Rozporządzenie wykonawcze 2024/1694 zmieniające załączniki V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 w odniesieniu do pozycji dotyczących Kanady i Stanów Zjednoczonych w wykazach państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek drobiu i materiału biologicznego drobiu oraz świeżego mięsa drobiu i ptaków łownych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1694

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 czerwca 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2024/1694
z dnia 12 czerwca 2024 r.
zmieniające załączniki V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 w odniesieniu do pozycji dotyczących Kanady i Stanów Zjednoczonych w wykazach państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek drobiu i materiału biologicznego drobiu oraz świeżego mięsa drobiu i ptaków łownych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt ("Prawo o zdrowiu zwierząt") 1 , w szczególności jego art. 230 ust. 1 oraz art. 232 ust. 1 i 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (UE) 2016/429 stanowi, że do Unii można wprowadzać wyłącznie przesyłki zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzące z państwa trzeciego lub terytorium, bądź ich strefy lub kompartmentu, wymienionych w wykazie zgodnie z art. 230 ust. 1 tego rozporządzenia.

(2) W rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2020/692 2  określono wymagania w zakresie zdrowia zwierząt, które muszą spełniać przesyłki niektórych gatunków i kategorii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich lub terytoriów bądź ich stref lub kompartmentów w przypadku zwierząt akwakultury, aby mogły zostać wprowadzone do Unii.

(3) W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2021/404 3  ustanowiono wykazy państw trzecich lub terytoriów bądź ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii gatunków i kategorii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego, które są objęte zakresem rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692. Te wykazy i niektóre ogólne zasady dotyczące tych wykazów znajdują się w załącznikach I-XXII do tego rozporządzenia wykonawczego.

(4) W szczególności w załącznikach V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 określono wykazy państw trzecich lub terytoriów bądź ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii odpowiednio przesyłek drobiu i materiału biologicznego drobiu oraz świeżego mięsa drobiu i ptaków łownych.

(5) Stany Zjednoczone powiadomiły Komisję o wystąpieniu czterech ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu w stanach Iowa(2) i Minnesota(2), potwierdzonych w okresie od 28 maja 2024 r. do 3 czerwca 2024 r. w drodze analizy laboratoryjnej (RT-PCR).

(6) W związku z wystąpieniem ostatnich ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków organ weterynaryjny Stanów Zjednoczonych wyznaczył obszary objęte ograniczeniami o promieniu co najmniej 10 km wokół zakładów, w których wystąpiła choroba, oraz wprowadził politykę likwidacji stad w celu kontroli występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków i ograniczenia rozprzestrzeniania się tej choroby.

(7) Stany Zjednoczone przedstawiły Komisji informacje o sytuacji epidemiologicznej na swoim terytorium oraz środkach, jakie przedsięwzięły celem zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się HPAI w związku z wystąpieniem ostatnich ognisk w stanach Iowa i Minnesota.

(8) Informacje te zostały ocenione przez Komisję. Komisja uważa, że ze względu na sytuację w zakresie zdrowia zwierząt na obszarach objętych ograniczeniami ustanowionych przez organ weterynaryjny Stanów Zjednoczonych należy zawiesić wprowadzanie do Unii przesyłek drobiu i materiału biologicznego drobiu oraz świeżego mięsa drobiu i ptaków łownych z obszarów objętych niedawni ogniskami choroby w stanach Iowa i Minnesota, w celu ochrony statusu zdrowia zwierząt w Unii.

(9) Ponadto Kanada i Stany Zjednoczone przedłożyły Komisji zaktualizowane informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej na swoich terytoriach w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków, która to sytuacja doprowadziła do zawieszenia wprowadzania niektórych produktów do Unii, jak określono w załącznikach V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404.

(10) Kanada przedłożyła zaktualizowane informacje na temat sytuacji epidemiologicznej w odniesieniu do dwóch ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w prowincjach Kolumbia Brytyjska i Nowa Szkocja, potwierdzonych, odpowiednio, w dniach 13 grudnia 2023 r. i 2 lutego 2024 r. w drodze analizy laboratoryjnej (RT-PCR).

