »НТЦ 'Атлас'«)

Adres: Russian Federation, 127018, Moscow, 38 Obraztsova St

Rodzaj podmiotu: spółka akcyjna

Miejsce rejestracji: Federacja Rosyjska

Data rejestracji:

7.9.2020

Numer rejestracji: 1207700325590

Główne miejsce działalności: Federacja

Rosyjska

JSC Scientific and Technical Center Atlas (JSC STC Atlas) jest rosyjskim przedsiębiorstwem prowadzącym badania dotyczące bezpiecznego sprzętu informacyjno-komunikacyjnego i bezpiecznejinfrastruktury informacyjno-komunikacyjnej wykorzystywanych w sektorze obrony oraz opracowującym i produkującym ten sprzęt i tę infrastrukturę. JSC STC Atlas posiada licencje umożliwiające mu opracowywanie i produkcję sprzętu wojskowego. JSC STC Atlas produkuje telefony komórkowe, które są w stanie chronić i szyfrować wiadomości, aby zapewnić bezpieczne przekazywanie informacji między rosyjskimi organami. Te urządzenia mobilne posiadają licencję rosyjskich służb wywiadowczych - SVR i FSB. Rosyjskie Ministerstwo Obrony zakupiło znaczną liczbę zaprojektowanych i wyprodukowanych przez JSC STC Atlas telefonów komórkowych M-633S z funkcjami bezpiecznej łączności. Do grona klientów JSC STC Atlas należą też służby wywiadowcze - FSB i SVR. Działania i sprzęt JSC STC Atlas zwiększają zdolności operacyjne i wzmacniają bezpieczeństwo informacji rosyjskich instytucji i służb wojskowych. 4 maja 2022 r. JSC STC Atlas otrzymało od prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina dyplom uznania w podziękowaniu za swoją działalność i za wkład w sektor obrony tego kraju. JSC STC Atlas wspiera zatem materialnie rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy oraz uzyskuje od tego rządu korzyści.24.6.2024
431.Joint-Stock Company »Research and Production Enterprise 'Istok' Named After A.I. Shokin«

inna nazwa:

NPP Istok

inna nazwa:

JSC »NPP 'Istok' named after Shokin« inna nazwa:

Public Joint Stock Company Research & Production Corporation Istok Named After AI Shokin

inna nazwa:

JSC »Scientific and Production Enterprise 'Istok' named after A. I. Shokin«

(Акционерное Общество »Научно-Производственное Предприятие 'Исток' имени А. И. Шокина«,

inna nazwa:

АО »НПП 'Исток' им. Шокина«,

inna nazwa:

НПП »Исток«)

Rodzaj podmiotu: spółka akcyjna

Miejsce rejestracji: Federacja Rosyjska

Data rejestracji:

31.12.2013

Numer rejestracji: 1135050007400

Główne miejsce działalności: Federacja

Rosyjska

Numer identyfikacji podatkowej: 5050108496

JSC »Research and Production Enterprise 'Istok' Named After A.I. Shokin« (JSC NPP »Istok«) jest dużym rosyjskim producentem elementów elektronicznych do użytku w przestrzeni kosmiczneji do celów wojskowych.

Produkty (urządzenia mikrofalowe) i technologie (platforma cyfrowa IIoT. Istok) opracowane przez to przedsiębiorstwo są wykorzystywane do celów wojskowych. W 2022 r. JSC NPP »Istok« zmodernizowano i rozbudowano za pomocą państwowego programu »Development of the Defence Industry« (»Rozwój przemysłu obronnego«). JSC NPP »Istok« wspiera zatem materialnie rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy oraz uzyskuje od tego rządu korzyści.

24.6.2024
432.Joint-Stock Company »103 Armoured repair plant«

(Акционерное общество »103 Бронетанковый ремонтный завод«)

Adres: Russian Federation, Chita region, chita district, atamanovka village, zavodskaya street, 1

Rodzaj podmiotu: spółka akcyjna

Miejsce rejestracji: 672530, Trans-baikal territory, Chita district, 1 Atamanovskoye, Atamanovka, ul. Zavodskaya, d.1

Data rejestracji:

11.6.2009

Numer identyfikacji podatkowej: 7524015624

Główne miejsce działalności: Federacja Rosyjska

JSC 103 Armoured Repair Plant zajmuje się głównie naprawą i konserwacją czołgów i pojazdów opancerzonych. Jest to największe przedsiębiorstwo zajmujące się naprawą i modernizacją pojazdów opancerzonych na rosyjskim Dalekim Wschodzie, zlokalizowane w miejscowości Atamanowka w Kraju Zabajkalskim. Zakład otrzymał rządowe zamówienie na naprawę i modernizację 800 czołgów w najbliższych trzech latach. Urzędnicy rządowi wyrazili uznanie dla prac zakładu nad przygotowaniem czołgów T-62 wycofanych z magazynu na potrzeby wojny napastniczej Rosji przeciwko Ukrainie.

JSC 103 Armoured Repair Plant wspiera zatem materialnie rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy oraz uzyskuje od tego rządu korzyści.

24.6.2024
433.Nizhny Novgorod Joint-Stock Company »Hydromash« named after V.I. Luzyanin

inna nazwa:

JSC Hydromash; NJSC Hydromash; Nyzhehorodske aktsionerne tovarystvo »Hidromash« imeni V.

I. Luzianina

(Нижегородское Акционерное Общество »Гидромаш« имени В.

И. Лузянина, inna nazwa:

НАО »Гидромаш«)

Adres: 603022, Russian Federation, Nizhny Novgorod region, Nizhny Novgorod, Gagarin

Ave., 22

Rodzaj podmiotu: spółka akcyjna

Miejsce rejestracji: Federacja Rosyjska

Data rejestracji:

2.7.1990 (data powstania:

30.7.2002) '

Numer rejestracji: 1025203720189

Główne miejsce działalności: Federacja

Rosyjska

Numer identyfikacji podatkowej: 5262008630

Adres e-mail: info@hydromash.ru

Numer telefonu: + 78314337511

Strona internetowa: www.hydromash.ru

Nizhny Novgorod JSC »Hydromash« named after V.I. Luzyanin (JSC Hydromash) to jedno z wiodących rosyjskich przedsiębiorstw zajmujących się opracowywaniem, produkcją i testowaniem podwozi, cylindrów hydraulicznych i jednostek hydraulicznych dla wszystkich typów urządzeń wykorzystywanych w statkach powietrznych. Przedsiębiorstwo to uczestniczy w niemal wszystkich krajowych projektach budowy statków powietrznych (zarówno w sferze cywilnej, jak i wojskowej). JSC Hydromash realizuje rosyjskie państwowe zamówienia w dziedzinie obronności, a jego produkty (podwozia i inne jednostki hydrauliczne) są wykorzystywane przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej. JSC Hydromash wspiera zatem materialnie rząd Federacji Rosyjskiejodpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy oraz uzyskuje od tego rządu korzyści.24.6.2024
434.Federal State Budgetary Scientific Institution »'Federal Research Center Institute of Applied Physics' A. V. Gaponov-Grekhova of the Russian Academy of Sciences« inna nazwa:

IAP RAS

inna nazwa:

A.V. Gaponov-Grekhov Institute of Applied Physics of the Russian Academy of Sciences, inna nazwa:

Federal Research Center Institute of Applied Physics of the Russian Academy of Sciences

(Федеральное Государственное Бюджетное Научное Учреждение »Федеральный Исследовательский Центр Институт Прикладной Физики им. А.В. Гапонова-Грехова Российской Академии Наук«, inna nazwa:

ФИЦ ИПф РАН)

Adres: 603950, Russian Federation, Nizhny Novgorod region, Nizhny Novgorod, st. Ulyanova, 46

Rodzaj podmiotu: Federal State Budgetary Scientific Institution

Miejsce rejestracji: Federacja Rosyjska

Data rejestracji:

12.4.1993 (data powstania: 11.9.2002) '

