Rozporządzenie wykonawcze 2024/1724 w sprawie wykonania art. 12 rozporządzenia (UE) nr 356/2010 wprowadzającego określone szczególne środki ograniczające wobec określonych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w związku z sytuacją w Somalii

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1724

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 czerwca 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2024/1724
z dnia 17 czerwca 2024 r.
w sprawie wykonania art. 12 rozporządzenia (UE) nr 356/2010 wprowadzającego określone szczególne środki ograniczające wobec określonych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w związku z sytuacją w Somalii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 356/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. wprowadzające określone szczególne środki ograniczające wobec określonych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w związku z sytuacją w Somalii 1 , w szczególności jego art. 12,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 26 kwietnia 2010 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 356/2010.

(2) W dniu 21 maja 2024 r. Komitet Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ), powołany na podstawie rezolucji RB ONZ nr 2713 (2023) w sprawie Asz-Szabab, zatwierdził dodanie trzech osób do wykazu osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 356/2010,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 356/2010 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 17 czerwca 2024 r.

ZAŁĄCZNIK

Następujące osoby zostają dodane do wykazu osób i podmiotów zawartego w sekcji "I. Osoby" załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 356/2010:

I. Osoby

"23. Abdikadir Mohamed Abdikadir (alias:

a) Abdukadir,

b) Abdukadir Mohamed Abdukadir,

c) Abdulkadir,

d) Abdulkadir Mohamed Abdulkadir,

e) Ikrima)

Funkcja: wysoki rangą przywódca grupy Asz-Szabab

Data urodzenia: 1985 r.

Obywatelstwo: somalijskie, kenijskie

Adres: somalijskie

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 21 maja 2024 r.

Płeć: mężczyzna

Dodatkowe informacje: umieszczony w wykazie na podstawie pkt 26 lit. b) rezolucji nr 2662 (2022) jako osoba: (i) uczestnicząca w finansowaniu, planowaniu, ułatwianiu, przygotowywaniu lub wykonywaniu działań lub czynności przez Asz-Szabab, w powiązaniu z nią, pod jej nazwą, w jej imieniu lub w celu udzielenia jej wsparcia oraz (iii) werbująca do grupy Asz-Szabab lub jej komórek, oddziałów, odłamów lub grup pochodnych, lub w inny sposób wspierająca jej działania lub czynności.

24. Mohamed Mohamud Mire (alias: Mohamed Mire)

Funkcja: członek Szury Asz-Szabab

Data urodzenia:

a) 1962 r.

b) 1960 r.

c) 1955 r.

Miejsce urodzenia: Kismaju, Somalia

Obywatelstwo: somalijskie

Adres:

a) Jilib, Somalia

b) Kunyo Barrow, Somalia

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 21 maja 2024 r.

Płeć: mężczyzna

Dodatkowe informacje: umieszczony w wykazie na podstawie pkt 26 rezolucji nr 2662 (2022) jako osoba: a) angażująca się w działania lub wspierająca działania zagrażające pokojowi, bezpieczeństwu lub stabilności Somalii, w tym w działania zagrażające procesowi pokojowemu i procesowi pojednania w Somalii, lub grożąca użyciem siły wobec federalnego rządu Somalii lub ATMIS, oraz b) (i) uczestnicząca w finansowaniu, planowaniu, ułatwianiu, przygotowywaniu lub wykonywaniu działań lub czynności przez Asz-Szabab, w powiązaniu z nią, pod jej nazwą, w jej imieniu lub w celu udzielenia jej wsparcia.

25. Mohamed Omar Mohamed (alias:

a) Ma'd Umurow,

b) Mohamed Omar Haji,

c) Mohamed Omar Ma'alin,

d) Mohamed Haji Omar)

Funkcja: przywódca (Wali) grupy Asz-Szabab w Dinsoor

Data urodzenia: 1976 r.

Miejsce urodzenia: wieś Taflow, okręg Berdale, region Bay, Somalia

Obywatelstwo: somalijskie

Adres:

a) okręg Dinsoor, region Bay, Somalia

b) okręg Buur Gaabo, region Bay, Somalia

Data umieszczenia w wykazie ONZ: 21 maja 2024 r.

Płeć: mężczyzna

Dodatkowe informacje: umieszczony w wykazie na podstawie pkt 26 lit. b) rezolucji nr 2662 (2022) jako osoba: (i) uczestnicząca w finansowaniu, planowaniu, ułatwianiu, przygotowywaniu lub wykonywaniu działań lub czynności przez Asz-Szabab, w powiązaniu z nią, pod jej nazwą, w jej imieniu lub w celu udzielenia jej wsparcia; oraz (iii) werbująca do grupy Asz-Szabab lub jej komórek, oddziałów, odłamów lub grup pochodnych, lub w inny sposób wspierająca jej działania lub czynności.".

1 Dz.U. L 105 z 27.4.2010, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.