Rozporządzenie wykonawcze 2024/1727 w sprawie wycofania z obrotu niektórych dodatków paszowych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1727

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 czerwca 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2024/1727
z dnia 20 czerwca 2024 r.
w sprawie wycofania z obrotu niektórych dodatków paszowych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt 1 , w szczególności jego art. 10 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określono sposób uzasadniania i procedury udzielania takich zezwoleń. W art. 10 ust. 2 tego rozporządzenia określono w szczególności zasady dotyczące ponownej oceny dodatków dopuszczonych na mocy dyrektywy Rady 70/524/EWG 2 .

(2) Art. 10 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 nakłada na Komisję obowiązek przyjęcia rozporządzenia w sprawie wycofania z obrotu dodatków paszowych, w odniesieniu do których nie złożono wniosków wymaganych na mocy art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 przed upływem terminu przewidzianego w tym przepisie. Podobnie należy przyjąć rozporządzenie dotyczące dodatków paszowych, w odniesieniu do których złożono wniosek, a następnie go wycofano.

(3) W związku z tym dodatki paszowe wymienione w załączniku powinny zostać wycofane z obrotu.

(4) W przypadku dodatków paszowych, w odniesieniu do których wnioski zostały złożone jedynie dla niektórych gatunków zwierząt lub kategorii zwierząt lub wnioski zostały wycofane jedynie dla niektórych gatunków zwierząt lub kategorii zwierząt, wycofanie z obrotu powinno dotyczyć wyłącznie tych gatunków i kategorii zwierząt, w odniesieniu do których nie złożono wniosku lub wniosek wycofano.

(5) Należy również przewidzieć okres przejściowy, w którym istniejące zapasy przedmiotowych dodatków, premiksów, mieszanek paszowych i materiałów paszowych wyprodukowanych z wykorzystaniem tych dodatków mogą być wykorzystywane również w odniesieniu do gatunków i kategorii zwierząt, które są objęte obowiązkiem wycofania z obrotu, aby umożliwić zainteresowanym stronom dostosowanie się do obowiązku wycofania tych produktów z obrotu.

(6) Wycofanie z obrotu produktów wymienionych w załączniku nie uniemożliwia udzielenia zezwolenia na ich stosowanie ani objęcia ich środkami dotyczącym ich statusu zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Wycofanie z obrotu

Dodatki paszowe określone w załączniku, dopuszczone zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG, zostają wycofane z obrotu w odniesieniu do gatunków i kategorii zwierząt wymienionych w załączniku.

Środki przejściowe

1. 
Istniejące zapasy dodatków paszowych, o których mowa w art. 1, mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane do dnia 11 lipca 2025 r.
2. 
Premiksy wyprodukowane przy użyciu dodatków paszowych, o których mowa w ust. 1, mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane do dnia 11 października 2025 r.
3. 
Mieszanki paszowe i materiały paszowe wyprodukowane przy użyciu dodatków paszowych, o których mowa w ust. 1, lub premiksów, o których mowa w ust. 2, mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane do dnia 11 lipca 2026 r.

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 czerwca 2024 r.

ZAŁĄCZNIK

Dodatki paszowe, o których mowa w art. 1 i które należy wycofać z obrotu

CZĘŚĆ  1

Dodatki paszowe, które należy wycofać z obrotu w odniesieniu do wszystkich gatunków i kategorii zwierząt

Numer identyfikacyjnyDodatekGatunek lub kategoria zwierzęcia
Substancje aromatyzujące i wzmagające apetyt
Produkty naturalne - zdefiniowane botanicznie
Citrus sinensis (L.) Osbeck = Citrus sinensis (L.) Pers. = Citrus aurantium L. var. dulcis: skoncentrowany olejek pomarańczowy, nr CAS: 8028-48-6, nr FEMA: 2822, w postaciach (1) innych niż te o następującej charakterystyce:

- frakcja nielotna: 10,5 %; we frakcji lotnej: zawartość d-limonenu na poziomie 89-96 % i zawartość perillaldehydu < 0,3 % [2b143-f],

- frakcja nielotna: 20,9 %; we frakcji lotnej: zawartość d-limonenu na poziomie 79-89 % i zawartość perillaldehydu < 0,6 % [2b143-f-i],

- frakcja nielotna: 18 %; we frakcji lotnej: zawartość d-limonenu na poziomie 85-95 % i brak perillaldehydu [2b143-f-ii].