Numer rejestracji: 1025203020193

Główne miejsce działalności: Federacja

Rosyjska

Numer identyfikacji podatkowej: 5260003387

Strona internetowa: https://www.ipfran.ru/

Adres e-mail: dir@ipfran.ru

Numer telefonu: + 7 (831) 436-62-02, +

7 (831) 416-06-16

»'Federal Research Centre Institute of Applied Physics' A. V. Gaponov-Grekhova of the Russian Academy of Sciences« (IAP RAS) to państwowy instytut, którego główne obszary badań naukowych obejmują elektronikę dużejmocy, elektrodynamikę plazmy, fizykę laserów i optykę nieliniową, oraz systemy kwantowe. IAP RAS jest finansowany przez państwo rosyjskie, a jego wynalazki są wykorzystywane do precyzyjnego przetwarzania materiałów, kontroli procesów produkcyjnych oraz zadań wojskowych i technicznych. Ponadto IAP RAS posiada licencje na konserwację i rozwój broni i sprzętu wojskowego. IAP RAS wspiera zatem materialnie rząd Federacji Rosyjskiejodpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy oraz uzyskuje od tego rządu korzyści.24.6.2024
435.Federal State Budgetary Educational Institution International

Children's Centre »Artek«

(Международный детский центр »Apmek«)

Adres: Leningradskaya Street, building 41, Hurzuf, Yalta, Crimea, Ukraine

Numer telefonu: 8 800 600 20 85

Strona internetowa: https://artek.org/

Adres e-mail: center@artek.org

Miejsce rejestracji: Leningradskaya street, building 41

Hurzuf, Yalta

Republic of Crimea

Ukraina

Data rejestracji:

15.8.2014

Numer rejestracji: 9103003070

Główne miejsce działalności: Krym, Ukraina

Federal State Budgetary Educational Institution »International Children's Centre Artek« od czasu bezprawnej aneksji Krymu i miasta Sewastopol w 2014 r. znajduje się pod kontrolą rosyjskiego Ministerstwa Edukacji. Od początku rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie w 2022 r. organizuje obozy dla dzieci z Ukrainy, w tym z okupowanych terytoriów Chersonia, Doniecka, Ługańska i Zaporoża. Na obozach tych dzieci przygotowują materiały będące wyrazem poparcia dla rosyjskich żołnierzy uczestniczących w wojnie. W niektórych przypadkach ukraińskim dzieciom nie zezwolono na powrót do domu i nakłaniano je do opowiedzenia się za Rosją.

Federal State Budgetary Educational Institution »International Children's Center Artek« wspiera zatem materialnie działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz im zagrażające.

24.6.2024
436.Federal State Unitary Enterprise »Novorossiya Railways«

(ФГУП »Железные дороги

Новороссии«)

Adres:

Artema Street 68, Donetsk, 283001, Ukraine

Numer telefonu: (+7856) 319-56-31

Strona internetowa: https://gd-n.ru/Adres e-mail: press_gdn@mail.ru

Rodzaj podmiotu: federalne państwowe przedsiębiorstwo unitarne

Miejsce rejestracji: Donieck, Ukraina

Data rejestracji:

8.6.2023

Numer rejestracji: 1239300005988

Główne miejsce działalności: Ukraina

Federal State Unitary Enterprise »Novorossiya Railways« zostało utworzone dekretem rządu Federacji Rosyjskiejz 29 maja 2023 r. w celu skonsolidowania kolei na terytoriach Doniecka, Ługańska, Chersonia i Zaporoża niebędących pod kontrolą rządu Ukrainy i przeniesienia ich pod kontrolę władz rosyjskich. Novorossiya Railways jest finansowane z budżetu federalnego Federacji Rosyjskiej. Jego celem jest stworzenie alternatywnych połączeń transportowych, które można będzie wykorzystywać do przewozu m.in. sprzętu wojskowego potrzebnego do celów prowadzenia rosyjskiejwojny napastniczej przeciwko Ukrainie.

Novorossiya Railways wspiera zatem materialnie działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz im zagrażające.

24.6.2024
437.OJSC Ural Airlines (Уральские Авиалинии)Adres:

Per. Utrenniy 1G, 620025 Ekaterinburg, Russian Federation

Rodzaj podmiotu: linia lotnicza / otwarta spółka akcyjna

Miejsce rejestracji: Jekaterynburg, Federacja Rosyjska

Data rejestracji:

28.12.1993

Numer rejestracji: 6608003013, 668501001

Główne miejsce działalności: Federacja

Rosyjska

Ural Airlines to rosyjska cywilna linia lotnicza. Od początku wojny napastniczej Rosji przeciwko Ukrainie Ural Airlines udzielała wsparcia logistycznego, w szczególności poprzez transport personelu wojskowego do strefy wojennej w fazie mobilizacji. W tym kontekście Ural Airlines ustanowiła również specjalny system sprzedaży biletów wraz z rosyjskim Ministerstwem Obrony. Ural Airlines wspiera zatem materialnie rząd Federacji Rosyjskiejodpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy oraz uzyskuje od tego rządu korzyści.24.6.2024
438.Volga-Dnepr Group

inna nazwa:

Volga-Dnepr Moscow

(Группа компаний »Волга-Днепр«, inna nazwa:

Волга-Днепр Москва")

Adres: Russian Federation, 41411, Moscow, Sh.

Mezhdunarodnoye, 28B, Bldg. 3

Miejsce rejestracji: Moskwa, Federacja Rosyjska

Data rejestracji:

9.1.2016

Numer identyfikacji podatkowej: 774301001

KPP: 7704223366

OGRN: 1027700590521

Volga Dnepr Group to wiodąca rosyjska spółka holdingowa, która specjalizuje się w transporcie ciężkim towarów za pośrednictwem krajowych i międzynarodowych czarterów i regularnych przewozów. Od początku wojny napastniczej Rosji przeciwko Ukrainie Volga Dnepr Group odgrywa kluczową rolę w obsłudze rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego i zapewnianiu usług transportu lotniczego na potrzeby rosyjskich celów wojskowych. Volga Dnepr Group jest również spółką dominującą Volga Dnepr Airlines LLC. Flota Volga Dnepr Group składa się z 12 samolotów typu Antonov An-124, pięciu samolotów Boeing 747-8F i pięciu samolotów IL-76TD-90VD (IV). Volga Dnepr Airlines LLC posiadają znaczną liczbę połączeń lotniczych i zapewniają usługi transportowe w sektorach o strategicznym znaczeniu dla rządu rosyjskiego: przywożą z państw trzecich sprzęt elektroniczny, informatyczny i komunikacyjny, który ma duże znaczenie dla rosyjskich działań w wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie. Z uwagi na swoją kluczową rolę we wspieraniu Federacji Rosyjskiej Volga Dnepr Group otrzymała dotacje wspierające od rządu rosyjskiego.

Volga-Dnepr Group wspiera zatem materialnie rząd Federacji Rosyjskiej, który jest odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy, i uzyskuje od tego rządu korzyści.

24.6.2024
439.Volga-Dnepr Airlines LLC

(ООО »Авиакомпания 'Волга-Днепр'«)

Adres: 432064, Russian Federation, Ulyanovsk region, Ulyanovsk, st. Karbysheva, 14

Numer rejestracji: 1077328004841

Volga Dnepr Airlines LLC należy do Volga Dnepr Group - wiodącej grupy rosyjskich przedsiębiorstw specjalizujących się w lotach towarowych i czarterowych. Flota Volga Dnepr Group składa się z 12 samolotów typu Antonow An-124, pięciu samolotów Boeing 747-8F i pięciu samolotów Ił-76TD-90VD (IV). Volga Dnepr Airlines LLC posiadają znaczną liczbę połączeń lotniczych i prowadzą działalność w sektorze o strategicznym znaczeniu dla rządu rosyjskiego, zapewniając transport sprzętu elektronicznego, informatycznego i komunikacyjnego z państw trzecich, który jest wykorzystywany w rosyjskiejwojnie napastniczej przeciwko Ukrainie i pomaga Rosji obejść obowiązujące sankcje.

Volga Dnepre Airlines LLC są zatem odpowiedzialne za materialne wspieranie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i im zagrażających.