(11) Stany Zjednoczone przedłożyły zaktualizowane informacje na temat sytuacji epidemiologicznej w odniesieniu do 19 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu w stanach Kalifornia(9), Floryda(1), Idaho(1), Michigan(1), Missouri(1), Nowy York(1), Dakota Północna(2), Dakota Południowa(2) i Waszyngton(1), potwierdzonych w okresie od 27 listopada 2023 r. do 15 kwietnia 2024 r. w drodze analizy laboratoryjnej (RT-PCR).

(12) Kanada i Stany Zjednoczone przedstawiły również informacje na temat środków wprowadzonych w celu zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków. W szczególności w związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków Kanada i Stany Zjednoczone wdrożyły politykę likwidacji stad w celu kontroli i ograniczenia rozprzestrzeniania się tej choroby, a także zakończyły wymagane działania w zakresie czyszczenia i dezynfekcji w następstwie wdrożenia na swoich terytoriach polityki likwidacji stad w zakażonych zakładach drobiarskich.

(13) Komisja oceniła informacje przedłożone przez Kanadę i Stany Zjednoczone i uważa, że państwa te przedstawiły odpowiednie gwarancje, iż sytuacja w zakresie zdrowia zwierząt, która doprowadziła do zawieszenia wprowadzania do Unii przesyłek niektórych produktów z odnośnych stref w tych państwach trzecich, jak określono w załącznikach V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404, nie zagraża już zdrowiu zwierząt ani zdrowiu publicznemu w Unii, oraz że w związku z tym należy ponownie zezwolić na wprowadzanie do Unii takich przesyłek z odnośnych stref Kanady i Stanów Zjednoczonych, z których wprowadzanie do Unii zostało zawieszone.

(14) Należy zatem zmienić załączniki V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404, aby uwzględnić obecną sytuację epidemiologiczną w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

(15) Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w Stanach Zjednoczonych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz w celu uniknięcia niepotrzebnych zakłóceń w handlu z Kanadą i Stanami Zjednoczonymi, zmiany, które mają zostać wprowadzone niniejszym rozporządzeniem w załącznikach V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404, powinny stać się skuteczne w trybie pilnym.

(16) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2021/404

W załącznikach V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 czerwca 2024 r.

ZAŁĄCZNIK

W załącznikach V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 wprowadza się następujące zmiany:

1)
w załączniku V wprowadza się następujące zmiany:
a)
w części 1 sekcja B wprowadza się następujące zmiany:
(i)
w pozycji dotyczącej Kanady wiersz dotyczący strefy CA-2.228 otrzymuje brzmienie:
"CA

Kanada

CA-2.228BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20N, P113.12.202329.5.2024"
(ii)
w pozycji dotyczącej Kanady wiersz dotyczący strefy CA-2.232 otrzymuje brzmienie:
"CA

Kanada

CA-2.232BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20N, P12.2.202429.5.2024"
(iii)
w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych wiersze dotyczące stref US-2.547 i US-2.548 otrzymują brzmienie:
"US

Stany Zjednoczone

US-2.547BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20N, P127.11.20231.6.2024
US-2.548N, P130.11.20231.6.2024'
(iv)
w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych wiersz dotyczący strefy US-2.550 otrzymuje brzmienie:
"US

Stany Zjednoczone

US-2.550BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20N, P129.11.20232.5.2024"
(v)
w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych wiersz dotyczący strefy US-2.560 otrzymuje brzmienie:
"US

Stany Zjednoczone

US-2.560BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20N, P16.12.20231.6.2024"
(vi)
w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych wiersz dotyczący strefy US-2.574 otrzymuje brzmienie:
"US

Stany Zjednoczone

US-2.574BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20N, P17.12.202319.5.2024"
(vii)
w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych wiersz dotyczący strefy US-2.579 otrzymuje brzmienie:
"US

Stany Zjednoczone

US-2.579BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20N, P112.12.202313.5.2024"
(viii)
w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych wiersz dotyczący strefy US-2.585 otrzymuje brzmienie:
"US