Wszystkie gatunki
Echinacea angustfolia DC.: jeżówka wąskolistna, nalewkaWszystkie gatunki
Hypericum perforatum L.: dziurawiec zwyczajny, nalewka, nr CoE 234Wszystkie gatunki
Linum usitatissimum L.: siemię lniane, nalewka, nr CoE 263Wszystkie gatunki
Thymus mastichina L.: hiszpański olejek majerankowy, nr CAS: 8016-33-9, nr EINECS: 284-294-8Wszystkie gatunki

CZĘŚĆ  2

Dodatki paszowe, które należy wycofać z obrotu w odniesieniu do niektórych gatunków i kategorii zwierząt

Numer identyfikacyjnyDodatekGatunek lub kategoria zwierzęcia
Konserwanty
E 270Kwas mlekowyPrzeżuwacze z nierozwiniętym żwaczem
E 295Mrówczan amonuKury nioski, lochy, przeżuwacze mleczne, zwierzęta domowe i zwierzęta, od których ani z których nie pozyskuje się żywności
E 327Mleczan wapniaPrzeżuwacze z nierozwiniętym żwaczem
Substancje barwiące, w tym pigmenty
Inne substancje barwiące
E 127Erytrozyna

[grupa funkcjonalna 2 a) (i)]

Ryby ozdobne i gady
Substancje aromatyzujące i wzmagające apetyt
Produkty naturalne - zdefiniowane botanicznie
Anethum graveolens L.: olejek eteryczny z ziela kopru ogrodowego, nr CAS: 8006-75-5, nr FEMA: 2383, nr CoE: 42, nr EINECS: 289-790-8Wszystkie gatunki zwierząt z wyjątkiem psów i kotów
Angelica sinensis (Oliv.) Diels: dzięgiel chiński, nalewkaWszystkie gatunki zwierząt z wyjątkiem koni, psów i kotów
Boswellia serrata Roxb. ex Colebr.: olibanum, nalewkaWszystkie gatunki zwierząt z wyjątkiem koni, i psów
Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle: destylowany limonkowy olejek eterycznyPsy, koty, ryby i ptaki ozdobne
Citrus aurantium L.: olejek eteryczny z pomarańczy gorzkiej, nr CAS 801417-3, nr EINECS 283-881-6, nr FEMA 2855, nr CoE 136Wszystkie gatunki zwierząt z wyjątkiem kurcząt rzeźnych, kur niosek, indyków rzeźnych, tuczników, prosiąt, loch karmiących, cieląt, krów mlecznych, bydła opasowego, owiec/ kóz, koni, królików, łososiowatych, psów, kotów i ryb ozdobnych
Citrus x aurantium L.: wyciąg z pomarańczy gorzkiejPsy, koty, ryby i ptaki ozdobne
Citrus limon (L.) Osbeck: tłoczony cytrynowy olejek eterycznyPsy, koty, ryby i ptaki ozdobne
Citrus limon (L.) Osbeck: frakcja pozostałości tłoczonego cytrynowego olejku destylowanegoPsy, koty, ryby i ptaki ozdobne
Citrus reticulata Blanco.: tłoczony olejek eteryczny z mandarynkiPsy, koty, ryby i ptaki ozdobne
Citrus sinensis (L.) Osbeck = Citrus sinensis (L.) Pers. = Citrus aurantium L. var. dulcis: destylowany pomarańczowy olejek eterycznyPsy, koty, ryby i ptaki ozdobne
Citrus sinensis (L.) Osbeck = Citrus sinensis (L.) Pers. = Citrus aurantium L. var. dulcis: tłoczony pomarańczowy olejek eterycznyPsy, koty, ryby i ptaki ozdobne
Citrus sinensis (L.) Osbeck = Citrus sinensis (L.) Pers. = Citrus aurantium L. var. dulcis: skoncentrowany olejek pomarańczowy, nr CAS 8028-48-6, nr FEMA 2822, w następujących postaciach, które zostały dopuszczone w odniesieniu do niektórych gatunków zwierząt (2):