24.6.2024
440.Public Joint-Stock Company »Chelyabinsk Forge and Press Plant«

inna nazwa:

PJSC »CHKPZ«

(Публичное Акционерное Общество »Челябинский Кузнечно-Прессовый

Завод«,

inna nazwa:

ПАО »ЧКПЗ«)

Adres: 454012, Russian Federation, Chelyabinsk Region, Chelyabinsk, st. Gorelova, 12

Rodzaj podmiotu: państwowa spółka akcyjna

Miejsce rejestracji: Federacja Rosyjska

Data rejestracji:

10.11.1993 (data powstania 12.9.2002) '

Numer rejestracji: 1027402696023

Główne miejsce działalności: Federacja Rosyjska

Numer identyfikacji podatkowej: 7449006184

Adres e-mail: com@chkpz.ru

Numer telefonu: + 7 (351) 259-70-16

Strona internetowa: https://www.chkpz.ru/

PJSC »Chelyabinsk Forge and Press Plant« (PJSC CHKPZ) jest jednym z wiodących rosyjskich przedsiębiorstw w przemyśle budowy maszyn i hutniczym. Działalność PJSC CHKPZ odbywa się w sektorach gospodarczych zapewniających istotne źródło dochodów dla Federacji Rosyjskiej. W 2012 r. PJSC CHKPZ przystąpiło do Stowarzyszenia Przedsiębiorstw Kompleksu Wojskowo-Przemysłowego obwodu czelabińskiego. W ramach państwowych zamówień z sektora obronności przedsiębiorstwo to produkuje pociski do amunicji artyleryjskiejprzeznaczonej do wykorzystania w rosyjskiejwojnie napastniczejprzeciwko Ukrainie. PJSC »CHKPZ« wspiera zatem materialnie i finansowo rząd Federacji Rosyjskiejodpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy oraz uzyskuje od tego rządu korzyści.

Ponadto PJSC »CHKPZ« jest powiązane z Valerym Karlovichem Gartungiem.

24.6.2024
441.PV Bridge

(ООО ПВ Бридж)

Adres: Russian Federation, 105082, Moscow,

Rubtsovskaya nab., 3 p. 1

Rodzaj podmiotu: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce rejestracji: Russian Federation, 105082,

Moscow, Rubtsovskaya nab., 3 p. 1

Data rejestracji:

29.4.2011

OGRN:1117746345166

Główne miejsce działalności: Moskwa, Federacja Rosyjska

PV Bridge jest przedsiębiorstwem z siedzibą w Rosji zajmującym się dostarczaniem ładunków. Jest ono zaangażowane w »import równoległy« do Rosji towarów objętych unijnymi środkami ograniczającymi. PV Bridge aktywnie uczestniczy w obchodzeniu sankcji, odgrywając rolę kluczowego podmiotu ułatwiającego zarówno transakcje finansowe, jak i dostawy zakazanych towarów unijnych do Rosji, dzięki partnerstwu z państwami trzecimi. PV Bridge znacząco narusza zatem przepisy rozporządzenia (UE) nr 833/2014.24.6.2024
442.LLC TC »Fly Bridge«

inna nazwa:

Limited Liability Company Technology Company »Fly Bridge«

(OOO ТК Флай-Бридж,

inna nazwa:

Общество с Ограниченной

Ответственностью Технологическая

Компания »Флай Бридж«)

Adres: 141707, Russian Federation, Moscow region, Dolgoprudny city, Patsaeva Ave., 7 building 1, office 28/1

Rodzaj podmiotu: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce rejestracji: Federacja Rosyjska

Data rejestracji:

18.6.2010

Numer rejestracji: 1105047006954

Główne miejsce działalności: Federacja Rosyjska

Numer identyfikacji podatkowej: 5008054416

LLC TC »Fly Bridge« jest importerem urządzeń elektronicznych. Dzięki ugruntowanemu systemowi logistycznemu przedsiębiorstwo to dostarcza z zagranicy objęte sankcjami towary (mikroczipy) dla rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego, który produkuje sprzęt wykorzystywany w rosyjskiejwojnie napastniczejprzeciwko Ukrainie. W związku z zachodnimi sankcjami rząd rosyjski udzielił znacznego wsparcia wszystkim rosyjskim przedsiębiorstwom zaangażowanym w sektor mikroelektroniki, który ma strategiczne znaczenie dla działań Rosji w prowadzonejwojnie. LLC TC »Fly Bridge« wspiera zatem materialnie rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

Ponadto LLC TC »Fly Bridge« znacząco narusza przepisy decyzji 2014/512/WPZiB i rozporządzenia (UE) nr 833/2014.

24.6.2024
443.»Engineering Center of Innovative Technologies«

inna nazwa:

LLC »Center of Innovative Technologies and Engineering«

inna nazwa:

»Engineering Center for Innovative Technologies«

inna nazwa:

LLC »CITI«

inna nazwa:

»ECITECH«

(ООО »Центр Инновационных

Технологий и Инжиниринга«,

inna nazwa:

»Инженерный Центр Инновационных Технологий«

inna nazwa

ООО »ЦИТИ«)

Adres: 141190, Russian Federation, Moscow region, Fryazino city, Zavodskoy pr-d, 2, office space 632

Rodzaj podmiotu: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce rejestracji: Federacja Rosyjska

Data rejestracji:

26.9.2016

Numer rejestracji: 1165050054949

Główne miejsce działalności: Federacja Rosyjska

Numer identyfikacji podatkowej: 5050127869

Strona internetowa: www.ecitech.ru

Adres e-mail: info@ecitech.ru

Numer telefonu: + 7 499 390-19-63

»Engineering Center of Innovative Technologies« specjalizuje się w radioelektronice i produkuje nowe zintegrowane linie technologiczne i elementy elektroniczne. Uczestniczy ono w ugruntowanym programie logistycznym, którego celem jest dostarczanie z zagranicy objętych sankcjami towarów (mikroczipów) dla przedsiębiorstw rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego, które produkują sprzęt wykorzystywany w rosyjskiejwojnie napastniczejprzeciwko Ukrainie. W związku z zachodnimi sankcjami rząd rosyjski udzielił znacznego wsparcia wszystkim rosyjskim przedsiębiorstwom zaangażowanym w sektor mikroelektroniki, który ma strategiczne znaczenie dla działań Rosji w prowadzonejwojnie. »Engineering Center of Innovative Technologies« wspiera zatem materialnie rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy. Ponadto Engineering Center of Innovative Technologies, jako jego spółka zależna, jest powiązana z importerem urządzeń elektronicznych LLC TC Fly Bridge.24.6.2024
444.Akmat Kadyrov foundation

Alias

Kadyrov Foundation

Alias (AKF)

alias

Regional Public Fondation named after the hero of Russia Akhmat Kadyrov

Adres:Chechen Republic, Gudermes

Kommunisticheskaya str. 9

Data rejestracji:17.9.2004

Numer identyfikacji podatkowej: 2005504830

KPP: 200501001

Akmat Kadyrov Foundation realizuje programy reedukacyjne dla ukraińskich dzieci i nastolatków, obejmujące szkolenie wojskowe; celem tych programów jest odseparowanie dzieci od kraju ojczystego i od bliskich. Ponadto Akmat Kadyrov Foundation zapewnia zachęty finansowe rodzinom bojowników czeczeńskich zaangażowanych w wojnę napastniczą Rosji przeciwko Ukrainie, aby przyciągnąć nowych ochotników i utrzymywać motywację do walki.

Od początku wojny napastniczej Akmat Kadyrov Foundation dostarcza żywność i sprzęt techniczny rosyjskim i separatystycznym bojownikom w Ukrainie.

Akmat Kadyrov Foundation wspiera zatem materialnie i finansowo działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz im zagrażające. Ponadto Akmat Kadyrov Foundation prowadzi transakcje z grupami separatystycznymi w regionie Donbasu w Ukrainie. Jest też powiązana z Ramzanem Akhmadovitchem Kadyrovem i Aimani Nesievną Kadyrovą.