Stany Zjednoczone

US-2.585BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20N, P115.12.202314.5.2024"
(ix)
w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych wiersze dotyczące stref US-2.589, US-2.590 i US-2.591 otrzymują brzmienie:
"USUS-2.589BPP, BPR, DOC, DOR, SP,N, P118.12.20231.6.2024
Stany Zjedno-US-2.590SR, POU-LT20, HEP, HER,N, P118.12.20231.6.2024
czoneUS-2.591HE-LT20N, P119.12.20231.6.2024"
(x)
w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych wiersz dotyczący strefy US-2.593 otrzymuje brzmienie:
"US

Stany Zjednoczone

US-2.593BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20N, P119.12.202316.5.2024"
(xi)
w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych wiersz dotyczący strefy US-2.597 otrzymuje brzmienie:
"US

Stany Zjednoczone

US-2.597BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20N, P120.12.202318.5.2024"
(xii)
w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych wiersze dotyczące stref US-2.603 i US-2.604 otrzymują brzmienie:
"US

Stany Zjednoczone

US-2.603BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20N, P128.11.20231.6.2024
US-2.604N, P128.11.20231.6.2024'
(xiii)
w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych wiersz dotyczący strefy US-2.607 otrzymuje brzmienie:
"US

Stany Zjednoczone

US-2.607BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20N, P128.12.202328.5.2024"
(xiv)
w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych wiersz dotyczący strefy US-2.609 otrzymuje brzmienie:
"US

Stany Zjednoczone

US-2.609BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20N, P13.1.20241.6.2024"
(xv)
w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych wiersz dotyczący strefy US-2.625 otrzymuje brzmienie:
"US

Stany Zjednoczone

US-2.625BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20N, P19.2.20241.5.2024"
(xvi)
w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych wiersz dotyczący strefy US-2.632 otrzymuje brzmienie:
"US

Stany Zjednoczone

US-2.632BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20N, P112.3.20245.5.2024"
(xvii)
w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych wiersz dotyczący strefy US-2.638 otrzymuje brzmienie:
"US

Stany Zjednoczone

US-2.638BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20N, P115.4.202417.5.2024"

(xviii) w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych po wierszu dotyczącym strefy US-2.655 dodaje się wiersze dotyczące stref od US-2.656 do US-2.659 w brzmieniu:

"US

Stany Zjednoczone

US-2.656BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20N, P128.5.2024
US-2.657N, P13.6.2024
US-2.658N, P129.5.2024
US-2.659N, P131.5.2024"
b)
w części 2 w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych po opisie strefy US-2.655 dodaje się opisy stref od US-2.656 do US-2.659 w brzmieniu:
"Stany ZjednoczoneUS-2.656State of Iowa

Sioux 02

Sioux County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 96.2343464°W 43.1420431°N)

US-2.657State of Iowa

Cherokee 04

Cherokee County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 95.5047457°W 42.7160288°N)

US-2.658State of Minnesota

Stearns 20

Stearns County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 94.7452009°W 45.6150057°N)

US-2.659State of Minnesota

Stearns 21

Stearns County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 94.7652885°W 45.6366057°N)"

2)
w załączniku XIV część 1 sekcja B wprowadza się następujące zmiany:
a)
w pozycji dotyczącej Kanady wiersze dotyczące strefy CA-2.228 otrzymują brzmienie:
"CA

Kanada

CA-2.228POU, RATN, P113.12.202329.5.2024
GBMP113.12.202329.5.2024"
b)
w pozycji dotyczącej Kanady wiersze dotyczące strefy CA-2.232 otrzymują brzmienie:
"CA

Kanada

CA-2.232POU, RATN, P12.2.202429.5.2024
GBMP12.2.202429.5.2024"
c)
w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych wiersze dotyczące stref US-2.547 i US-2.548 otrzymują brzmienie:
"US

Stany Zjednoczone

US-2.547POU, RATN, P127.11.20231.6.2024
GBMP127.11.20231.6.2024
US-2.548POU, RATN, P130.11.20231.6.2024
GBMP130.11.20231.6.2024"
d)
w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych wiersze dotyczące strefy US-2.550 otrzymują brzmienie:
"US

Stany Zjednoczone

US-2.550POU, RATN, P129.11.20232.5.2024
GBMP129.11.20232.5.2024"
e)
w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych wiersze dotyczące strefy US-2.560 otrzymują brzmienie:
"US