- frakcja nielotna: 10,5 %; we frakcji lotnej: zawartość d-limonenu na poziomie 89-96 % i zawartość perillaldehydu < 0,3 %,

- frakcja nielotna: 20,9 %; we frakcji lotnej: zawartość d-limonenu na poziomie 79-89 % i zawartość perillaldehydu < 0,6 %,

- frakcja nielotna: 18 %; we frakcji lotnej: zawartość d-limonenu na poziomie 85-95 % i brak perillaldehydu.

- Psy, koty, ryby i ptaki ozdobne

- Psy, koty, ryby i ptaki ozdobne

- Konie, króliki, psy, koty, ryby i ptaki ozdobne

Curcuma longa L.: nalewka z kurkumyWszystkie gatunki zwierząt z wyjątkiem koni, i psów
Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.: nalewka z korzenia eleuterokoka kolczastegoWszystkie gatunki zwierząt z wyjątkiem koni, psów i kotów
Ferula assa-foetida L.: olejek zapaliczki cuchnącej, nr CAS 9000-04-8, nr FEMA 2108 nr CoE 196Wszystkie gatunki zwierząt z wyjątkiem psów i kotów
Litsea cubeba (Lour.) Pers.: olejek eteryczny z jagód Litsea cubeba, nr CAS 68855-99-2, nr EINECS 290-018-7, nr FEMA 3846, nr CoE 491Wszystkie gatunki zwierząt z wyjątkiem kurcząt rzeźnych, kur niosek, indyków rzeźnych, tuczników, prosiąt, loch karmiących, cieląt, krów mlecznych, bydła opasowego, owiec/ kóz, koni, królików, łososiowatych, psów, kotów i ryb ozdobnych
Panax ginseng C. A. Mey.: nalewka z żeńszenia, nr CoE 318Wszystkie gatunki zwierząt z wyjątkiem koni, psów i kotów
Piper nigrum L.: wyciąg nadkrytyczny z czarnego pieprzuWszystkie gatunki zwierząt z wyjątkiem psów i kotów
Schisandra chinensis (Turcz.) Baill: nalewka z cytryńcaWszystkie gatunki zwierząt z wyjątkiem koni, psów, kotów, drobiu i ptaków łownych
Zingiber Officinale Roscoe: oleożywica imbirowa, nr CoE 489Wszystkie gatunki zwierząt z wyjątkiem kurcząt rzeźnych, kur niosek, indyków rzeźnych, prosiąt, tuczników, loch, krów mlecznych, cieląt (w preparatach mlekozastępczych), bydła opasowego, owiec i kóz, koni, królików, ryb i zwierząt domowych
Zingiber Officinale Roscoe: nalewka z imbiruWszystkie gatunki zwierząt z wyjątkiem koni, i psów
Produkty naturalne i odnośne produkty syntetyczne
Nr CAS 106-24-1 / geraniol / nr Flavis 02.012Zwierzęta morskie
Nr CAS 104-54-1 / alkohol cynamylowy / nr Flavis 02.017Zwierzęta morskie
Nr CAS 4602-84-0 / 3,7,11-trimetylododeka-2,6,10-trien-1-olu / nr Flavis 02.029Zwierzęta morskie
Nr CAS 122-97-4 / 3-fenylopropan-1-olu / nr Flavis 02.031Zwierzęta morskie
Nr CAS 106-25-2 / (Z)-Nerol / nr Flavis 02.058Zwierzęta morskie
Nr CAS 5392-40-5 / cytral / nr Flavis 05.020Zwierzęta morskie
Nr CAS 93-53-8 / 2-fenylopropanal / nr Flavis 05.038Zwierzęta morskie
Nr CAS 103-95-7 / aldehyd 3-(p-kumenylo)-2-metylopropionowy / nr Flavis 05.045Zwierzęta morskie