24.6.2024
445.Belarusian Republican Youth Union

(rosyjski: Белорусский республиканский союз молодёжи

białoruski: Беларуси рэспубліканскі саюз моладзі)

Adres: 40-79 Karl Marx Street, Minsk, Belarus, 220030

Rodzaj podmiotu: organizacja pozarządowa

Numer telefonu: 8 (017) 371 04 64

Strona internetowa: http://www.brsm.by/ ruAdres e-mail: okrckbrsm@gmail.com

Belarusian Republican Youth Union to organizacja w Białorusi będąca jednym z głównych podmiotów zaangażowanych w deportację na Białoruś ukraińskich dzieci z nielegalnie okupowanych terytoriów Ukrainy. Belarusian Republican Youth Union jest zaangażowana w poddawanie dzieci reedukacji i indoktrynacji politycznej, a także w koordynację praktycznych aspektów, takich jak zakwaterowanie dzieci na Białorusi. Belarusian Republican Youth Union wspiera zatem materialnie działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i im zagrażające.24.6.2024
446.Limited Liability Company »Inkotech«

inna nazwa:

LC »Incotech«

(Общество с ограниченной Ответственностью »Инкотех«,

inna nazwa:

ООО »Инкотех«)

Adres: 194100, Russian Federation, St.

Petersburg, Vyborgskaya embankment, 55 k. 3 letter a, premises. 5-n

Rodzaj podmiotu: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce rejestracji: Federacja Rosyjska

Data rejestracji:

3.2.2016

Numer rejestracji: 1167847076825

Główne miejsce działalności: Federacja

Rosyjska

Numer identyfikacji podatkowej: 7811285656

Strona internetowa: www.inkotech.ru

Numer telefonu: 8 (812) 779-18-88

Adres e-mail: contact@inkotech.ru

LLC »Inkotech« jest rosyjskim dostawcą przywożonych elementów elektronicznych i płytek obwodów drukowanych różnych poziomów. Przedsiębiorstwo to dostarcza produkty, takie jak półprzewodniki i elementy mikrofalowe, z zagranicy dla największych przedsiębiorstw rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego, które produkują sprzęt wykorzystywany w rosyjskiejwojnie napastniczejprzeciwko Ukrainie. LLC »Inkotech« wspiera zatem materialnie rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.24.6.2024
447.Limited Liability Company »IQ Components«

inna nazwa:

LLC »IQ Components«

inna nazwa:

LLC »I Q Components«

inna nazwa:

»Ai Kyu Komponents«

(Общество с Ограниченной Ответственностью »Ай Кью Компоненте«,

inna nazwa:

ООО »Ай Кью Компоненте«)

Adres: 192102, Russian Federation, St.

Petersburg, Salova street, 45 letter Ya, room 1N room 35

Rodzaj podmiotu: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce rejestracji: Federacja Rosyjska

Data rejestracji:

6.3.2019

Numer rejestracji: 1197847052963

Główne miejsce działalności: Federacja

Rosyjska

Numer identyfikacji podatkowej: 7816691806

Strona internetowa: https://iqcomponents.ru/

Numer telefonu: 8 (812) 779-18-18

Adres e-mail: contact@iqcomponents.ru

LLC IQ Components jest rosyjskim importerem elementów elektronicznych. Przedsiębiorstwo to dostarcza produkty, takie jak półprzewodniki i elementy mikrofalowe, z zagranicy dla największych przedsiębiorstw rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego, które produkują sprzęt wykorzystywany w rosyjskiejwojnie napastniczej przeciwko Ukrainie. LLC IQ Components wspiera zatem materialnie rząd Federacji Rosyjskiejodpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

Ponadto LLC IQ Components jest powiązane z LLC Inkotech.

24.6.2024
448.JSC »Aeroelektromash« inna nazwa

JSC »Aeroelectromach« (AO »Аэроэπектромаm«)

Adres: 127015 Moscow, Bolshaya Novodmitrovskaya str. 12, Russian Federation

Rodzaj podmiotu: spółka akcyjna

Numer telefonu: + 7 (495) 980-65-00

Adres e-mail: info@aeroem.ru

Strona internetowa: https://www.aeroem.ru/

Ma wieloletnie doświadczenie w projektowaniu sprzętu elektrycznego dla lotnictwa i inżynierii kosmicznej. Zajmuje się opracowywaniem, produkcją i naprawą sprzętu elektrycznego oraz automatycznych systemów sterowania dla krajowego sprzętu lotniczego. Biuro projektowe JSC Aeroelektromash posiada unikatowe, stworzone w ramach przedsiębiorstwa rozwiązania w dziedzinie systemów wytwarzania energii elektryczneji ich jednostki dla statków powietrznych, takimi jak generatory, urządzenia przełączające i sterujące w ramach napędów elektrycznych różnego przeznaczenia, w tym dla sprzętu dźwigającego i transportowego.

Główna i dodatkowa działalność przedsiębiorstwa obejmuje: produkcję silników elektrycznych, generatorów i transformatorów, z wyjątkiem napraw; produkcję instalacji jądrowych i ich komponentów, w tym do pojazdów; produkcję broni i amunicji; wytwarzanie innego sprzętu elektrycznego; produkcję części i akcesoriów do statków powietrznych i kosmicznych.

Niektóre części produkowane przez JSC Aeroelektromash są wykorzystywane w śmigłowcach aktywnie uczestniczących w wojnie napastniczejRosji przeciwko Ukrainie, takich jak śmigłowce Mi-26, Mi-28, Mi-28N i Ka-52.

JSC Aeroelektromash jest zatem odpowiedzialne za materialne wspieranie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

24.6.2024
449.JSC Concern Avtomatika (АО »Концерн 'Автоматика'«)Adres: Botanicheskaya st. 25, Moscow 127106, Russian Federation

Rodzaj podmiotu: spółka akcyjna

Numer telefonu: + 7(495) 250 33 33

Faks: + 7(495) 619 33 04

Adres e-mail: mail@ao-avtomatika.ru

Strona internetowa: https://www.ao- avtomatika.ru

Rosyjskie przedsiębiorstwo z sektora przemysłu wojskowego, które opracowuje i produkuje między innymi antydronowe systemy uzbrojenia.

Jest dostawcą rosyjskich sił zbrojnych zapewniającym im przenośną broń ręczną przeciwko dronom - Pishchal-PRO. Ta broń jest używana podczas wojny napastniczej Rosji przeciwko Ukrainie.

JSC Concern Avtomatik wspiera zatem materialnie działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz im zagrażające.

24.6.2024
450.JSC Bryansk Electromechanical Plant

(Брянский электромеханический завод

inna nazwa

АО БЭМЗ)

Adres: Vokzalnaya Street 136, 241017 Bryansk, Russian Federationm

Rodzaj podmiotu: spółka akcyjna

Numer telefonu: (4832)53-01-01

Faks: (4832)53-08-01

Adres e-mail: mail@aobemz.ru

Strona internetowa: http://aobemz.ru/

Rosyjskie przedsiębiorstwo z sektora przemysłu wojskowego. Produkuje system Krasucha: mobilny, naziemny system walki elektronicznej. System Krasucha jest wykorzystywany przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej podczas rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie.

JSC Bryansk Electromechanical Plant wspiera zatem materialnie działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz im zagrażające. Ponadto wspiera materialnie rząd Federacji Rosyjskiejodpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy i uzyskuje od tego rządu korzyści.

24.6.2024
451.OJSC Barnaultransmash

(Барнаульский завод транспортного машиностроения)

Adres: Federacja Rosyjska, 656037, Barnaul, Kalinina Ave. 28

Rodzaj podmiotu: otwarta spółka akcyjna Numer telefonu: + 7 (3852) 39-80-00, Adres e-mail: SecrBTM@barnaultransmash.ru

Strona internetowa: http://www. barnaultransmash.ru/

Rosyjskie przedsiębiorstwo z sektora przemysłu wojskowego, które produkuje silniki wysokoprężne do pojazdów wojskowych i jest dostawcą rosyjskich sił zbrojnych.

Zaprojektowało i produkuje silnik wysokoprężny UTD-29, który jest wykorzystywany głównie jako układ napędowy w wozach bojowych piechoty BMP-3. To główny typ wozów bojowych piechoty w rosyjskiej armii, który odegrał kluczową rolę w inwazji na Ukrainę. Wozy te są wykorzystywane we wszystkich walkach.

OJSC Barnaultransmash wspiera zatem materialnie działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz im zagrażające.