Stany Zjednoczone

US-2.560POU, RATN, P16.12.20231.6.2024
GBMP16.12.20231.6.2024"
f)
w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych wiersze dotyczące strefy US-2.574 otrzymują brzmienie:
"US

Stany Zjednoczone

US-2.574POU, RATN, P17.12.202319.5.2024
GBMP17.12.202319.5.2024"
g)
w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych wiersze dotyczące strefy US-2.579 otrzymują brzmienie:
"US

Stany Zjednoczone

US-2.579POU, RATN, P112.12.202313.5.2024
GBMP112.12.202313.5.2024"
h)
w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych wiersze dotyczące strefy US-2.585 otrzymują brzmienie:
"US

Stany Zjednoczone

US-2.585POU, RATN, P115.12.202314.5.2024
GBMP115.12.202314.5.2024"
(i)
w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych wiersze dotyczące stref US-2.589, US-2.590 i US-2.591 otrzymują brzmienie:
"US

Stany Zjednoczone

US-2.589POU, RATN, P118.12.20231.6.2024
GBMP118.12.20231.6.2024
US-2.590POU, RATN, P118.12.20231.6.2024
GBMP118.12.20231.6.2024
US-2.591POU, RATN, P119.12.20231.6.2024
GBMP119.12.20231.6.2024'
j)
w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych wiersze dotyczące strefy US-2.593 otrzymują brzmienie:
"US

Stany Zjednoczone

US-2.593POU, RATN, P119.12.202316.5.2024
GBMP119.12.202316.5.2024"
k)
w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych wiersze dotyczące strefy US-2.597 otrzymują brzmienie:
"US

Stany Zjednoczone

US-2.597POU, RATN, P120.12.202318.5.2024
GBMP120.12.202318.5.2024"
l)
w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych wiersze dotyczące stref US-2.603 i US-2.604 otrzymują brzmienie:
"US

Stany Zjednoczone

US-2.603POU, RATN, P128.11.20231.6.2024
GBMP128.11.20231.6.2024
US-2.604POU, RATN, P128.11.20231.6.2024
GBMP128.11.20231.6.2024"
m)
w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych wiersze dotyczące strefy US-2.607 otrzymują brzmienie:
"US

Stany Zjednoczone

US-2.607POU, RATN, P128.12.202328.5.2024
GBMP128.12.202328.5.2024"
n)
w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych wiersze dotyczące strefy US-2.609 otrzymują brzmienie:
"US

Stany Zjednoczone

US-2.609POU, RATN, P13.1.20241.6.2024
GBMP13.1.20241.6.2024"
o)
w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych wiersze dotyczące strefy US-2.625 otrzymują brzmienie:
"US

Stany Zjednoczone

US-2.625POU, RATN, P19.2.20241.5.2024
GBMP19.2.20241.5.2024"
p)
w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych wiersze dotyczące strefy US-2.632 otrzymują brzmienie:
"US

Stany Zjednoczone

US-2.632POU, RATN, P112.3.20245.5.2024
GBMP112.3.20245.5.2024"
q)
w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych wiersze dotyczące strefy US-2.638 otrzymują brzmienie:
"US

Stany Zjednoczone

US-2.638POU, RATN, P115.4.202417.5.2024
GBMP115.4.202417.5.2024"
r)
w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych po wierszach dotyczących strefy US-2.655 dodaje się wiersze dotyczące stref od US-2.656 do US-2.659 w brzmieniu:
"US

Stany Zjednoczone

US-2.656POU, RATN, P128.5.2024
GBMP128.5.2024
US-2.657POU, RATN, P13.6.2024
GBMP13.6.2024
US-2.658POU, RATN, P129.5.2024
GBMP129.5.2024
US-2.659POU, RATN, P131.5.2024
GBMP131.5.2024"
1 Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
2 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/692 z dnia 30 stycznia 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz przemieszczania ich i postępowania z nimi po ich wprowadzeniu (Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 379, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).
3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/404 z dnia 24 marca 2021 r. ustanawiające wykazy państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 (Dz.U. L 114 z 31.3.2021, s. 1, ELI: http://data.euro opa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.