Nr CAS 101-39-3 / aldehyd alfa-metylocynamonowy / nr Flavis 05.050Zwierzęta morskie
Nr CAS 104-53-0 / 3-fenylopropanal / nr Flavis 05.080Zwierzęta morskie
Nr CAS 621-82-9 / kwas cynamonowy / nr Flavis 08.022Zwierzęta morskie
Nr CAS 105-87-3 / octan geranylu / nr Flavis 09.011Zwierzęta morskie
Nr CAS 103-54-8 / octan cynamylu / nr Flavis 09.018Zwierzęta morskie
Nr CAS 106-29-6 / maślan geranylu / nr Flavis 09.048Zwierzęta morskie
Nr CAS 103-61-7 / maślan cynamylu / nr Flavis 09.053Zwierzęta morskie
Nr CAS 105-86-2 / mrówczan geranylu / nr Flavis 09.076Zwierzęta morskie
Nr CAS 105-90-8 / propionian geranylu / nr Flavis 09.128Zwierzęta morskie
Nr CAS 105-91-9 / propionian nerylu / nr Flavis 09.169Zwierzęta morskie
Nr CAS 2142-94-1 / mrówczan nerylu / nr Flavis 09.212Zwierzęta morskie
Nr CAS 141-12-8 / octan nerylu / nr Flavis 09.213Zwierzęta morskie
Nr CAS 2345-24-6 / izomaślan nerylu / nr Flavis 09.424Zwierzęta morskie
Nr CAS 103-58-2 / izomaślan 3-fenylopropyl / nr Flavis 09.428Zwierzęta morskie
Nr CAS 2345-26-8 / izomaślan geranylu / nr Flavis 09.431Zwierzęta morskie
Nr CAS 140-27-2 / izowalerianian cynamylu / nr Flavis 09.459Zwierzęta morskie
Nr CAS 103-59-3 / izomaślan cynamylu / nr Flavis 09.470Zwierzęta morskie
Nr CAS 1191-16-9 / octan prenylu / nr Flavis 09.692Zwierzęta morskie
Nr CAS 103-36-6 / cynamonian etylu / nr Flavis 09.730Zwierzęta morskie
Nr CAS 103-26-4 / cynamonian metylu / nr Flavis 09.740Zwierzęta morskie
Nr CAS 7779-65-9 / cynamonian izopentylu / nr Flavis 09.742Zwierzęta morskie
Sztuczne substancje
E 954(iii)Sacharynian soduProsięta
(1) Skoncentrowany olejek pomarańczowy został dopuszczony w trzech postaciach [2b143-f, 2b143-f-i i 2b143-f-ii] rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2022/1421 z dnia 22 sierpnia 2022 r. dotyczącym zezwolenia na stosowanie tłoczonego pomarańczowego olejku eterycznego, destylowanego pomarańczowego olejku eterycznego i skoncentrowanego olejku pomarańczowego otrzymanych z pomarańczy gatunku Citrus sinensis (L.) Osbeck jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt (Dz.U. L 218 z 23.8.2022, s. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1421/oj).

(2) Skoncentrowany olejek pomarańczowy został dopuszczony w trzech postaciach [2b143-f, 2b143-f-i i 2b143-f-ii] rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2022/1421.

1 Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/2021-03-27.
2 Dyrektywa Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotycząca dodatków paszowych (Dz.U. L 270 z 14.12.1970, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/2003-03-31).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.