24.6.2024
452.JSC »Central Research Institute of Precision Engineering«, inna nazwa

TsNIITochMash

(АО »Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения«

inna nazwa

ЦНИИТОЧМАШ)

Adres: Russian Federation, 142181, Moscow region, Podolsk city, Zavodskaya str. (Klimovsk mkr.), building 2, block 707, office 66

Rodzaj podmiotu: spółka akcyjna

Numer telefonu: + 7 (495) 996-59-09, +7 495

249-49-99

Faks: 996-59-10

Adres e-mail: info@cniitm.ru, 223ctm@gmail. com, ctm76@rambler.ru, tsniitochmash@podolsk.ru

Strona internetowa: www.cniitm.ru

Serwis społecznościowy VK: https://vk.com/ official_cniitm

Serwis społecznościowy Facebook: https:// www.facebook.com/profile.php?

id=100063824414668

Część państwowejkorporacji »Rostec«, znany z działalności naukowej i technicznejw dziedzinie rozwoju i produkcji broni i sprzętu wojskowego dla różnych formacji rosyjskich sił zbrojnych. Pod kierunkiem JSC TsNIITochMash opracowano, wprowadzono do seryjnej produkcji i przekazano w ramach dostaw uzbrojenia dla armii, sił powietrznodesantowych, sił powietrznych, marynarki wojennej i specjalnych jednostek organów ścigania ponad 150 modeli i zestawów broni strzeleckiej, artyleryjskiej, broni przeciwpancernej, bojowych środków technicznych i amunicji różnego typu.

Do najbardziejnietypowych rodzajów broni stworzonych pod kierunkiem JSC TsNIITochMash należy broń podwodna (naboje SPS kalibru 4,5 mm i podwodny pistolet SPP-1, naboje MPS kalibru 5,66 mm i podwodny karabin APS), broń wytłumiona (system pistoletowy PSS-SP4) oraz broń do wyposażenia jednostek antyterrorystycznych (półautomatyczny pistolet SR1M z nabojami SP10 »Giurza«, pistolet maszynowy SR-2, karabinek automatyczny SR-3 »Wichr«), zestawy bojowe drugiej generacji »Ratnik«.

W ramach JSC TsNIITochMash funkcjonują wydziały badawcze, projektowe i produkcyjne oraz placówki testów przemysłowych.

JSC TsNIITochMash jest zatem odpowiedzialne za materialne wspieranie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających. Ponadto wspiera materialnie rząd Federacji Rosyjskieji rosyjskich decydentów odpowiedzialnych za destabilizację Ukrainy i uzyskuje od tego rządu i tych decydentów korzyści.

24.6.2024
453.JSC »Ulyanovsk Instrument Design Bureau«, inna nazwa:

UKBP

(АО »Ульяновское конструкторское бюро приборостроения«

inna nazwa

УКБП)

Adres: 432071, Russian Federation, Ulyanovsk region, Ulyanovsk city, Krymova Str. 10 »A«

Rodzaj podmiotu: spółka akcyjna

Numer telefonu: + 7 (8422) 31-42-69

Faks: + 7 (8422) 41-33-84

Adres e-mail: inbox@ukbp.ru

Strona internetowa: http://www.ukbp.ru/

JSC Ulyanovsk Instrument Design Bureau (JSC UKBP) to wiodące rosyjskie przedsiębiorstwo projektujące i produkujące elektroniczne wyposażenie pokładowe statków powietrznych i śmigłowców, automatyczne układy sterowania w sektorze energii wodnej, części samochodowe i sprzęt medyczny. Historia przedsiębiorstwa sięga 1 września 1941 r.

JSC UKBP stworzyło unikalne urządzenie nawigacyjne zwane »Dopplerowskim miernikiem prędkości« lub »DISS«, które jest złożonym urządzeniem radiotechnicznym informującym pilota w czasie rzeczywistym w każdych warunkach pogodowych o prędkości i wektorze ruchu względem powierzchni ziemi. W 2018 r. komponent DISS został przetestowany w śmigłowcu MI-8. Seryjna produkcja urządzenia rozpoczęła się we wrześniu 2020 r.

JSC UKBP zostało zwycięzcą krajowejnagrody »Priority-2017« za opracowanie jednostki gromadzenia informacji nawigacyjnych BNFI-1 dla Mi-8. BFNI-1 dostarcza pilotom wyczerpujących informacji na temat sytuacji meteorologicznej, terenu i obecności sztucznych obiektów naziemnych.

W 2020 r. JSC UKBP udzielono zamówienia na dostarczenie nowego systemu wyświetlania danych dla zmodernizowanego bombowca strategicznego Tu-160M.

Zarówno śmigłowiec typu Mi-8, jak i bombowiec strategiczny Tu-160 są wykorzystywane przez wojsko rosyjskie podczas wojny napastniczej przeciwko Ukrainie.

Sprzęt produkowany przez JSC UKBP jest zainstalowany w samolotach i śmigłowcach prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina i rządu rosyjskiego, a także w statkach powietrznych linii lotniczych Federacji Rosyjskiej i państw trzecich.

JSC UKBP jest odpowiedzialne za materialne wspieranie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających. Ponadto wspiera materialnie rząd Federacji Rosyjskieji rosyjskich decydentów odpowiedzialnych za destabilizację Ukrainy i uzyskuje od tego rządu i tych decydentów korzyści.

24.6.2024
454.JSC Armour Repair Plant No. 144 inna nazwa

JSC 144 BTRZ

(АО »144 ETP3«)

Miejsce rejestracji: Russian Federation, 620024, Ekaterinburg, ulitsa Simkaya, d. 2

Rodzaj podmiotu: spółka akcyjna

Data rejestracji:

18.5.2009 r.

Numer identyfikacji podatkowej: 6674331056

Główne miejsce działalności: Federacja

Rosyjska

Przedsiębiorstwo wojskowo-przemysłowe produkujące pojazdy opancerzone wykorzystywane przez rosyjskie siły zbrojne. JSC Armour Repair Plant No. 144 JSC wspiera zatem materialnie rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy oraz uzyskuje od tego rządu korzyści.24.6.2024
455.JSC Armour Repair Plant No. 560 inna nazwa

JSC 560 BTRZ

(АО »560 ETP3«)

Miejsce rejestracji: 67811 Amurskaya oblast, Belogorskiy Rayon, Vozhaevka, Russian Federation

Data rejestracji:

25.5.2009 r.

Numer identyfikacji podatkowej: 2811005250

Główne miejsce działalności: Federacja Rosyjska

Przedsiębiorstwo wojskowo-przemysłowe produkujące pojazdy opancerzone wykorzystywane przez rosyjskie siły zbrojne. JSC Armour Repair Plant No. 560 wspiera zatem materialnie rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy oraz uzyskuje od tego rządu korzyści.24.6.2024
456.Burovaya Kompaniya Evraziya LLC inna nazwa

Burovaya Kompaniya Eurasia inna nazwa

BKE LLC

(ООО Буровая Компания Евразия; inna nazwa

ООО БКЭ)

Miejsce rejestracji: Russian Federation, 123298, Moscow, ulitsa Narodnogo Opolcheniya, d. 40, k. 2

Rodzaj podmioty: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji:

25.11.2002 r.

Numer identyfikacji podatkowej: 8608049090

Główne miejsce działalności: Federacja Rosyjska

Jedno z wiodących przedsiębiorstw w rosyjskim sektorze energetycznym. Jako jedno z największych przedsiębiorstw wiertniczych w Rosji przyczynia się znacząco do rozwoju rosyjskiego sektora energetycznego. Działa zatem w sektorze gospodarczym zapewniającym istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnemu za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.24.6.2024
457.Siberian Service Company JSC

AO Sibirskaya Servisnaya Kompany inna nazwa

AO »SSK«

(АО Сибирская Сервисная Компания;

inna nazwa

АО »ССК«)

Miejsce rejestracji: Russian Federation, 125284, Moscow, Leningradskiy Prospekt, d. 31a, str. 1

Rodzaj podmiotu: spółka akcyjna

Data rejestracji:

20.12.2002 r.

Numer identyfikacji podatkowej: 0814118403

Główne miejsce działalności: Federacja

Rosyjska

Jedno z wiodących przedsiębiorstw w rosyjskim sektorze energetycznym. Posiada duże udziały w rynku usług dotyczących wiercenia szybów naftowych i przyczynia się znacząco do rozwoju rosyjskiego sektora energetycznego. Działa zatem w sektorze gospodarczym zapewniającym istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnemu za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.24.6.2024
458.Neftegazpromstroy LLC

inna nazwa

NGPS LLC

(ООО Нефтегазпромстрой

inna nazwa

ООО НГПС)

Miejsce rejestracji: 630004, Ulitsa Lenina d. 52, Novosibirsk, Russian Federation

Rodzaj podmiotu: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji:

27.4.2015 r.

Numer identyfikacji podatkowej: 5407223338

Główne miejsce działalności: Federacja

Rosyjska

Jedno z wiodących przedsiębiorstw w rosyjskim sektorze energetycznym. Od czasu powstania w 2015 r. przedsiębiorstwo to jest zaangażowane w budowę licznych rurociągów gazowych i naftowych i rozwójpól naftowych, przyczyniając się znacząco do rozwoju rosyjskiego sektora energetycznego. Działa zatem w sektorze gospodarczym zapewniającym istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnemu za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.24.6.2024
459.Joint Stock Company 'All-Russian Scientific Research Institute »Gradient«

(Акционерное Общество Всероссийский

Научно-Исследовательский Институт »Градиент«)

Adres: Prospekt Sokolova 96, Rostov-na-Donu, Russian Federation

Rodzaj podmiotu: spółka akcyjna

Numer telefonu: + 7 (863) 232-78-21

Faks: + 7 (863) 232-03-45

Rosyjskie przedsiębiorstwo z sektora przemysłu wojskowego. Produkuje urządzenia radiotechniczne. W przedsiębiorstwie opracowano Krasucha-4 - wielofunkcyjny mobilny system zagłuszania sygnału radioelektronicznego wykorzystywanego przez rosyjskie siły zbrojne w wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie.

JSC »V.V. Tikhomirov Research Institute of Instrument Engineering« wspiera zatem materialnie działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające. Ponadto wspiera materialnie rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

24.6.2024
460.Institute for Internet Development (IID) (Instytut Rozwoju Internetu)

(Институт развития интернета (ИРИ))

Miejsce rejestracji: Moskwa, Federacja Rosyjska Data rejestracji: 19.9.2014 r.

Numer rejestracji: 1147799015231

Główne miejsce działalności: Federacja

Rosyjska

Autonomiczna organizacja non-profit umieszczona w rosyjskim rejestrze organizacji non-profit ukierunkowanych społecznie.

Utworzona z poparciem administracji prezydenta Rosji w 2015 r.; otrzymuje od państwa kilka miliardów rubli rocznie. W 2020 r. rosyjskie Ministerstwo Edukacji i Nauki zostało jednym ze współzałożycieli instytutu, którego celem jest »produkowanie i umieszczanie w internecie treści ukierunkowanych na wzmocnienie tożsamości obywatelskiejoraz wartości duchowych i moralnych wśród młodych ludzi«. Potwierdza to fakt, że instytut jest pod bezpośrednim wpływem rządu rosyjskiego.

Instytut finansuje projekty w sektorze audiowizualnym, takie jak seriale telewizyjne, gry wideo i filmy, które wspierają rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie. Jego budżet nieustannie rośnie od początku wojny napastniczej Rosji przeciwko Ukrainie w lutym 2022 r. Instytut Rozwoju Internetu jest jednym z kluczowych elementów propagandy Kremla na temat wojny w Ukrainie i w związku z tym wspiera i wdraża działania, które podważają integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. Ponadto z uwagi na środki finansowe i budżet otrzymywany od rządu rosyjskiego instytut uzyskuje korzyści finansowe od rządu rosyjskiego, który jest odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

24.6.2024
461.OJSC »Machine-building plant 'Mayak'«

(ОАО »Машиностроительный завод 'Маяк'«)

Adres: Russian Federation, 105318 Moscow, st. Ibragimova, 31

Rodzaj podmiotu: otwarta spółka akcyjna

Numer telefonu: + 7(495) 899-08-11

Adres e-mail: mail@mzmayak.ru

Strona internetowa: https://mzmayak.ru/index. html

Rosyjskie przedsiębiorstwo z sektora przemysłu wojskowego; dostarcza części do innych zakładów wojskowych produkujących samoloty wojskowe dla rosyjskiego Ministerstwa Obrony. Część Aviation Equipment Holding. Aviation Equipment Holding jest jedną z 14 struktur wchodzących w skład Rostec State Corporation. »Mayak« wytwarza zespoły i instrumenty elektryczne dla myśliwców, bombowców i śmigłowców uderzeniowych w armii rosyjskiej, w tym Su-25, Su-27, Su-30, MiG-31, Mi-28 i Ka-50/52, które są wykorzystywane podczas wojny napastniczej Rosji przeciwko Ukrainie.

»Mayak« wspiera zatem materialnie działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz im zagrażające.

24.6.2024
462.JSC Kizlyar Electromechanical Plant

(АО »Концeрн Кизлярский электромеханический завод«;

inna nazwa

АО »Концерн КЭМЗ«)

Adres: 1 Kutuzova str., city of Kizlyar, Republic of Dagestan, Russian Federation

Rodzaj podmiotu: spółka akcyjna

Numer telefonu: 8 (87239) 2-22-77; 2-23-03

Adres e-mail: koncern_kemz@mail.ru

Strona internetowa: https://concern-kemz.ru/; https://kizlyar-kemz.ru/

Rosyjskie przedsiębiorstwo z sektora przemysłu wojskowego. Zakład specjalizuje się w projektowaniu i produkcji naziemnych systemów kontroli i diagnostyki statków powietrznych, produkcji mocowań i wyposażenia pokładowego.

Przedsiębiorstwo produkuje zaczepy DZ-UM do mocowania ładunków do samolotów szturmowych SU-25, które są wykorzystywane przez rosyjskie siły wojskowe do ataków na Ukrainę. Realizuje zamówienia obronne władz Rosji.

Ponosi zatem odpowiedzialność za materialne wspieranie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających. Ponadto wspiera materialnie rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

24.6.2024
463.JSC RT-Techpriemka (PT-TexnpueMka)Adres: Russian Federation, 123557, Moscow, Electrichesky Lane, 1, building 12

Rodzaj podmiotu: spółka akcyjna

Numer telefonu: + 7(495) 927 07 55

Adresy e-mail: info@rt-techpriemka.ru, pr@rt-techpriemka.ru, rostecsert@rt-techpriemka.ru

Strona internetowa: https://www.rttec.ru

Rosyjskie przedsiębiorstwo z sektora przemysłu wojskowego. Na mocy umowy z rosyjskim Ministerstwem Obrony świadczy usługi certyfikacji podzespołów przeznaczonych dla przedsiębiorstw z sektora przemysłu wojskowego. Ponadto wytwarza stopy metali (np. typu VNS9-Sh) dla przedsiębiorstw produkujących śmigłowce Mi-26, Mi-28 i Ka-52. Śmigłowce Mi-26, Mi-28 i Ka-52 są wykorzystywane przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej w rosyjskiej wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie.

JSC RT-Techpriemka wspiera zatem materialnie działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i im zagrażające.

24.6.2024
464.JSC Specchemistry, inna nazwa

JSC »Spetschemiya«, inna nazwa

JSC »Spetschemiya«, inna nazwa

JSC »Spetskhemiya« (AO »CneuxuMua«)

Adres: 115184 Moscow, Bolshaya Tatarskaya str. 35, bld. 5, office 110, Russian Federatuib

Rodzaj podmiotu: spółka akcyjna

Numer telefonu: + 7 (495) 782-30-07, + 7 (499) 782-32-51

Faks: + 7 (495) 782-30-07

Należy do struktury zarządzania przedsiębiorstwa JSC »Tekhnodinamika« należącego do Rostec State Corporation. Holding, którego przedsiębiorstwa specjalizują się w chemikaliach specjalnego przeznaczenia i przemysłowych materiałach wybuchowych, w tym opracowywaniu i wytwarzaniu prochów balistycznych i paliw rakietowych (np. zakład Solikams »Ural«), materiałów wybuchowych, produktów pirotechnicznych i urządzeń zapłonowych.

JSC Specchemistryangażuje się w działania związane z bezpieczeństwem militarnym, produkcją broni i amunicji, produkcją środków wybuchowych oraz produkcją paliwa nuklearnego. Jego produkty są stosowane w granatnikach przeciwpancernych Uragan MLRS, Grad MLRS i Kornet - a wszystkie te granatniki są używane przez rosyjskie siły zbrojne podczas wojny napastniczej Rosji przeciwko Ukrainie.

JSC Specchemistry jest zatem odpowiedzialne za materialne wspieranie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających. Ponadto wspiera materialnie rząd Federacji Rosyjskieji rosyjskich decydentów odpowiedzialnych za destabilizację Ukrainy.

24.6.2024
465.LLC »Automation and Programming Technologies«

inna nazwa

LLC »Automation Technology and Programming«;

inna nazwa

LLC »Technologies of Automation and Programming«

(ООО »Технологии Автоматизации и Программирования«)

Adres: 195256, St. Petersburg, Sophia Kovalevskaya Str. 20, building 1, letter A, Russian Federation

Rodzaj podmiotu: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Numer telefonu/Faks: + 7 (812) 244-33-19

Adresy e-mail: info-service@taip.su; ICD@taip. su

Strona internetowa: https://taip.su

LLC »Automation and Programming Technologies« (LLC TAiP) założono w 2005 r. Specjalizuje się w opracowywaniu sprzętu radioelektronicznego i mikroelektroniki do różnych celów.

Główne obszary działań naukowych i produkcyjnych to: opracowywanie i wytwarzanie urządzeń odbiorczych i nadawczych w zakresie od 1 Mhz do 40 GHz; opracowywanie specjalnego oprogramowania; opracowywanie i wytwarzanie urządzeń i układów antenowych; oraz opracowywanie i wytwarzanie urządzeń radioelektronicznych.

LLC TAiP opracował system antydronowy »Harpoon«: »Harpoon-1«, »Harpoon-2M«, »Harpoon-3«; oraz opracowuje kompaktową wersję systemu. Wszystkie modele sytemu »Harpoon« są aktywnie wykorzystywane przez oddziały rosyjskie podczas wojny napastniczej Rosji przeciwko Ukrainie.

LLC TAiP ponosi zatem odpowiedzialność za materialne wspieranie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających. Ponadto wspiera materialnie rząd Federacji Rosyjskiejodpowiedzialny za destabilizację Ukrainy.

24.6.2024
466.Tallamkho Design Bureau (»Pathfinder«)

inna nazwa

Tallamkho Design Bureau;

inna nazwa

Tallamho Design Bureau

(Конструкторское бюро »Талламхо« (»Следопыт«),

inna nazwa

Конструкторское бюро »Талламхо«)

Adres: Grozny, Chechen Republic,Przedsiębiorstwo założone w 2022 r., z siedzibą w Groźnym w Republice Czeczeńskiej. Specjalizuje się w opracowywaniu produktów IT podwójnego zastosowania i działa pod zwierzchnictwem ekipy przywódcy Czeczenii, Ramzana Kadyrowa.

Opracowało system o nazwie BUKHla »Sova« (»Sowa«), który jest zmodyfikowaną wersją systemu rozpoznawania dźwiękowo-termicznego Penicillin 1B75. Przedsiębiorstwo potwierdziło, że system stanowi wyposażenie bojowe w strefie specjalnej operacji wojskowej.

Ponadto Tallamkho Design Bureau opracowało nowy akustyczny detektor dronów do wykorzystania w strefie specjalnejoperacji wojskowej. Urządzenie wykrywa bezzałogowe statki powietrzne za pomocą dźwięku. Jest dostępny w dwóch wersjach: stacjonarnej - do zainstalowania w okopach, ziemiankach i pojazdach, oraz przenośnej, zawieszanejna kamizelkach kuloodpornych. Detektor jest w stanie wykrywać dalmierze, lasery PTRK i celowniki snajperskie.

Tallamkho Design Bureau jest zatem odpowiedzialne za materialne wspieranie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających. Ponadto wspiera materialnie rząd Federacji Rosyjskiej i rosyjskich decydentów odpowiedzialnych za destabilizację Ukrainy i uzyskuje od tego rządu i tych decydentów korzyści.

24.6.2024
467.JSC »L. N. Koshkin Automatic Line Design Bureau«

inna nazwa

JSC KBAL

inna nazwa

JSC »Automatic Line Design Bureau« inna nazwa

JSC »Automatic Lines Design Bureau«

(Акционерное Общество

»Конструкторское Бюро

Автоматических Линий имени Льва Николаевича Кошкина«)

Adres: Russian Federation, 142184 Moscow region, Podolsk, Klimovsk mkr., Prospect 50 Let Oktyabrya 21a

Rodzaj podmiotu: spółka akcyjna

Numer telefonu: +7 495 858 56 29

Adres e-mail: kbal@kbal.ru

Strona internetowa: http://www.kbal.ru/

JSC »L. N. Koshkin Automatic Line Design Bureau« (JSC KBAL) to rosyjskie przedsiębiorstwo z sektora przemysłu wojskowego. Produkuje maszyny i linie montażowe do produkcji naboi. Naboje i linie montażowe produkowane przez te maszyny są wykorzystywane w wojnie napastniczejRosji przeciwko Ukrainie. JSC KBAL dostarcza również amunicję armii rosyjskiej w ramach państwowych zamówień w dziedzinie obronności.

Wspiera zatem materialnie działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające. Ponadto wspiera materialnie rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

24.6.2024
468.JSC Moscow Machine-Building Plant »Vpered«

(Московский машиностроительный завод »Вперёд«)

Adres: Moscow, 15 Entuzyastov proezd, 111024, Russian Federation

Rodzaj podmiotu: spółka akcyjna

Numer telefonu: + 7 (495) 673-44-27

Faks: + 7 (495) 673-36-18

Adres email: company@mmz-vpered.ru

Strona internetowa: https://mmz-vpered.ru

JSC Moscow Machine-Building Plant »Vpered« to jedno z najstarszych przedsiębiorstw z rosyjskiego sektora lotnictwa, działające od 1931 r. Jest to wiodące przedsiębiorstwo produkujące wirniki ogonowe i łopatki do nich dla śmigłowców typu Mi, które są szeroko stosowane przez rosyjskie siły zbrojne wojny napastniczej Rosji przeciwko Ukrainie.

Jedyne rosyjskie przedsiębiorstwo, które produkuje wirniki ogonowe 8-3901-000, 8-3904-000, 246-3901-000 i 246-3904-000 dla śmigłowców Mi-8, Mi-14, Mi-17, Mi-24 i ich zmodyfikowanych wersji. JSC Vpered jest zatem odpowiedzialne za materialne wspieranie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających. Ponadto wspiera materialnie rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.

24.6.2024
469.OJSC »Białoruskie Stowarzyszenie Optyczno- Mechaniczne« (OJSC »Belarusian Optical and Mechanical Association«)

inna nazwa:

BelOMO

ОАО »Белорусское оптико-механическое объединение«)

Inna nazwa:

»БелОМО«

Adres: Minsk, Makaenka St., 23, Belarus Rodzaj podmiotu: otwarta spółka akcyjna Miejsce rejestracji: Białoruś

Data rejestracji:

24.3.1992 r.

Numer rejestracyjny: 100185185

Kod OKPO: 14541426

Główne miejsce działalności: Białoruś

E-mail: belomo@belomo.by

Numer(y) telefonu: + 375 17 348-44-71, + 375 17 272-31-63

Strona internetowa: https://belomo.by

OJSC (publiczna spółka akcyjna) »Białoruskie Stowarzyszenie Optyczno-Mechaniczne« BelOMO jest przedsiębiorstwem państwowym działającym w białoruskim sektorze obrony, produkującym i sprzedającym celowniki optyczne do broni strzeleckiej, w tym celowniki teleskopowe i optyczne celowniki strzeleckie z podświetlaną siatką celowniczą.

BelOMO działa jako spółka zarządzająca dla kilku innych podmiotów sektora obronnego.

OJSC Mińskie Zakłady Mechaniczne (Minsk Mechanical Plant) im. S. I. Wawiłowa jest jednym z przedsiębiorstw wchodzących w skład holdingu BelOMO specjalizującego się w sprzęcie optycznym do celów wojskowych. Zakład zmontował pierścień ślizgowy PVKU-210. PVKU-210 jest częścią panoramicznego celownika strzeleckiego wykorzystywanego w zaawansowanych modelach nowoczesnych czołgów. Produkt ten jest dostarczany przedsiębiorstwu JSC Peleng, które jest podmiotem objętym środkami ograniczającymi, dostarczającym celowników fabryce czołgów Urałwagonzawod.

JSC »Zenit-BelOMO« w Wilejce jest innym przedsiębiorstwem należącym do holdingu BelOMO specjalizującego się w wojskowym sprzęcie optycznym. JSC »Zenit-BelOMO« produkuje celowniki wojskowe, w tym celowniki PM-10 i PM-25 do moździerzy, celownik optyczny PGO-7V3 do granatników oraz celownik optyczny PSO-1M2 dla strzelców wyborowych. Wszystkie te produkty są powszechnie stosowane i kompatybilne z bronią używaną przez armię rosyjską.

BelOMO LEMT EMT specjalizuje się w badaniach i rozwoju, produkcji i modernizacji urządzeń optoelektronicznych i laserowych do bezzałogowych statków powietrznych, układów laserowo-optycznych do systemów obrony powietrznejoraz zintegrowanych systemów bezpieczeństwa i ochrony granic. BelOMO LEMT EMT produkuje również celowniki i układy optyczne do broni lekkiej, dalmierze laserowe, moduły pomiaru odległości oparte na laserach diodowych oraz laserowe systemy sterowania ogniem, w tym przeznaczone konkretnie dla broni rosyjskiej. BelOMO LEMT EMT również eksportuje do Rosji. BelOMO LEMT EMT opracowuje wraz z Rosją nową broń laserową.

Zatem OJSC »Białoruskie Stowarzyszenie Optyczno-Mechaniczne« ponosi odpowiedzialność za materialne lub finansowe wspieranie działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność

24.6.2024
470.LLC »Novaport Holding« (ООО »Новопорт Холдинг«)Adres: Federacja Rosyjska, 19146, Moscow, st. 1-YA Frunzenskaya, 3A, Bldg. 5

KPP: 770401001

Numer identyfikacji podatkowej: 7704857789

Data rejestracji: 2007 r.

Jest rosyjskim przedsiębiorstwem transportowym, które obsługuje regionalne porty lotnicze i które posiada udziały w eksploatacji kilku innych portów lotniczych. Z różnych portów lotniczych należących do Novaport Holding i przezeń obsługiwanych korzystają rosyjskie siły powietrzne. W szczególności z portu lotniczego w Pskowie, którego właścicielem jest Novaport, obsługiwane są loty komercyjne do Symferopolu na nielegalnie zaanektowanym Krymie. Novaport wspiera zatem rosyjski rząd w zapewnianiu infrastruktury logistycznej rosyjskim siłom powietrznym i podważa integralność terytorialną Ukrainy poprzez umożliwianie lotów między należącymi do niego portami lotniczymi a portami lotniczymi na nielegalnie zaanektowanym Krymie.24.6.2024
471.JSC Sovcomflot

(ПАО »Современный коммерческий флот«

Inna nazwa:

ПАО »Совкомфлот«)

Adres: 3a Moyka River Embankment, St. Petersburg, 191186 Russian Federation; 6 Gasheka Street, Moscow, 125047 Russian Federation

Rodzaj podmiotu: spółka akcyjna

Miejsce rejestracji: Sankt Petersburg i Moskwa, Federacja Rosyjska

Data rejestracji: 1988 r.

Numer rejestracji: 1027739028712

Numer telefonu: + 7 (495) 660-40-00

Strona internetowa: https://www.sovcomflot.ru

E-mail: info@scf-group.ru

Jest największym rosyjskim przedsiębiorstwem żeglugowym, specjalizującym się w transporcie skroplonego gazu ziemnego, ropy naftowej i produktów ropopochodnych, a także w obsłudze produkcji energii na obszarach morskich. Koncentruje swoją działalność na ładunkach krajowych i specjalizuje się w segmentach rynku tankowców, które są szczególnie ważne dla rosyjskiego handlu zagranicznego. Jest światowym liderem w dziedzinie tankowców Aframax (o nośności 80 000-120 000 ton) i produktowców. Od początku rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie jest jednym z wiodących przedsiębiorstw zarządzających transportem rosyjskiej ropy i oferujących taki transport. Jako że jest rosyjskim państwowym przedsiębiorstwem żeglugowym, ostatecznym beneficjentem odnoszącym korzyści ze świadczonych przezeń usług jest Federacja Rosyjska. Usługi takie dostarczają istotnego źródła dochodów dla rządu Federacji Rosyjskiej, odpowiadając za ponad 70 % dochodów Rosji z sektora energetycznego, a co za tym idzie umożliwiają Kremlowi finansowanie wojny napastniczej przeciwko Ukrainie.

W związku z tym Sovcomflot wspiera materialnie i finansowo rząd Federacji Rosyjskiej. Ponadto działa w sektorze gospodarki zapewniającym istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej.

24.6.2024
472.Joint Stock Company »Compel« inna nazwa:

JSC »Kompel« (Акционерное Общество »Компэл«)

Adres: 109316, Federacja Rosyjska, Moskwa, Volgogradsky Ave., 28A, pom. I, floor. 3, com. 6

Biura:

109052, Federacja Rosyjska, Moskwa, Novokhokhlovskaya str., 23 bldg. 1 (Ring Park Business Park), 3rd floor.

199034, Feedracja Rosyjska St. Petersburg, VO, Bolshoy Prospekt, 18, lit. A (Andriyivskyi Shopping and Office Center)

Rodzaj podmiotu: spółka akcyjna

Miejsce rejestracji: Federacja Rosyjska

Data rejestracji:

12.11.1993 r.

Numer rejestracji: 1027700032161

Główne miejsce działalności: Federacja Rosyjska

Numer identyfikacji podatkowej: 7713005406

Strona internetowa: https://www.compel.ru/

Numer telefonu: + 7 (495) 995-0901, + 7 (812) 327-9404

Adresy e-mail: msk@compel.ru, spb@compel. ru

Jedno z największych rosyjskich przedsiębiorstw dostarczających podzespoły i moduły producentom sprzętu elektronicznego. Uczestniczy ono procedurach importu podzespołów elektronicznych i dostarcza przemysłowi rosyjskiemu, w tym przemysłowi wojskowemu podzespoły mikroelektroniczne o strategicznym znaczeniu. JSC »Compel« wspiera materialnie rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.24.6.2024
473.LLC »RBA Management«

(Общество с Ограниченной Ответственностью

»РБА-Менеджмент«)

Adres: 109052, Federacja Rosyjska, Moskwa, st.

Novokhokhlovskaya, 23, building 1, office 326

Rodzaj podmiotu: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Miejsce rejestracji: Federacja Rosyjska

Data rejestracji:

9.7.2007 r.

Numer rejestracji: 1077757722206

Główne miejsce działalności: Federacja

Rosyjska

Numer identyfikacji podatkowej: 7725611507

Strona internetowa: https://www.

rbamanagement.ru

Numer telefonu: + 7 (495) 221-78-05

Adres e-mail: info@rbamanagement.ru

Rosyjskie przedsiębiorstwo zarządzające, które świadczy usługi prawne, księgowe, w zakresie bezpieczeństwa korporacyjnego i inne usługi w zakresie zarządzania i które współpracuje z klientami specjalizującymi się w dostawach podzespołów elektronicznych. Zarządza spółką JSC »Compel«, a zatem jest powiązana z tym przedsiębiorstwem JSC »Compel« uczestniczy w procedurach importu podzespołów elektronicznych i dostarcza przemysłowi rosyjskiemu, w tym przemysłowi wojskowemu podzespoły mikroelektroniczne o strategicznym znaczeniu. Jako organizacja zarządzająca JSC »Compel«, LLC »RBA-Management« jest odpowiedzialna za działalność tego przedsiębiorstwa i w związku z tym wspiera materialnie rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy.24.6.2024"
1 Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 6.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.